Daňové přiznání za rok 2020? Máme pro vás návod.

Blíží se termín, kdy je potřeba podat daňové přiznání za rok 2020. Pokud nevěříte všemožným interaktivním formulářům a kalkulačkám daňového přiznání a raději si necháte každé číslo projít sami pod rukama? Pokud ano, pak následujte náš kompletní návod na vyplnění daňového přiznání za rok 2020 ušitý vám na míru.

Daňové přiznání FO 2020 – musíte jej vůbec podávat?

Kdo musí podat daňové přiznání za rok 2020

Pokud jste v roce 2020 (stačí i část roku) podnikali, tj. měli jste příjmy z podnikání (i z vedlejší samostatně výdělečné činnosti) a tyto přesáhly výši 15 tis. Kč (pozor, jde o hrubé příjmy bez odpočtu výdajů), pak jste povinni v roce 2021 daňové přiznání podat.

Stejná je situace v případě, že jste měli příjmy ze závislé činnosti (plat zaměstnance), z pronájmu nebo podílů na zisku.

Pozor! Povinnost podat daňové přiznání se týká i OSVČ, kteří v roce 2020 vykázali daňovou ztrátu, ačkoliv jejich příjmy hranici 15 tis. Kč nepřesáhly.

Kdo nemusí podat daňové přiznání za rok 2020

Pokud jste zaměstnaní a souběžně podnikáte a máte vedle příjmů ze zaměstnání vedlejší příjmy z podnikání, pronájmu nebo příležitostné příjmy (tj. příjmy podle § 7 až 10 zákona o dani z příjmu) nižší než 6 000 Kč, pak daňové přiznání v roce 2021 podávat nemusíte.

Daňové přiznání letos nemusí podávat ani osoby s příležitostnými příjmy (pakliže nepřesahují výši 30 tis. Kč) a osoby s příjmy osvobozenými od daně z příjmu.

Oznamovací povinnost (§38v)

Nezapomeňte také na to, že každý osvobozený příjem (posuzují se jednotlivě dle §4, §4a, §6 a §10 zákona č. 586/1992 Sb.), který přesáhne částku 5 mil. Kč, je nutno oznámit do konce lhůty pro podání daňového přiznání, tedy do 1. dubna 2021. Výjimku tvoří pouze případy, kdy informace o osvobozených příjmech může správce daně zjistit z evidencí do kterých má přístup a které uveřejní na úřední desce.

Do kdy musíte podat daňové přiznání za rok 2020

Přiznání k dani z příjmů FO za rok 2020 musíte podat nejpozději do 1. dubna 2021.

Pokud vám daňové přiznání za rok 2020 zpracovává daňový poradce, nebo máte povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (jste PO), lhůta pro odevzdání daňového přiznání za rok 2020 se prodlužuje do 1. července 2021.

Od 1. 1. 2021 také vstoupila v platnost novinka v daňovém řádu (§136 zákona č. 280/2009 Sb., Zákon daňový řád). Díky ní můžete daňové přiznání elektronicky podat (a tím pádem i zaplatit daň) až o 1 měsíc později, tj. nejpozději do 1. května 2021. Zdůrazněme, že se to týká pouze elektronicky podávaných daňových přiznání za rok 2020.

Vyberte si způsob, jak podáte daňové přiznání za rok 2020

Pro podání daňového přiznání FO za rok 2020 existují v zásadě dvě možnosti. Buď formulář vyplníte ručně (nebo elektronicky na počítači) a doručíte jej na váš Finanční úřad osobně nebo poštou, anebo jej podáte elektronicky.

Všechny daňové subjekty, které mají zřízenou datovou schránku, musí od 1. 1. 2016 podávat daňové přiznání elektronickou formou. Povinnost podávat přiznání elektronicky se týká i těch poplatníků, kteří si datovou schránku zřídili dobrovolně. Pokud jste si datovou schránku nezřídili, povinnost podávat přiznání elektronicky se vás tedy netýká.

Tiskopis k ručnímu vyplnění

Tiskopisy pro daňové přiznání za rok 2020 si můžete vyzvednout osobně na vašem finančním úřadě nebo si je v pohodlí domova stáhnout do vašeho počítače k tisku.

Vyplněný tiskopis odnesete na váš finanční úřad, případně jej tam odešlete poštou. V případě využití pošty, je vhodné zásilku poslat doporučeně – podací lístek potom slouží jako doklad o odeslání.

Formulář k elektronickému vyplnění

Ministerstvo financí ČR vydalo pro rok 2020 oficiální elektronický formulář daňového přiznání, který je k vyplnění na této stránce Daňového portálu MFin.

Vyplněný elektronický formulář je možné podat dvěma způsoby:

 • vytisknout a osobně nebo poštou doručit na finanční úřad, nebo
 • podat elektronicky. Pro elektronické podání však musíte mít zřízen elektronický podpis nebo datovou schránku.

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2020

Připravte si tiskopis daňového přiznání FO za rok 2020, případně si najeďte na stránku s elektronickým formulářem daňového přiznání.

Vyplnění 1. strany daňového přiznání za rok 2020 (DAP)

Na první straně vyplňte osobní údaje. Dejte si na 1. straně pozor na:

 • místo finančního úřadu dle vašeho místa podnikání nebo sídla firmy (seznam finančních úřadů),
 • daňové identifikační číslo vyplňujete pouze tehdy, bylo-li vám finančním úřadem DIČ přiděleno,
 • typ daňového přiznání – do 1. dubna 2020 se podává řádné daňové přiznání,
 • řádek 04 se v případě podání řádného DAP se nevyplňujte,
 • v řádku 05 vyznačte, pokud využíváte služeb daňového poradce (pokud ano, lhůta pro odevzdání daňového přiznání za rok 2020 se prodlužuje do 1. července 2021)
 • zákonnou povinnost ověřit účetnictví auditorem pravděpodobně nemáte – vztahuje se pouze na vymezené subjekty či obory podnikání,
 • přiznání je za zdaňovací období roku 2020, kolonky pro části roku ponechte volné,
 • číslo pasu na řádek 11 a kód státu na ř. 29 vyplňují pouze cizinci a daňový nerezidenti,
 • řádek 29a, tj. výši celosvětových příjmů, se většiny českých podnikatelů netýká – vyplňují jej pouze ti kdo, mají příjmy ze zdrojů v zahraničí nebo nemají povinnost danit všechny příjmy v České republice (tzn. jsou daňovými nerezidenty).

Vyplnění II. oddílu daňového přiznání za rok 2020 – 1. odstavec

Na této straně se vyplňuje základ daně z příjmů FO. První odstavec se týká příjmů ze zaměstnání (pakliže nějaké máte).

Bude ho muset vyplnit ten kdo:

 • byl v roce 2020 zaměstnaný v pracovním poměru a současně měl hrubé příjmy dle § 7 až 10 ZDP vyšší než 6 tis. Kč,
 • byl v roce 2020 zaměstnaný souběžně u více zaměstnavatelů.

Vyplnění Přílohy č. 1 – příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

Pokud jste měli v roce 2020 příjem z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,  připravte si v tuto chvíli tiskopis Přílohy č. 1, která slouží k výpočtu základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, tj. příjmů uvedených pod § 7 ZDP, případně si najeďte na stránku s elektronickým formulářem Přílohy č. 1.

 • Přílohu č. 1 vyplňují všichni, kdo mají příjmy z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7 ZDP). Podrobný výčet příjmů z podnikání a SVČ

Na Příloze č. 1 nejdříve zaškrtněte, jakým způsobem uplatňujete výdaje, tj. jak budete vypočítávat základ daně z příjmů FO za rok 2020.

Existují 3 možnosti, které jsou různě náročné na administrativu:

Pozor! Pro všechny příjmy v této příloze lze využívat pouze jeden způsob.

Řádek 101 – vyplňte celkovou výši všech příjmů dosažených z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti v roce 2020. Pokud vedete účetnictví, nic nevyplňujte.

Řádek 102 – vyplňte celkovou výši všech výdajů za rok 2020, které byly potřebné k dosažení zisku:

 • u daňové evidence jsou to veškeré daňově uznatelné náklady
 • pokud vedete účetnictví, kolonku nevyplňujte
 • pokud uplatňujete výdaje procentem z příjmů, pak uveďte částku odpovídající:

80 % z příjmů zemědělského podnikatele a z příjmů řemeslných živností

60 % z příjmů ze živností, mimo živností řemeslných,

40 % z příjmů poplatníků podnikajících podle zvláštních předpisů (jedná se o příjmy např. advokátů, daňových poradců, lékařů aj.).

30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Řádek 104 – odečtěte výdaje od příjmů (ř. 101 – ř. 102). Ty fyzické osoby, které vedou účetnictví sem vloží zisk nebo ztrátu před zdaněním. Dva následující řádky (105 a 106) pak tuto částku upravují o daňově neuznatelné náklady a nedaněné výnosy. FO, které vedou daňovou evidenci nebo uplatňují výdaje paušálem, zde nic nevyplňují.

Řádky 107 až 110 vyplňte jen v případě, jste-li osobou spolupracující nebo máte-li spolupracující osobu. Uveďte zde částky podle dosaženého hospodářského výsledku a směru, jakým plynou (zda k vám, nebo od vás).

Řádek 112 – uveďte vaše příjmy z pozice podílníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti, pokud jím jste.

Řádek 113 – vepište dílčí základ daně z příjmů z podnikání. Výpočet proveďte následujícím způsobem: ř. 104 + ř. 105 – ř. 106 – ř. 107 + ř. 108 + ř. 109 – ř. 110 – ř. 111 + ř. 112.

Ve druhé části Přílohy č. 1. daňového přiznání za rok 2020 v oddílu A. „Údaje o obratu a odpisech“ uvádějí obrat pouze ty osoby, které vedou účetnictví. To ovšem už neplatí u odpisů – ty musí uvádět všichni, kdo je uplatnili do výdajů.

oddílu B uveďte:

 • svou hlavní (převažující) výdělečnou činnost (můžete nahlédnout do vašeho živnostenského oprávnění, kde je to napsáno, ale úplně stačí popsat ji vlastními slovy),
 • výši výdajového paušálu (v procentech), pokud ho uplatňujete,
 • příjmy (stejné jako v ř. 101) a výdaje (stejné jako v ř. 102),
 • název dalších činností (pokud nějaké máte) a opět výši výdajového paušálu, který na tuto činnost uplatňujete, výši příjmů a výdajů, které jsou spjaty s danou činností,
 • v posledním řádku 1. stránky Přílohy č. 1 spočítejte příjmy a výdaje za všechny vaše činnosti.

Na druhé straně Přílohy č. 1 u oddílu C uveďte data, ke kterým jste v roce 2020 zahájili/přeru­šili/obnovili/u­končili svou výdělečnou činnost, pakliže se tak stalo, jinak nechejte kolonky prázdné.

Vedete-li daňovou evidenci, musíte předložit přehled svého majetku a závazků u oddílu D.

Oddíl E. se týká pouze těch, kdo na první stránce Přílohy č. 1 vyplnili řádky 105 nebo 106 – a snížili tak nebo zvýšili daňový základ. V tomto místě je třeba uvést důvody pro snížení nebo zvýšení daňového základu.

V závěrečné části (oddíly F až I) Přílohy č. 1 stačí vyplnit údaje o spolupracujících osobách, členech sdružení či veřejné obchodní nebo komanditní společnosti, pokud takové spolupracovníky máte. Součet podílů spolupracujících osob i osob ve sdružení, včetně vašeho, by měl dát vždy 100 %.

Na úplném konci této Přílohy č. 1 naleznete pokyny, které vám poradí, pakliže vám nebudou stačit tyto instrukce.

Vyplnění Přílohy č. 2 – příjmy pronájmu a ostatní příjmy

Pokud jste měli v roce 2020 příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy, připravte si tiskopis Přílohy č. 2, která slouží ke výpočtu základu daně z příjmů z pronájmu a z ostatních příjmů, tj. příjmů uvedených pod  § 9 ZDP a  10 ZDP a (případně si najeďte na stránku s elektronickým formulářem Přílohy č. 2).

Přílohu č. 2 musí vyplnit ti, kdo měli v roce 2020 příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy. Ostatní příjmy jsou vesměs všechny příjmy, které nejsou zdaněny podle zvláštních předpisů, od daně osvobozeny nebo vyňaty z předmětu daně. Více o těchto příjmech

V příloze č. 2 nejdříve zaškrtněte, zda chcete uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 30 % nebo zda jsou příjmy z pronájmu majetku ve společném jmění manželů. Pokud ano, označte křížkem, pokud ne, ponechte kolonky prázdné.

Řádek 201– vyplňte příjmy dosažené z pronájmu.

Řádek 202 – vyplňte výdaje podle své evidence, účetnictví, případně výdajovým paušálem. Je-li pronajatá věc ve spoluvlastnictví více osob, skutečné výdaje vynaložené na dosažení příjmů dělíte podle smlouvy s ostatními spoluvlastníky, nebo podle vlastnických podílů.

Řádek 203 – uveďte rozdíl mezi příjmy a výdaji z pronájmu, tj. odečtěte částku z ř. 202 od ř. 201.

Řádky 204 a 205 jsou určeny pro částky, které zvyšují rozdíl mezi příjmy a výdaji, respektive ho snižují. Příkladem mohou být například náklady na reprezentaci.

Řádek 206 je výsledkem předchozích řádků ve smyslu: ř. 203 + ř. 204 – ř. 205.

V druhé části Přílohy č. 2 daňového přiznání za rok 2020 půjde o výpočet základu daně z ostatních příjmů.

V tabulce své ostatní příjmy (a k nim náležející výdaje) nejprve rozdělte podle druhu. Kód se vyplňuje jen u ostatních příjmů ze zahraničí (vepište do políčka písmeno „z“), ostatních příjmů ze společného jmění manželů (písmeno „s“) a ostatních příjmů ze zemědělské činnosti, u nichž uplatňujete náklady ve výši 80 % z příjmů („p“). Jinak se do políčka pro „Kód“ nic nepíše.

Na spodním řádku tabulky proveďte součet příjmů a součet výdajů. 

Pozor! Celkový součet se týká pouze kladných příjmů, výdajů a rozdílů.

Na samotném konci této Přílohy č. 2 naleznete pokyny, které vám poradí, pakliže vám nebudou stačit tyto instrukce.

Vyplnění II. oddílu daňového přiznání za rok 2020 – 2. odstavec

Teď se vracíme zpět k tiskopisu samotného daňového přiznání za rok 2020, do míst, kde jsme prozatím skončili – ke 2. tabulce druhé strany růžového tiskopisu, která souží pro výpočet dílčích základů daně z příjmů FO za rok 2020.

Do řádků 36 až 40 přepište dílčí základy daně, které vám vyšly v jednotlivých přílohách, resp. předchozím odstavci II. oddílu daňového přiznání. Pokud máte pouze příjmy z podnikání a jiné SVČ, vyplňujete pouze ř. 37.

Řádek 38 – příjmy z kapitálového majetku, to jsou např. prostředky z podnikání na podnikatelsých účtech, kde není srážena z kladných úroků srážková daň. Pokud se vás toto týká, uveďte zde sumu kladných úroků na podnikatelském účtě.

Řádek 41 – doplňte úhrn předchozích řádků (ř. 37 až ř. 40). Pokud máte pouze příjmy z podnikání a jiné SVČ, bude řádek 41 odpovídat řádku 37.

Řádek 42 vyplňujete pouze v případě, že jste vyplnili řádky 36a a 41a, které se vás týkají v případě, že máte jakékoliv příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, ze zahraniční.

Na řádku 44 můžete uplatnit ztrátu za předcházející zdaňovací období, pokud jste ji dosáhli.

Řádek 45 – vyplňte váš celkový základ daně z příjmů FO po odečtení ztráty.

Oddíl III daňového přiznání za rok 2020 – nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky

Od základu daně z příjmů si můžete odečíst takzvané nezdanitelné částky základu daně dle §15 (odčitatelné položky)které základ daně snižují. Odečíst lze například úroky, které jste zaplatili v roce 2020 za hypotéku, příspěvky na penzijní a životní pojištění, odborové příspěvky a další.

Výši odpočtu v Kč za jednotlivé odčitatelné položky uveďte do řádků 46 – 53. Všechny poté sečtěte a výslednou částku vepište do ř. 54.

Řádek 55 – od základu daně (ř. 45 v předchozím oddílu) odečtěte součet nezdanitelných částí daně a odčitatelných položek (ř. 54). Výslednou částku zaznamenejte do ř. 55.

Řádek 56 – částku z řádku 55 zaokrouhlete na celá sta dolů a vepište ji. Dostanete tak základ daně.

Řádek 57 představuje daň z příjmu FO za rok 2020. Vypočítá se jako 15% ze základu daně (ř. 56) , tj. částka z řádku 56 x 0,15. Toto je daň z příjmů za rok 2020, kterou byste měli zaplatit (v případě, že byste neuplatňovali žádné slevy na dani).

Vyplnění IV. oddílu daňového přiznání za rok 2020 – daň celkem a ztráta

Čtvrtý oddíl se vyplňuje pouze v případě, že jste měli ztrátu. Pokud ne, pak tento oddíl nevyplňujete.

Vyplnění oddílu V. daňového přiznání za rok 2020 – slevy na dani a daňová zvýhodnění

Vypočítanou daň z příjmů můžete snížit o daňová zvýhodnění (slevy na dani)Uplatnit lze například daňové zvýhodnění na poplatníka, na zaměstnance, na manželku/manžela, na vyživované dítě, na studenta, invaliditu atd.

Do řádku 62 vypište součet daňových zvýhodnění za zaměstnance se zdravotním postižením, pakliže jste je v roce 2020 měli.

Řádek 63 vepište součet daňových zvýhodnění za investiční pobídky (sleva podle § 35a a 35b ZDP), pakliže jste je v roce 2020 měli.

Pokud budete uplatňovat daňové zvýhodnění na manželku/manžela uveďte požadované údaje v tabulce č. 1.

Do následující tabulky vepište výši daňových zvýhodnění, která chcete uplatnit. Uveďte také počet měsíců, po které váš nárok na daňová zvýhodnění dle podmínek trval. Pokud váš nárok na slevu netrval po celý rok 2020, uplatňuje se daňové zvýhodnění jen ve výši 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny.

Pozor! Nezapomeňte na slevu na poplatníka, kterou může uplatnit každý! Je to celkem 24 840 Kč a zapisuje se do řádku 64. Tuto slevu může využít každý poplatník, který měl zdanitelné příjmy alespoň část roku 2020. Sleva se vždy uplatňuje v roční výši a nezáleží přitom, kolik měsíců v roce vaše výdělečná činnost skutečně trvala.

Řádek 70 – sečtěte všechny slevy na dani, na které máte nárok.

Řádek 71 – od daně z příjmu (ř. 57 z předchozího oddílu) odečtěte celkovou výši daňových zvýhodnění. Pokud vám vyjde záporný výsledek, vepište do kolonky nulu „0“.

Tabulka č. 3 slouží k podání bližších informací o vyživovaných dětech, pokud slevu na dani na vyživované dítě uplatňujete. Důležitý je zde počet měsíců, za které uplatňujete slevu na dani (ohledně k počtu měsíců se zde postupuje jako u všech jiných slev s výjimkou slevy na poplatníka, jak uvádíme výše). Pokud uplatňujete toto daňové zvýhodnění na více než 4 děti, napište požadované údaje na volný list a ten přiložte k DAP.

Řádek 72 – sečtěte sem výši slev, které uplatňujete na všechny vaše vyživované děti.

Řádek 73 – vepište částku, o kterou si reálně snižujete vaši daň. Ta může být maximálně do výše vypočítané daně na ř. 71, tj. pokud je vaše daň před odečtením této slevy nižší než samotná sleva (ř. 72), nemůžete si odečíst celou slevu a vypočítat tak zápornou daň. Daň musí být vždy nejméně nula „0“.

Řádek 74 – pokud je výše slevy za vyživované dítě/děti (ř. 73) nižší než vaše daň (ř. 71), proveďte na tento řádek výpočet daně po slevě za vyživované dítě/děti. Odečtěte od částky z ř. 71 částku z ř. 73 a výslednou hodnotu zapište. Výsledek je vaší aktuální daní z příjmu FO.

Vyšla-li vám daň nižší, než je vaše daňové zvýhodnění za děti, pak je pro vás určen řádek 75. V něm uveďte rozdíl mezi daňovým zvýhodněním (ř. 72) a slevou na dani (ř. 73). Získáte tak daňový bonus. Ten však nesmí být nižší než 100 Kč a naopak nesmí přesáhnout 60 300 Kč.

Sleva na dani je uplatňována zpravidla i v průběhu roku. V průběhu roku 2020 vám tak mohly být přiznány a vyplaceny daňové bonusy.

Řádek 76 se týká pouze těch, kteří měli v roce 2020 příjmy ze závislé činnosti (tj. byli vedle podnikání i zaměstnaní). Pokud je to váš případ, uveďte zde součet měsíčních daňových bonusů, které vám v roce 2020 vyplatil zaměstnavatel. Najdete ji na „Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020“.

Řádek 77 – vypočítejte rozdíl mezi ř. 75 a 76. Vzejde vám výše daňového bonusu, na který máte ještě za rok 2020 nárok.

Vyplnění oddílu VII. daňového přiznání za rok 2020 – placení daně

Možná si říkáte, že jsme omylem přeskočili oddíl č. VI. Přeskočili jsme jej úmyslně, protože ten se vyplňuje jen tehdy, když podáváte dodatečné daňové přiznání.

Pokud jste byli v roce 2020 zaměstnaní, zaměstnavatel vám ze mzdy strhával zálohy na daň z příjmů. Ty je třeba uplatnit v řádku 84. Částku se opět dozvíte z „Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020“.

Na řádek 85 patří ostatní zálohy na dani z příjmů, které jste v roce 2020 odvedli jako podnikatelé. Můžete sem uvést také přeplatek na dani z minulých let, který byl použit jako záloha na daň (tj. nebyl vám vyplacen).

V případě, že jste v roce 2020 platili daň paušální částkou, ale dosáhli jste jiných příjmů než předpokládaných, musíte podat daňové přiznání a příjmy zdanit „klasicky“. Započíst již zaplacenou paušální daň můžete v tomto případě na řádku 86.

Řádek 87 vyplňujete pouze pokud máte příjmy z úroků ze státních dluhopisů. Řádek 87a se týká pouze těch, kdo mají daňovou povinnost vztahující se pouze na příjmy ze zdrojů v ČR (např. cizinci studující v ČR).

Stát se obecně bojí o své daňové příjmy, proto si je v jistých případech zajišťuje, a to tak, že si je nechá zaplatit předem. Kdy a komu tak může učinit, se dočtete v zákoně o dani z příjmů v § 38e. Při vyplňování daňového přiznání je ale důležité hlavně to, že pokud vám byla daň zajištěna, můžete ji uplatnit proti výsledné daňové povinnosti v řádku 88.

Řádek 89 se týká jen hrstky FO. Jde o specifickou situaci, kdy byla z příjmů z úroků ze zahraničí sražena daň. O sraženou daň, pokud je vyšší než ta uvedená v mezinárodní smlouvě, si můžete daň v ČR snížit. I řádek 90 je pro běžné FO irelevantní. Svou daňovou povinnost si v něm můžete snížit o daň zaplacenou před insolvenčním řízením.

Klíčový je řádek 91, který označuje přeplatek (záporné znaménko) či nedoplatek (kladné znaménko) daně. Vypočítá se jednoduše pomocí vzorce uvedeného v této kolonce přímo na tiskopisu daňového přiznání.

Nedoplatek budete muset uhradit společně s podáním daňového přiznání, tj. nejpozději do 1. dubna 2020. 

O případný přeplatek si můžete požádat v žádosti na zadní straně daňového přiznání. 

Pozor! Přeplatek daně může vzniknout v případě, že jste za daň již uhradili více, než vám nyní vyšlo na daňovém přiznání, nebo v případě, kdy vaše daňové bonusy jsou vyšší než vypočtená daň.

Seznam příloh daňového přiznání za rok 2020

Všechny údaje, které uvádíte v daňovém přiznání, musíte mít podloženy, a proto daňové přiznání obsahuje seznam příloh. Může jít například o potvrzení o studiu (pokud uplatňujte slevu na studenta), doklad o zaplacených příspěvcích na životní a penzijní připojištění (pakliže uplatňujete tyto odčitatelné položky) atd.

Pokud vedete účetnictví, nezapomeňte přiložit případné účetní závěrky. Účetní závěrku standardně tvoří: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha.

Pokud jste se nevešli do některé z tabulek (např. máte více dětí než čtyři) a přiložte samostatný list, kde budete v soupisu pokračovat a uveďte ho do kolonky „další přílohy výše neuvedené“.

Třešničkou na dortu a posledním součtem v daňovém přiznání je součet počtu příloh, které vaše přiznání doprovodí na finanční úřad.

Prohlášení o pravdivosti uvedených údajů v daňovém přiznání za rok 2020

Dostali jste se za tlustou čáru, což naznačuje, že to nejtěžší máte za sebou.

Pokud máte stanoveného zástupce, daňového poradce, musíte tuto skutečnost vypsat do tabulky „Údaje o zástupci“. Daňové přiznání vám může zpracovat a podat i jiná zmocněná osoba, záleží na vaší volbě.

S tím souvisí stvrzení správnosti a pravdivosti údajů v daňovém přiznání uvedených, což potvrzujete vaším podpisem nebo podpisem zástupce, kterého jste ke zpracování a podání daňového přiznání zplnomocnili. Nezapomeňte na datum a vlastnoruční podpis.

Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů FO za rok 2020

Poslední krok je tím nejpříjemnějším, co vás může na daňovém přiznání potkat. Ovšem jen v případě, že máte za rok 2020 daňový přeplatek. Údaje, které zde musíte vyplnit, nejsou nijak složité a určitě to zvládnete.

V tuto chvíli už nezbývá, než vám pogratulovat, že máte jednu z nejvíce nenáviděných činností podnikatelů zdárně za sebou. Nezaškodí ale celé přiznání projít s kalkulačkou v ruce ještě jednou a vše si pro kontrolu přepočítat. Vyhnete se tak případným problémům s FÚ nebo opravnému daňovému přiznání.

Nezapomeňte na Přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2020

Nezapomeňte, že do jednoho měsíce od podání daňového přiznání, nejpozději však do 1. května 2021, musíte odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění.

V případě prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 1. července 2021 pak platí pro podání těchto přehledů termín do 1. srpna 2021.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce