Zdravotní pojištění OSVČ – základní povinnosti, příklad výpočtu

Spolu s přehledem základních povinností OSVČ vůči zdravotní pojišťovně vám přinášíme také vzorový příklad výpočtu zdravotního pojištění.

OSVČ a zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojištění OSVČ – základní povinnosti v roce 2016

 • Nejpozději do osmi dnů ohlásit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení případně ukončení činnosti.
 • Odvádět na účet zdravotní pojišťovny pravidelně zálohy na pojistné, pokud není od placení těchto záloh zákonem osvobozen.
 • OSVČ má za povinnost nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání podat přehled o platbě pojistného za uplynulé zdaňovací období, a to všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna. Ale i přesto je doplatek pojistného splatný do 8 dnů od podání daňového přiznání!
 • OSVČ, která nemá daňového poradce, musí Přehled o příjmech a výdajích odevzdat nejpozději do 30. dubna kalendářního roku.
 • OSVČ, která má daňového poradce, musí Přehled odevzdat nejpozději do 31. července kalendářního roku.
 • OSVČ, která nemá povinnost podávat daňové přiznání, podává Přehled do 8. dubna následujícího roku.
 • Na vyžádání zdravotní pojišťovny je povinen předložit účetní doklady, které jsou potřebné pro provedení kontroly odvodu pojistného.
 • Při změně zdravotní pojišťovny je OSVČ povinna předložit nové zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočítaných z vyměřovacího základu. 
 • V případě podání opravného daňového přiznání je nutno do osmi dnů předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla OSVČ v daném období pojištěna opravný Přehled a do 30 dnů doplatit pojistné.
 • Vrácení přeplatku – podání Přehledu je považováno za žádost o vrácení případného přeplatku, pokud se toto označí v Přehledu.
 • Při vzniku nemoci OSVČ neplatí pojistné, pokud nemoc trvala celý kalendářní měsíc a pojištěnec pobíral nemocenské dávky z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných.
 • Snížení záloh – zdravotní pojišťovna může snížit zálohy na pojistné na základě žádosti, pokud se příjmy po odpočtu výdajů snížily v období alespoň tří měsíců minimálně o jednu třetinu oproti předcházejícímu roku.
 • Dlužné pojistné – je OSVČ povinna doplatit, penále (0,05 % z dlužné částky za kalendářní den).

Příklad výpočtu zdravotního pojištění OSVČ pro rok 2016

Pan Vomáčka založil autodílnu a začal podnikat v lednu 2015. Přihlásil se na zdravotní pojišťovně jako OSVČ, podnikání je jeho hlavním a jediným zdrojem příjmů.

V prvním roce podnikání byl povinen platit měsíčně zálohy na pojistné v minimální výši (pro rok 2015 je to 1 797 Kč) a to vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. za leden platil nejpozději do 8. února).

Podnikal celý rok 2015, tj. 12 měsíců, zaplatí 12 záloh ve výši 1 797 Kč, tj. celkem  21 564 Kč. Jelikož nemá daňového poradce, je povinen podat za rok 2015 daňové přiznání na FÚ do 1. 4. 2016, Přehled na Zdravotní pojišťovnu do 1. 5. 2016.

Jeho příjmy v roce 2015 jsou 600 200 Kč a výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou 399 250 Kč. Zisk je 600 200 Kč – 399 250 Kč = 200 950 Kč.

Pan Vomáčka si v Přehledu vypočítá, jaká mu vznikla povinnost odvodu pojistného za rok 2015 na základě dosaženého zisku:

Vypočítá si 50 % ze zisku, tak získá roční vyměřovací základ určený pro OSVČ – vyjde mu VZ = 100 475 Kč. Jelikož podnikání je jeho hlavním a jediným zdrojem příjmů, musí odvést pojistné alespoň z ročního minimálního VZ ve výši 12 x 13 074 Kč = 156 888 Kč určeného pro rok 2015, i když dosáhl vyměřovací základ (VZ) pro odvod pojistného pouze 100 475 Kč.

Celý rok byl u jedné pojišťovny, proto nemusí rozpočítat VZ na dvě pojišťovny (dle počtu měsíců).

Vypočítá roční pojistné jako 13,5 % z vyměřovacího základu 156 888 Kč (z minimálního vyměřovacího základu), což je 21 180 Kč. Zálohy zaplatil ve výši 21 180 Kč, tzn. nevznikl mu ani přeplatek, ani nedoplatek.

Dále musí pan Vomáčka vypočítat zálohu na další rok podnikání (2016) a to jako 13,5 % z 50 % ze zisku poděleno počtem měsíců podnikání v roce 2015, vyjde mu 1 752 Kč, což je méně než minimální záloha pro rok 2016 a tak bude v roce 2016 platit zálohy v nové minimální výši určené pro rok 2016, tj. 1 823 Kč. V tomto případě bude platit vlastně novou minimální zálohu již od ledna 2016, po podání Přehledu nedojde ke změně, protože mu vyšlo dle Přehledu, že od měsíce jeho podání mu opět vznikla povinnost pouze minimálních záloh.

V dalších letech podnikání postupuje obdobně – platí měsíčně zálohy vypočítané na základě Přehledu. Po skončení rozhodného období (kalendářního roku) podá Přehled, kde si vypočítá výši pojistného (na základě placených záloh vznikne přeplatek, nebo nedoplatek…). Vypočítá si novou zálohu pro další rok podnikání.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce