Ožehavá otázka zrušení registrace k DPH

Brousíte si zuby na možnost zrušení registrace k DPH? Čtěte, v jakých případech můžete registraci zrušit.

Zrušení registrace k DPH

Ačkoli se běžněji setkáváme se situací, kdy je potřeba se zaregistrovat jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH), tento článek se bude věnovat problematice opačné – jak se z plátce DPH stát opět neplátcem, jednodušeji, jak registraci k DPH zrušit.

Podmínky pro zrušení registrace k DPH jsou stanoveny v rámci Zákona o dani z přidané hodnoty č.235/2004 Sb. v §106.

Registraci k DPH lze zrušit na základě úřední moci z pozice správce daně (tedy Finančního úřadu) nebo na základě žádosti samotného plátce daně.

Pro zrušení registrace není podstatné, zda se jedná o plátce zaregistrovaného na základě dobrovolného rozhodnutí, či se jedná o plátce daně ze zákona. 

Čtěte také

Dilema podnikatele: Být plátcem nebo neplátcem DPH?

Nejčastější případy, kdy se podnikatel musí stát plátcem DPH

Kdy se dá zrušit registrace k DPH

Ve všech případech je plátce, který žádá o zrušení registrace k DPH, povinen dokázat, že existují důvody pro zrušení registrace.

Obrat nižší než 1 milion korun

Předpokladem zrušení registrace k DPH je u povinného plátce nejčastěji stav, kdy jeho obrat za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přestal převyšovat částku 1 000 000 Kč. V tomto případě může plátce DPH o zrušení registrace požádat nejdříve po uplynutí 1 roku od data účinnosti uvedeného na osvědčení o registraci k DPH.

Jak je to u sdružení

Plátci DPH, podnikající na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy, mohou požádat o zrušení jednotlivě pouze při vystoupení či vyloučení ze sdružení za podmínek uvedených výše.

Sdružení jako celku lze zrušit registraci pouze k poslednímu dni kalendářního roku, pokud je žádost o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty učiněna do konce měsíce října příslušného kalendářního roku.

Další případy zrušení registrace k DPH

Plátci DPH, kteří se plátci stali na základě nabytí majetku na základě privatizace, přeměny společnosti či družstva, případně v důsledku pokračování v živnosti po zemřelém plátci, mohou požádat o zrušení registrace, jestliže jejich obrat za nejbližší předcházející 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce nepřesáhne 250 000 Kč.

Důsledky zrušení registrace k DPH: odpočet DPH u majetku

Pokud se podnikatel rozhodne pro zrušení registrace k DPH, musí mít na paměti, že se zrušením registrace vzniká plátci DPH povinnost snížit uplatněný nárok na odpočet DPH u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem, a u kterého uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část.

Při zrušení registrace je plátce povinen snížit nárok na odpočet daně (provést tzv. „dodanění“):

  • z obchodního majetku evidovaného, nebo který měl být evidován, ke dni zrušení registrace, pokud u tohoto majetku nebo jeho části uplatnil odpočet daně.
  • u dovezeného zboží, které plátce užívá na základě smlouvy o finančním pronájmu,
    • pokud bylo propuštěno do režimu volného oběhu a
    • není k datu zrušení registrace součástí obchodního majetku plátce.

„Dodanění“ alias snížení nároku na odpočet daně se provádí v rámci posledního přiznání k DPH.

Lze jen doporučit, v případě zvažování ukončení registrace k DPH, poradit se o případných povinnostech plynoucích z tohoto kroku s daňovým či účetním poradcem.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce