Konkurenční doložka (vzor)

Konkurenční doložka slouží ochraně firemního know-how. Při svém podnikání ji využijete hlavně v těch oborech, kde působí silná konkurence. Pojistíte si jí své zaměstnance před tím, aby neodnesli vaše nápady ven z firmy, například vašemu tržnímu rivalovi.

Konkurenční doložka

Konkurenční doložka je ujednání, které se vždy domlouvá individuálně, a to většinou v oborech, kde je potřeba chránit firemní know-how. Toto ujednání musí být v souladu s Ústavou České republiky a s Listinou základních práv a svobod a vzájemná práva i povinnosti účastníků pracovního poměru musí být ve vyváženém poměru.

Konkurenční doložka se ujednává k takovým činnostem, které jsou shodné s předmětem podnikání zaměstnavatele nebo v případě soutěžní povahy této činnosti. Většinou je tedy konkurenční ujednání součástí  pracovní smlouvy v oboru, kde je velká konkurence. Zaměstnanci je znemožněn odchod ke konkurenci, případně zahájení vlastního podnikání v oboru, protože by to mohlo bývalého zaměstnavatele silně poškodit na trhu v daném oboru.

Základní informace o konkurenční doložce

Konkurenční doložka znamená písemný závazek zaměstnance vůči zaměstnavateli, že po skončení zaměstnání nebude vykonávat výdělečnou činnost (pracovní poměr, podnikání), která by se shodovala s předmětem činnosti zaměstnavatele, případně mu byla konkurencí.

Konkurenční doložka může být sjednána buď jako součást pracovní smlouvy, anebo ve formě samostatné dohody, a to kdykoliv později v průběhu trvání pracovního poměru. Doba trvání platnosti konkurenční doložky je nejdéle jeden rok po skončení pracovního poměru.

Jestliže byla se zaměstnancem v pracovní smlouvě sjednána zkušební doba, lze konkurenční doložku dohodnout nejdříve po jejím uplynutí. Ujednání o konkurenční doložce před skončením zkušební doby by bylo neplatné. Zaměstnanec však není povinen konkurenční doložku uzavřít a může po uplynutí zkušební doby takový návrh zaměstnavatele odmítnout.

Vzor konkurenční doložky

Konkurenční doložka VZOR ke stažení pro členy klubu Můj iPodnikatel

Náležitosti konkurenční doložky

  • označení účastníků,
  • závazek zaměstnance zdržet se po určitou dobu výkonu výdělečné činnosti, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele nebo by měla vůči němu soutěžní povahu,
  • závazek zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání po dobu plnění zaměstnancova závazku,
  • peněžitá částka (smluvní pokuta), kterou je zaměstnanec povinen zaplatit, poruší-li závazek uvedený v bodu b),
  • datum a místo vyhotovení a podpisy účastníků.

Podstatnou náležitost konkurenční doložky představuje závazek zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání, které má kompenzovat jeho omezení v možnosti výběru výdělečné činnosti po dobu trvání závazku.

Zaměstnavatel je povinen poskytovat peněžité vyrovnání minimálně ve výši průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, kterého u něho dosahoval před skončením pracovního poměru, lze se však dohodnout i na částce vyšší. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za každý měsíc plnění zaměstnancova závazku (tj. maximálně 12 měsíců) ke dni, který účastníci stanovili. Jestliže zaměstnavatel peněžité vyrovnání v plné výši za příslušný měsíc nevyplatil, a to ani do 15 dnů po uplynutí dne jeho splatnosti, může zaměstnanec dohodu písemně vypovědět. Konkurenční doložka pak zanikne prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

V konkurenční doložce může (ale nemusí) být uvedena i smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec povinen zaměstnavateli zaplatit, pokud svůj závazek zdržet se výkonu určené výdělečné činnosti poruší. Její výše musí být přiměřená povaze a významu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které zaměstnanec získal v pracovním poměru u zaměstnavatele, a jejichž využití zaměstnancem by tak mohlo bývalému zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. V případě zaplacení smluvní pokuty závazek zaměstnance zaniká a zároveň končí i povinnost zaměstnavatele platit mu sjednané peněžité vyrovnání.

Po celou dobu trvání pracovního poměru může zaměstnavatel od dohody o konkurenční doložce odstoupit (např. pokud by u zaměstnance došlo k trvalé změně dosavadního druh práce). Dohoda o konkurenční doložce musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Také odstoupení od uvedené dohody ze strany zaměstnavatele či její výpověď zaměstnancem musí mít písemnou formu pod sankcí neplatnosti.

Konkurenční doložku nemůže zaměstnavatel sjednat s kterýmkoliv zaměstnancem, ale pouze s tím, na němž to lze spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů (know-how), které v pracovním poměru u zaměstnavatele získal.

Nárok na výplatu peněžitého vyrovnání sjednaného v konkurenční doložce není ovlivněn skutečností, zda po skončení pracovního poměru nastoupil bývalý zaměstnanec do jiného zaměstnání ani výší příjmů v něm dosahovaných.

Zánik dohody o konkurenční doložce

Dohoda o konkurenční doložce může zaniknout ze strany zaměstnavatele jen v době, kdy zaměstnanci trvá pracovní poměr. Pokud zaměstnanci není vyplacena příslušná částka za uplynulý měsíc do 15 dnů po splatnosti, může zaměstnanec dohodu vypovědět. Obě dvě formy zániku dohody musí být učiněny písemně.

Konkurenční doložka ve zvláštních případech

V případě dohody o práci konanou mimo pracovní poměr, kdy není sjednána zkušební doba, je možné sjednat dohodu o konkurenční doložce kdykoli v průběhu pracovněprávního vztahu. Sjednání konkurenčního urovnání je výslovně zakázáno u zaměstnanců územních samosprávných celků a pedagogických pracovníků.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce