Technické požadavky na výrobky – prohlášení o shodě, CE, atesty a certifikace

Dříve, než uvedete svůj výrobek na trh, musí splňovat technické předpisy platné v ČR. Zda budete potřebovat prohlášení o shodě a s ním spojené označení CE, a kdy budete potřebovat na svůj výrobek atest či certifikaci, se dozvíte v následujícím článku.

Prohlášení o shodě a označení CE

Takzvané prohlášení o shodě je písemný dokument od výrobce či dodavatele, který potvrzuje, že výrobek smí být uveden na trh a že splňuje technické požadavky platné legislativy ČR. Zároveň se zavazuje, že byl dodržen stanovený postup při naplnění shody. Jaký výrobek potřebuje prohlášení o shodě?

Regulovaná a neregulovaná sféra

Dříve než je možné uvést výrobek na trh, je nutné ho správně kategorizovat. Výrobek může spadat do regulované a neregulované sféry.

Do neregulované sféry patří produkty, které nepředstavují ohrožení oprávněného zájmu. Pro uvedení na trh těchto prodejních komodit platí pouze obecné požadavky bezpečnosti a nemusí se u nich posuzovat shoda.

U regulovaných výrobků je tomu jinak. Do regulované sféry spadají například elektrická zařízení nízkého napětí, strojní zařízení, osobní ochranné pomůcky, tlakové nádoby, zařízení které se používá v prostředí s nebezpečím výbuchu, spotřebiče plynných paliv a další, které vyžadují prohlášení o shodě. Prohlášení je potřeba vydat také na repasované a použité předměty.

Harmonizovaná a neharmonizovaná sféra

Další rozdělení, které je třeba u produktu rozpoznat je zařazení produktů do harmonizované sféry nebo neharmonizované sféry. Tato kategorizace vznikala na základě členství ČR v Evropské unii.

Na výrobky v harmonizované sféře spadají jednotné předpisy, které musejí být naplněny před vstupem na trh a tyto předpisy platí ve všech členských státech EU. Potvrzením o tom, že takové výrobky splňují jednotné požadavky je tzv. ES prohlášení o shodě. Po vydání tohoto dokumentu může produkt plynule kolovat po celém území EU bez nutnosti dalších posouzení.

V neharmonizované sféře se uplatňuje tzv. institut vzájemného uznávání, což v praxi znamená, že pokud by se vaše podnikání zaměřilo na obchod se zbožím z jiného členského státu a chcete ho exportovat do České republiky, stačí pouze vydání vzájemného uznání, protože takový produkt už musí od své podstaty splňovat normy výroby platné v celé.

Prohlášení o shodě si může vydat prodejce nebo výrobce sám a nepotřebuje k tomu žádnou autorizovanou osobu. K platnému vydání prohlášení o shodě je ale nutné doložit veškerou dokumentaci k výrobku, ( výkres, popis nebo seznam technických norem, které byly použity a podobně) dle požadavků vládního ustanovení.

Označení CE

CE je zkratka francouzského sousloví Conformité Européenne a značí, že výrobek je ve shodě s normami Evropské unie a je tedy bezpečný a šetrný k životnímu prostředí. Označení CE je výrobku uděleno pouze za předpokladu posouzení shody, které musí provést výrobce tohoto zboží, pokud jej chce uvést na trh v rámci Evropské unie.

Výrobky s povinností označování CE

Opatřování výrobků značkou CE se uplatňuje v mnoha oborech a je pro množství zboží povinné. Do této oblasti spadají výrobky, které podléhají evropským harmonizovaným předpisům, které byly do české legislativy zavedeny zákonem o technických požadavcích na výrobky (Zákon 22/1997 Sb.).

Jestliže je pro konkrétní výrobek označení CE stanoveno zákonem, pak je povinné. U těch výrobků, kde povinnost označení značkou CE stanoveno není, se má za to, že je opatření výrobku touto značkou zakázané. Výrobce tak nemá možnost volby, zda svůj výrobek označí nebo ne, jak je často mylně vykládáno. V případě, že výrobce svůj výrobek označit má a neučiní tak, anebo naopak svůj výrobek označit podle zákona nemůže a pokusí se o to, dopouští se porušení příslušného zákona, za které hrozí postih.

Označení CE musí být například na mobilních telefonech, hačkách, televizích, počítačích, ledničkách, pračkách a dalších elektrických a plynových zařízeních, ale například i na výrobních strojích.

Seznam oborů, kde je označení CE povinné, je k dispozici na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Postup pro označení výrobků značkou CE

Opatřit výrobky označením CE může pouze jejich výrobce nebo jím určený zástupce, nikdo jiný toto právo (resp. povinnost) nemá.

Výrobce musí postupovat tak, aby splnil všechny zákonné požadavky, které se na jeho výrobky vztahují. To znamená, že musí ze všeho nejdříve zjistit, které všechny právní předpisy se jeho výrobku týkají a které z nich pak vyžadují označení CE. Označení CE totiž vyžaduje shodu se všemi požadavky plynoucími ze všech dotčených předpisů.

Dalším krokem je samotné posouzení shod, které jsou pro konkrétní výrobky v předpisech stanoveny. Postupu pro posouzení shody se liší jak v jednotlivých postupech tak i pro různé výrobky – žádný univerzální návod pro postup posouzení shody tedy neexistuje.

U některých výrobků je vyžadována účast tzv. notifikované osoby, což jsou nezávislé subjekty, které jsou státem pověřeny k posuzování shod výrobků. Seznam všech notifikovaných osob nejdete v evropské databázi NANDO, seznam českých autorizovaných osob pak na stránkách ÚNMZ. Výrobce si tedy musí v příslušných předpisech zjistit, zda-li je pro jeho výrobek účast notifikované osoby na posouzení shod předepsána.

Poté provede výrobce samotná proces posouzení shody výrobku, vypracuje ES prohlášení o shodě, vyhotoví technickou dokumentaci výrobku a opatří výrobek označením CE. Teprve potom může se svým výrobkem vstoupit na trh.

Atesty a certifikace

Co je to atest

Každý výrobek musí splňovat normy účelu, pro který byl vyroben. Pokud se hledá např. výrobce oficiálních fotbalových míčů pro mistrovství světa, potom bude muset splňovat atestaci podle normy FIFA či UEFA.

Podobně, pokud se rozhodnete vyrábět porcelán, bude muset projít atestací ve Sklářském ústavu v Hradci Králové, kde porcelán projde prověřením, zda splňuje přísné podmínky hygienické nezávadnosti a podobně.

Co je to certifikát

Podobný smysl jaký mají atesty splňují i certifikáty, které jsou ale zároveň i zaručením určité kvality nebo originality, která je více než „standardní“. Jako příklad lze uvést certifikát na výrobu kožených bot, který zákazníka informuje o tom, že boty jsou vyrobeny z pravé kůže a z určitého druhu zvířat, případně v jakých podmínkách se zvířata za tímto účelem chovají a podobně.

Hlídejte si pečlivě plnění norem u svých dodavatelů

I když členství České republiky v EU mnoho věcí zjednodušilo, vždy je potřeba zjistit, zda produkt, se kterým chcete začít obchodovat (pokud ho zrovna vy nevyrábíte) splňuje všechny státem dané normy a zda je vyroben legálně a podle platných předpisů. Vždy si ověřte, že máte k danému produktu všechny dokumenty, které by měl mít a nenechte se odbýt při doložení dokumentů.

Nešvar, který sem například přichází s levnou produkcí z Číny je označení produktu značkou CE, která ovšem neznamená zkratku Conformité Européenne, ale China Export – tuto značku jde rozpoznat na první pohled, ale jen když si ji člověk prohlédne detailně a ví jak přesně má vypadat správné evropské označení. Ve vašem zájmu si tedy předem zjistěte všechny informace, abyste v důsledku nebyli nepříjemně překvapeni

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce