Schéma výpočtu základu daně z příjmů PO

Umíte vypočítat základ daně z příjmů právnických osob? V tomto článku se na něj podrobně zaměříme a ukážeme vám, jak na to.

Výpočet základu daně z příjmů právnických osob

Pokud se prozatím neorientujete v problematice daní z příjmů DO, doporučujeme vám si nejdříve prostudovat Základní informace o dani z příjmů PO.

Základ daně z příjmů PO

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou veškeré příjmy z činností a z nakládání s majetkem. Podnikatelské subjekty, tj. právnické osoby jsou účetními jednotkami. Tedy účtují o výnosech a nákladech.

Základ daně právnických osob vychází z výsledku hospodaření před zdaněním. Tento výsledek hospodaření bývá ve většině případech upravován množstvím připočitatelných položek a současně i položkami snižujícími hospodářský výsledek.

Schéma výpočtu základu daně z příjmů PO

Výnosy za zdaňovací období celkem– náklady za zdaňovací období celkem
+/- daň z příjmů právnických osob (účt. skupina 59x)
= hospodářský výsledek před zdaněním+ daňově neuznatelné náklady

+ sociální a zdravotní pojištění neuhrazené do 31. ledna následujícího roku

+ neuhrazená hodnota závazků po splatnosti více než 36 měsíců

+ rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (ÚO > DO)

+ rozdíl mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami (ÚZC>DZC)
– osvobozené příjmy

– příjmy nezahrnované do základu daně

 rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (ÚO < DO)

 rozdíl mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami (ÚZC < DZC)

 sociální a zdravotní pojištění uhrazené po 31. lednu
= základ daně

Daňově neuznatelné náklady jsou takové náklady, které nesplňují zákonnou úpravu dle § 24 ZDP, nebo jsou dále obsaženy v §25 ZDP.

K hospodářskému výsledku se připočítává hodnota neuhrazeného sociálního a zdravotního pojištění do 31. ledna následujícího roku. Jedná se o částku vykazovanou zaměstnavatelem i o částku sráženou zaměstnancům. Pokud je později příslušná částka uhrazena, o tuto hodnotu je v dalším zdaňovacím období snížen hospodářský výsledek.

Směrodatné pro daň z příjmu jsou daňové odpisy. Pokud jsou účetní odpisy větší či menší než daňové, je třeba o tento rozdíl upravit výsledek hospodaření.

Stejným způsobem je třeba ošetřit i rozdíl mezi daňovými a účetními zůstatkovými cenami.

Osvobozenými příjmy, o které se snižuje hospodářský výsledek, jsou například příjmy z dividend a jiných podílů na zisku vyplácených dceřinou společností mateřské společnosti.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce