Recept, jak zaplatit na dani z příjmu v roce 2017 co nejméně

I v roce 2017 můžete na daních zaplatit mnohem méně, než je 15 % z vašich příjmů. Pomohou vám k tomu odčitatelné položky a slevy na dani, které můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2016. Které to jsou a kolik vám ukousnou z daňového základu?

Slevy na dani a odčitatelné položky 2017

Postup pro snížení daně z příjmu za rok 2016

 • Nejdříve vypočítejte základ daně.

Základ daně je dán příjmem, od kterého odečtete skutečné výdaje (daňová evidence), či příjmem, na který jste uplatnili výdajový paušál podle vašeho typu podnikání.

 • Od základu daně odečtěte odčitatelné položky, které se vás týkají.
 • Ze základu daně poníženého o odčitatelné položky vyčíslete 15% daň z příjmu.
 • Od vaší daně z příjmu pak odečtěte slevy na dani, které se vás týkají.
Odčitatelné položky 2017 Slevy na dani 2017
Hypotéka– až 300 000 Kč Poplatník– 24 840 Kč
Penzijní připojištění – až 12 000 Kč 1. dítě
2. dítě
3. dítěŠkolkovné
– 13 404 Kč
– 17 004 Kč
– 20 604 Kč– až 9 900 Kč
Životní pojištění– až 12 000 Kč Manžel/ka– 24 840 Kč
Příspěvky odborům– až 3 000 Kč Student– 4 020 Kč
Dary – až 15 % ze základu daně Invalidita I. či II. stupně– 2 520 Kč
Darování krve– až 6 000 Kč u žen, 8 000 Kč u mužů Invalidita III. stupně – 5 040 Kč
Vzdělávání– až 10 000 Kč Průkaz ZTP/P– 16 140 Kč
Daňová ztráta dle ZDP Zaměstnanec se zdravotním postiženímdle § 35 ZDP
   Sleva za EET– 5 000 Kč

Odčitatelné položky 2017 (pro daňové přiznání za rok 2016)

Odčitatelné položky se odečítají od základu daně. Až poté, co si základ daně snížíte o odčitatelné položky, se ze základu daně vypočítá 15% daň z příjmu.

Odpočet za úroky z hypotéky nebo poskytnutého úvěru ze stavebního spoření 2017

Pokud splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, můžete si v rámci jedné domácnosti ze všech úvěrů odečíst až 300 tis. Kč, což znamená až o 45 tis. Kč nižší daň z příjmu.

Pozor! Daňový základ se snižuje pouze o zaplacené úroky, nikoliv o celkovou výši splátek.

Potvrzení, kolik jste v loňském roce (2016) zaplatili na úrocích, vám pošle banka nebo stavební spořitelna na začátku roku 2017, případně si o potvrzení požádejte, a přiložte jej k daňovému přiznání.

Odpočet za penzijní připojištění 2017

Pokud si platíte penzijní připojištění se státním příspěvkem, můžete si od daňového základu odečíst až 12 tis. Kč. Částka, kterou lze z daňového základu odečíst se rovná úhrnu příspěvků, které jste zaplatili (ze svého) na své penzijní připojištění se státním příspěvkem sníženému o  12 tis. Kč.

Nárok na daňový odpočet budete mít v případě, že jste za rok 2016 odvedli do penzijního fondu více než 12 tis. Kč. Pro čerpání maximálního odpočtu je třeba odvést 24 tis. Kč za rok.

Odpočet za životní pojištění 2017

Platíte-li si životní pojištění, můžete si od základu daně ze zdaňovacího období roku 2016 odečíst až 12 tis. Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami.

Podmínkou je, že vyplacení pojistného plnění musí být podle smlouvy sjednáno v roce, kdy pojištěný dosáhne 60-ti let věku a zároveň ne dříve než po 60 měsících od uzavření smlouvy. Máte-li životní pojištění sjednané na „dožití“ (peníze dostanete vyplaceny, jakmile dosáhnete stanoveného věku), musíte současně splnit podmínku minimální pojistné částky ve výši 40 tis. Kč u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let, nebo 70 tis. Kč u pojistné doby delší než patnáct let.

Novinka od roku 2015: Odečet se týká pouze pojišťovací části životního pojištění. Výdaje na investiční část už odečítat nesmíte.

Odpočet za členské příspěvky odborové organizace 2017

Od základu daně si můžete odečíst členské příspěvky, které jste ve zdaňovacím období roku 2016 zaplatili odborové organizaci. Takto se dá odečíst částka do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.

Odpočet za dary 2017

Na zvýhodnění máte nárok, jestliže jste poskytli v roce 2016 dary fyzickým osobám uvedeným v odst. 1. § 15 ZDP:

 • poskytujícícm zdravotní služby nebo
 • provozujícím školy nebo školská zařízení nebo
 • zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat nebo
 • hendikepovaným občanům na zdravotnické prostředky, rehabilitační a kompenzační pomůcky.

a právnickým osobám, např. pořadatelům veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost.

Dalším předpokladem je, že úhrnná hodnota daru činila alespoň 1 000 Kč nebo přesáhla 2 % vašeho základu daně. V součtu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Za dar v tomto smyslu zákona se považuje také bezplatné darování krve či orgánu. Za každé darování krve v roce 2016 si můžete snížit daňový základ o 2 000 Kč, odběr orgánu se oceňuje částkou 20 000 Kč.

Toto ustanovení se týká i darů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, pokud příjemce daru a účel daru splňují podmínky stanovené daným zákonem.

Veškeré dary musíte doložit potvrzením, ideálně darovací smlouvou, kde musí být uvedeno:

 • kdo je dárce a kdo obdarovaný,
 • na jaké účely má být dar použit,
 • výše daru a
 • datum, kdy došlo k převzetí daru.

Odpočet daňové ztráty z předchozích let 2017

Od základu daně se můžete odečíst daňovou ztrátu z podnikání, která vám vznikla v předešlých pěti letech.

Odpočet za vzdělávání 2017

Od základu daně ve zdaňovacím období roku 2016 si můžete odečíst poplatky, které jste zaplatili za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7. Odpočet je možná nejvýše do 10 tis. Kč (u poplatníka se zdravotním postižením max. 13 000 Kč a s těžším zdravotním postižením max. 15 000 Kč).

Daňové slevy 2017 (pro daňové přiznání za rok 2016)

Slevy na dani se, narozdíl od odčitatelných položek, odečítají až z výsledné daně z příjmu, kterou máte zaplatit.

V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2016 můžete uplatnit následující slevy z vypočítané daně:

Sleva na poplatníka 2017 – 24 840 Kč

Tuto slevu může využít každý poplatník daně z příjmů FO (i podnikající důchodce), který měl zdanitelné příjmy alespoň část roku 2016. Sleva se vždy uplatňuje v roční výši a nezáleží přitom, kolik měsíců v roce vaše výdělečná činnost skutečně trvala.

Novinka od roku 2015: Vrací se základní sleva na dani ve výši 24 840 Kč pracujícím starobním důchodcům i důchodcům s příjmem z pronájmu. Slevu je možné uplatnit v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v kalendářním roce výdělečná činnost trvala.

Sleva na dítě 2017 

Sleva na první dítě je 13 404 Kč ročně (1 117 Kč měsíčně), za druhé dítě je možno uplatnit slevu 17 004 Kč ročně (1 617 Kč měsíčně) a za třetí a další děti 20 604 Kč ročně (2 017 Kč měsíčně).

Slevu nebo bonus můžete uplatnit na dítě žijící s vámi v domácnosti, které je nezletilé (až do doby, kdy dítě dovrší 18-ti let věku a nepřipravuje se na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem) nebo je mu maximálně 26 let (daňovou slevu je možné využít naposledy v měsíci, kdy dítě dovršilo 26 let věk) a soustavně se připravuje na budoucí povolání nebo se díky zdraví připravovat nemůže.

Zároveň musí jít o dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli slevu na dani uplatnit. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společné domácnosti.

Pokud přestalo v průběhu roku 2016 dítě splňovat podmínky, uplatníte v daňovém přiznání za rok 2016 slevu na dani na dítě ve výši 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny.

Pokud je vyživované dítě držitelem průkazu ZTP/P, sleva na dani je u něj dvojnásobná.

Pozor! Slevu na dítě si nemůže odečíst v roce 2016 živnostník, který uplatňuje výdajový paušál.

Školkovné 2017 – až 9 900 Kč

Rodiče si mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte ve školce nebo předškolním zařízení, ve kterých budou mít umístěné své dítě, tzn. „školkovné“. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte. Výše slevy se odvozuje od výše minimální mzdy a poprvé ji bylo možno uplatnit za kalendářní rok 2014.

Za rok 2016 si tak budou moci rodiče uplatnit slevu ve výši výdajů (kromě stravného), které prokazatelně vynaložili za umístění svého vyživovaného dítěte v roce 2015, nejvýše do částky 9 900 Kč. Slevu bude moci uplatnit jeden z rodičů po skončení kalendářního roku buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání.

Sleva na manželku nebo manžela 2017 – 24 840 Kč

Slevu můžete uplatnit na manželku nebo manžela, která/ý s vámi žije ve společné domácnosti a jejíž/jehož příjem za rok 2016 nepřesáhl 68 000 Kč.

Pozor! Sleva se nedá uplatnit na druha či družku.
Slevu na manžela/manželku si nemůže odečíst v roce 2017 živnostník, který uplatňuje výdajový paušál.

Do příjmů se započítávají veškeré výdělky v „hrubém“ (včetně příjmů, které se nezdaňují nebo neuvádějí v daňovém přiznání), podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, peněžitá pomoc v mateřství, náhrada mzdy při pracovní neschopnostiinvalidní i starobní důchod, výživné manžela/lky po rozvodu.

Často se chybuje u peněžité pomoci v mateřství. Peněžitá pomoc v mateřství představuje dávky vyplácené v rámci nemocenského pojištění, proto se tyto dávky zahrnují do příjmů manželky pro účely uplatnění slevy na manželku.

Do příjmu se naopak nezapočítává např. rodičovský příspěvek (je to narozdíl od peněžité pomoci v mateřství dávkastátní sociální podpory), porodné, přídavky na dítě, výživné na dítě (alimenty) nebo dávky v hmotné nouzi.

Příjmy, které se do příjmu manžela či manželky nezahrnují (úplný výčet):

 • dávky státní sociální podpory
 • dávky sociální péče
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • příspěvek na péči, sociální služby
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen

Příjmy se nemusí nijak dokládat, potvrzujete je čestným prohlášením manžela/manželky jako přílohy k daňovému přiznání.

Pokud jste uzavřeli manželství během roku a celoroční vlastní příjmy manžela/ky nepřekročily 68 tisíc Kč, pak uplatníte 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny.

Jestliže je vaše manželka či manžel držitelem průkazu ZTP/P, můžete si za rok 2016 odečíst celkem 49 680 Kč.

Sleva na studenta 2017 – 4 020 Kč

Slevu lze uplatnit, pokud jste studovali v období, na které slevu uplatňujete, tj. v roce 2016, na státem uznané škole a je vám nejvýše 26 let. U prezenčního doktorského studia je limit až 28 let.

Nárok na slevu se dokládá potvrzením o studiu, které je potřeba přiložit k daňovému přiznání.

Jestliže jste studovali jen část roku 2016, uplatníte 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny. Sleva se uplatňuje v plné výši i v případě, že jste byli studenti celý rok, ale příjmy jste měli pouze část roku.

Sleva na částečný invalidní důchod 2017 – 2 520 Kč

Slevu lze uplatnit, pokud jste pobírali invalidní důchod pro částečnou invaliditu (1. nebo 2. stupně) nebo pokud vám zanikl nárok na invalidní důchod kvůli souběhu nároku na výplatu invalidního a starobního důchodu. Jestliže jste pobírali invalidní důchod pro částečnou invaliditu jen část roku 2016, uplatníte 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny.

 Sleva na plnou invaliditu 2017 – 5 040 Kč

Slevu můžete uplatnit, pokud jste pobírali plný invalidní důchod nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož je podmínkou přiznání invalidity třetího stupně, nebo vám zanikl nárok na invalidní důchod kvůli souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu, anebo jste podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak vaše žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že nejste invalidní ve třetím stupni.

Jestliže jste pobírali invalidní důchod pro invaliditu III. stupně jen část roku 2015, uplatníte 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P  2017 – 16 140 Kč

Jestliže jste držiteli průkazu ZTP/P jen část roku 2016, uplatníte 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny.

Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením 2017 – 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením

Tuto slevu na dani uplatňují zaměstnavatelé podle § 35 ZDP.

Vymezení zaměstnance s těžkým zdravotním postižením je k dohledání v § 67 zákona č. 435/2004 Sb.

Sleva ze EET 2017

Od roku 2016 se zavádí sleva na evidenci tržeb, jejíž výše  činí 5 000 Kč. Slevu na evidenci tržeb může uplatnit poplatník-podnikatel, kterého se to týká, pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. 

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce