Povinná školení zaměstnanců

Zaměstnavatel podle zákoníku práce odpovídá za své zaměstnance. Pokud si zaměstnanec během pracovní doby ublíží, jde o pracovní úraz – a za škodu vzniklou pracovním úrazem odpovídá zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru. Své odpovědnosti se zaměstnavatel může zprostit pouze tehdy, pokud prokáže, že k pracovnímu úrazu došlo proto, že zaměstnanec porušil předpisy k  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A také, že s nimi byl řádně seznámen. Proto je školení zaměstnanců tak důležité.

Školení zaměstnanců

BOZP

Proškolit zaměstnance v oblasti  BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) patří  k základním povinnostem zaměstnavatele.

Toto vzdělávání zaměstnanců není po obsahové stránce upraveno žádným obecně závazným předpisem. Rámcová evropská směrnice o zavádění opatření směřujících ke zvyšování BOZP, která byla začleněna i do české legislativy, totiž dává důraz na prevenci rizik. Přijímat opatření k prevenci rizik ohrožujících zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci je odpovědností zaměstnavatele.

Zaměstnavatel by tak měl sám vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění – jinými slovy rizika řídit. A protože tím pádem ví nejlépe, jaká rizika hrozí, je na něm, jakým obsahem školení BOZP naplní.

Bezpečnost povinně

Povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci je dána zákoníkem práce. Stejně tak je zaměstnavatel podle zákoníku práce povinen znalosti zaměstnanců z oblasti BOZP pravidelně ověřovat a především důsledně vyžadovat a kontrolovat dodržování těchto předpisů. Zákon už ale neříká, jak často mají školení probíhat (stejně jako neurčuje jejich obsahovou náplň) a jak má vypadat ověřování znalostí zaměstnanců z oblasti BOZP.

Zároveň jsou však určité situace, při kterých musí školení BOZP určitě proběhnout

Jinak není žádným právním předpisem stanoveno, jak často mají školení BOZP probíhat. To je plně v kompetenci zaměstnavatele – protože on nese odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců.

Malí podnikatelé, kteří nemají více než 25 zaměstnanců, mohou školení BOZP (i další úkoly v oblasti prevence rizik) zajistit plně vlastními silami – pokud k tomu mají potřebné znalosti. Pokud má více než 25 zaměstnanců, musí k tomu mít odbornou způsobilost – a nad 500 zaměstnanců už si podnik musí najmout na prevenci rizik a související školení jednu či více odborně způsobilých osob – většinou využívají služeb specializovaných firem.

Více o školení zaměstnanců v oblasti BOZP

Požární ochrana

Součástí školení BOZP by mělo být i základní školení požární ochrany, kdy se zaměstnanci seznámí s nebezpečím vzniku požáru v rámci činností provozovaných v místech výkonu své práce, s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně, s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem, s rozmístěním a se způsobem použití hasicích přístrojů a dalších prostředků požární ochrany na pracovišti apod.

Školení smí provádět proškolený vedoucí zaměstnanec, u činností se zvýšeným požárním nebezpečím dále preventista požární ochrany a u vysokého nebezpečí odborně způsobilá osoba požární ochrany. Školení požární ochrany by zaměstnanci měli podstoupit při nástupu do zaměstnání a pak nejméně jednou za dva roky, případně při změně pracoviště nebo pracovního zařazení.

Školení řidičů

Samostatnou kapitolou jsou školení řidičů z povolání a řidičů referentských vozidel. Za řidiče z povolání se považuje řidič, který řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, nebo dopravce, který provozuje dopravu pro cizí potřeby a je zároveň řidičem vozidla, kterým tuto dopravu provozuje.

Školení řidičů z povolání

Ať už jde o řidiče z povolání-zaměstnance nebo řidiče z povolání-podnikatele, který sám za volantem nákladního auta zajišťuje realizaci zakázky, oba musí mít k výkonu své profese kromě řidičského průkazu pro příslušnou skupinu také platný profesní průkaz a absolvovat pravidelná školení. Těch jsou povinni účastnit se řidiči z povolání skupin a podskupin řidičských oprávnění C1, C1+E, C, C+E a D1, D1+E, D, D+E – tedy všechna vozidla nad 3,5 tuny.

Řidič z povolání musí absolvovat školení profesní způsobilosti každý rok v délce sedm hodin, školení mohou provádět pouze akreditovaná školicí střediska – nikoli „obyčejné“ autoškoly, jako tomu bylo před rokem 2008.

Součástí školení už není přezkušování znalostí. Ten, kdo se chce teprve řidičem z povolání stát, musí absolvovat „vstupní školení“, v rozsahu 140 nebo 280 hodin (pokud se podrobí řidič vstupnímu školení v rozsahu140 hodin, může řídit motorové vozidlo sk. C a C+E až od 21 let a sk. D a D+E až od 23 let; pokud se podrobí vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu, může řídit motorové vozidlo sk. C a C+E již od 18 let a sk. D a D+E od 21 let).

Školení řidičů referentských vozidel

Poněkud odlišnou kapitolou je tzv. školení řidičů – referentů. Toto školení by měl zaměstnavatel zajistit pro všechny zaměstnance, kteří v souvislosti s výkonem své práce řídí vozidlo – ať už služební nebo soukromé a třeba jen zřídkakdy. Školením řidičů musí projít i zaměstnanci, kteří při výkonu pracovní činnosti řídí vozidlo pouze na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu a na „normální“ silnici s ním nevyjedou.

Zákoník práce nestanoví závazně obsah a rozsah tohoto školení, záleží pouze na zaměstnavateli, v jakém rozsahu a jaké podobě školení zajistí. Frekvence školení je v zákoníku práce upravena velmi vágně – je pouze obecně stanoveno, že školení musí být pravidelně opakováno, pokud to vyžaduje povaha rizika a jeho závažnost. Stanovení lhůt, ve kterých má být školení řidičů referentských vozidel prováděno, je na zaměstnavateli, který také musí o provedeném školení vést dokumentaci. Analogicky ke školení řidičů z povolání je však vhodné, aby probíhalo aspoň jednou ročně.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce