Výpočet základu daně z příjmů FO za použití daňové evidence

Základ daně z příjmů FO se u daňové evidence stanovuje rozdílem mezi příjmy a skutečně vynaloženými, daňově uznatelnými výdaji. Čtěte, co vše musí obsahovat daňová evidence v roce 2021.

Pokud se prozatím neorientujete v problematice daní z příjmů FO, doporučujeme vám si nejdříve prostudovat Základní informace o dani z příjmů FO

Daňová evidence

Základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti se vedle výdajového paušálu dá stanovit také rozdílem mezi příjmy a výdaji, tj. pomocí daňové evidence (§7b Zákona o dani z příjmu).

Způsob vedení daňové evidence není upraven žádným zákonným způsobem. Je pouze stanoven její cíl, a to zajistit správné zjištění základu daně z příjmů a její obsah.

Daňová evidence má minimálně obsahovat údaje o:

  • příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
  • majetku a závazcích.

Daňovým příjmem a výdajem jsou v daňové evidenci peněžní toky uskutečněné za účelem podnikatelské činnosti.

Co se musí evidovat u daňové evidence

Daňová evidence tedy zahrnuje přehled zdanitelných příjmů, nezdanitelných příjmů, zdanitelných výdajů, nezdanitelných výdajů se základním rozdělením na pohyby z pokladny a z banky. Při použití softwaru na zpracování daňové evidence, členění většinou bývá ještě podrobnější.

Daňově uznatelné náklady představují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů snižující daňový základ stanovení daně z příjmů.

Dále by měla daňová evidence podnikateli poskytovat přehled o stavu a pohybu jeho majetku a závazků. Sem může spadat evidence dlouhodobého majetku, zásob, knihy pohledávek a závazků, evidence rezerv, úvěrů a půjček, mzdová evidence.

Pro zjištění skutečného stavu majetku a závazků třeba k poslednímu dni zdaňovacího období provést zápis v členění na stav:

  • majetku (hmotného majetku a zásob)
  • pohledávek a
  • závazků.

Zjištěné stavy se pak uvedou v daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Vše je třeba mít doloženo doklady a archivovat je společně s daňovou evidencí. Zákon stanoví poplatníkům povinnost uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně. Tato lhůta činí 3 roky a začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání.

Jak jinak se dají uplatnit výdaje OSVČ?

Pokud nechcete nebo nedokážete doložit výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu pomocí daňové evidence, můžete uplatnit paušální výdaje procentem z příjmů.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce