Daň z příjmu právnických osob

Způsob zdanění příjmů záleží na právní formě podnikání, kterou si podnikatel zvolí již při zakládání podniku. Fyzická osoba podléhá zdanění dani z příjmu fyzických osob (živnostníci)  a právnická osoba (tedy většina společností) podléhá dani z příjmu právnických osob. Nyní se blíže podíváme na zdanění příjmů u osob právnických, které je upraveno zákonem č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Daň z příjmu PO a daňové přiznání PO za rok 2020

Daň z příjmů (právnických, ale i fyzických osob) je daní přímou, tj. je vypočtená z konkrétních příjmů nebo majetku poplatníka. Daň z příjmu se odvádí finančním úřadům na základě daňového přiznání.

Daň z příjmů právnických osob je upravena v Zákonu o daních z příjmů č. 586/1992 Sb (od § 17).

Poplatníci daně z příjmu právnických osob

Daň z příjmu právnických osob musí platit všechny právnické osoby, tedy i neziskové organizace.

V následujícím přehledu jsou uvedeni všichni poplatníci této daně

  • osoby, které nejsou fyzickými osobami,
  • organizační složky státu podle zvláštního právnického předpisu,
  • poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení (povinnost se váže na příjmy na území ČR i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí),
  • poplatníci, kteří nemají sídlo na území České republiky, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území ČR (v tomto případě se přihlíží k mezinárodním smlouvám, aby nedocházelo ke dvojímu zdanění).

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok nebo hospodářský rok.

Předmět daně z příjmu právnických osob

Předmětem daně z příjmu právnických osob jsou příjmy plynoucí z veškeré činnosti a z nakládání s majetkem. Je ale důležité se řídit zákonem, protože existují příjmy, které jsou vyňaté z předmětu daně, příjmy osvobozené od daně nebo příjmy, které se do základu daně nezahrnují. Více informací najdete v § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjmy nezahrnované do základu daně z příjmů PO

Existují dva základní příjmy, které si právnická osoba nezahrnuje do daně z příjmu právnických osob

  • částky, které již byly poplatníkem zdaněny podle zákona o daních z příjmů, pokud jsou zahrnuty ve výnosech,
  • příjmy, které tvoří samostatné základy (podíly na zisku s.r.o., přijaté dividendy apod.).

Výpočet základu daně z příjmů PO

Výpočet základu daně z příjmu právnických osob proveďte na základě schématu pro výpočet základu daně z příjmů PO.

Sazba daně z příjmů PO

Sazba daně z příjmu právnických osob činí 19 %. Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8 ZDP, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů.

Pro stanovení daně z příjmů PO se používá sazba daně, která je účinná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. Více v § 21 ZDP.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020

Daňové přiznání právnických osob za rok 2020 se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, nejpozději tedy do 1. 4. 20201.

Poplatníci, kteří mají uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo kteří využili služeb daňového poradce, podávají daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období roku 2020.

Na žádost poplatníka může správce daně prodloužit lhůtu pro podání přiznání až o 3 měsíce. V případě, že poplatníkovy příjmy jsou předmětem daně v zahraničí, může správce daně prodloužit lhůtu k podání daňového přiznání na žádost poplatníka až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce