Podnikání při studiu – jak na pojištění a daně

Podnikání při studiu je pro mnoho mladých lidí lávavé z několika důvodů – mohou si vydělat nemalé peníze, rozběhnout vlastní profesní kariéru a ještě mohou díky svému statutu studenta při podnikání využít různých výhod, například v podobě nižších odvodů na sociálním a zdravotním pojištění či slevy na dani. Jak je to ve skutečnosti s pojištěním a daněmi u podnikajících studentů?

Zahájení podnikání u studenta

Před tím, než student zahájí samostatnou výdělečnou činnost nahlásí zahájení podnikání prostřednictvím Jednotného registračního formuláře na kterémkoliv živnostenském úřadu. Je to jediná instituce, kterou navštíví, protože živnostenský úřad sám informuje zdravotní pojišťovnu, okresní správu sociálního zabezpečení i finanční úřad.

V jistých případech může student začít podnikat i bez živnostenského oprávnění, protože každé podnikání není založeno na základě ohlášení živnosti.

K nejběžnějším činnostem tohoto typu patří nezávislá podnikání (hudebníci, spisovatelé), autorská činnost či podnikání dle zvláštních předpisů ( tlumočníci, daňoví poradci) aj.

  • Přečtěte si více informací o tom, jak založit živnost a začít podnikat při studiu.

Sociální pojištění při podnikání při studiu

U studenta do 26 let se považuje podnikání za vedlejší činnost a proto nemusí v prvním roce podnikání platit měsíční zálohy a v případě, že jeho příjmy po odpočtu výdajů nepřekročí za daný kalendářní rok, ve kterém podnikal, rozhodnou částku, tak nemusí na sociálním pojištění státu odvést vůbec nic.

Pokud rozhodnou částku přesáhnete, začne se na vás vztahovat povinnost odvádět měsíční zálohy a každý rok po podání Přehledu vám bude podle dosaženého zisku z předchozího roku buď vrácen přeplatek na pojistném, anebo zbývající částku doplatíte.

Pro informaci: Minimální měsíční zálohy na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) pro rok 2020 činí pro vedlejší činnost (mimo studenty) 1 018 Kč, pro hlavní činnost pak 2 544 Kč.

Statut studenta musíte dokládat každý rok až do dovršení 26 let.

Zdravotní pojištění a podnikání při studiu

Stejně jako u sociálního pojištění má student podnikatel jisté úlevy i při platbě zdravotního pojištění. Za studenta do 26 let platí zdravotní pojištění stát, a proto za první rok samostatné výdělečné činnosti nemusí toto pojištění odvádět (tzn. neplatí měsíční zálohy jako ostatní OSVČ). V dalších letech pak podnikající student hradí zálohy vypočtené podle skutečně dosaženého příjmu, které uvede v Přehledu o příjmech a výdajích.

Pro informaci: OSVČ, které nejsou studenty, odvedou v roce 2020 minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění ve výši  2 352 Kč.

Jak na daně při podnikání při studiu

Student podnikatel může kromě výhod ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění nárokovat také slevu na dani na studenta. Od daně z příjmu si tak může odečíst kromě slevy na poplatníka pro poslední zdaňovací období (tj. v daňovém přiznání za rok 2020, které se podává v roce 2021) ve výši 24 840 korun ještě slevu na studenta, která činí 4 020 korun.

Pro informaci: Pokud má podnikající student nízké náklady, tak může při výpočtu daně využít paušálního stanovení výdajů.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce