Podnikání v oblasti služeb péče o děti

Ženy přemýšlející o podnikání ve službách souvisejících s péčí o děti se musejí vypořádat s komplikovanými zákony. V dnešní době je otázka legislativy týkající se provozu školek, denních center apod. značně složitá, v mnohých případech není ani jasně vymezena a různí se dle typu poskytované služby. Přečtěte si náš článek a budete vědět více.

Soukromá mateřská škola versus hlídání dětí jako podnikání

Důležitá role legislativy

Při poskytování služeb v oblasti péče a výchovy dětí vám zákon umožňuje výběr z několika různých možností. Neexistuje tedy pouze jeden způsob, který by se dal považovat za jediný správný.

oblasti služeb péče o děti hraje významnou roli to, dle jakého zákona jsou tyto služby zřizovány. Na základě současného právního řádu jsou služby péče o děti zřizovány buď podle školského zákona č. 561/2004 Sb., který upravuje zařízení typu mateřské školy, anebo dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, jež upravuje tak zvané „péčové živnosti“.

Hlídání a výchova dětí podle živnostenského zákona

Podnikání na základě živnostenského zákona je jednou z možností poskytování služeb v oblasti hlídání a výchovy dětí. Využít je možné tří živností.

Do tří let věku dítěte

Pokud máte zájem pečovat o děti ve věku do 3 let, bude se na vás vztahovat vázaná živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“. V tomto případě ale musíte jako podnikající osoba i osoby přímo pečujících o děti splňovat podmínky odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře podle zákona č. 96/2004 Sb., případně podmínky výkonu povolání sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb.

Děti starší tří let

Jednodušší je potom situace u péče o děti starší než 3 roky. Zde již můžete využít živností volných, u kterých nemusíte splňovat žádné zvláštní podmínky. V úvahu připadá živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“. Tato živnost je vhodná, pokud činnost chcete vykonávat ve vámi určených prostorách k podnikání.

Další možností je živnost „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“. V rámci této živnosti můžete vykonávat individuální péči o děti nad tři roky věku v rodinách nebo příležitostné krátkodobé hlídání dětí včetně dětí do tří let. V případě provozování volné živnosti v rámci „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ nemusí podnikající osoba splňovat žádné kvalifikační požadavky a není ani vyžadováno splnění hygienických podmínek. V souvislosti s touto živností ovšem musí být péče dětí poskytována individuálně v domácnosti, ve které dítě žije. Možné je též příležitostné a krátkodobé opatrování dítěte i mimo jeho domov.

Nároky na hygienu při provozování služeb péče o děti

Aby bylo možné poskytovat péči o děti na základě živnosti, musí být splněny požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, která byla novelizována vyhláškou č. 343/2009 Sb. Zde jsou vymezeny veškeré hygienické a provozní podmínky jako velikost a vybavení vnitřních i venkovních prostor v souladu s kapacitou zařízení, požadavky na sanitární zařízení, denní režim zařízení apod.

Soukromá mateřská škola podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Pokud ovšem uvažujete o vskutku profesionálním přístupu k podnikání v oblasti výchovy dětí, je možné zřízení tzv. školské právnické osoby. Zřizovatelem můžou být i fyzické nebo právnické osoby. Zřizovatel musí splnit podmínky, které určuje školský zákon a zažádat o zápis do rejstříku školských právnických osob. Hlavním rozdílem mezi mateřskou školou podle školského zákona a hlídáním a výchovou dětí na základě živnostenského oprávnění je nutnost poskytovat vzdělávací program určený zákonem. Tuto povinnost jako živnostníci mít nebudete. Zřízení mateřské školy podle školského zákona je tak nesrovnatelně náročnější, než prosté ohlášení živnosti.

Co brát na vědomí, pokud chcete provozovat péči o děti na základě školského zákona

Je-li zařízení péče o děti zřízeno na základě školského zákona a pokud splňuje jeho požadavky, tak mu je poskytnuta dotace státu.

Soukromé školky zřízené dle školského zákona podléhají kontrole školní inspekce pouze v tom případě, pokud jsou zapsány do rejstříku škol (bez ohledu na právní formu zřizovatele).

Jako provozovatel mateřské školy budete muset splnit rovněž hygienické požadavky stanovené příslušnými vyhláškami upravujícími hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí.

V případě, že jsou děti v předškolním zařízení méně než 4h denně, nejsou tak přísné hygienické nároky na jejich provoz. Vyhláška upravující provoz zařízení mimoškolní péče, ve kterém jsou děti méně jak 4 hodiny denně, klade na provoz těchto zařízení menší nároky a to jak v oblasti vybavení toalet, tak prostorových nároků, jelikož se nepočítá s pravidelným stravováním a spánkem dětí.

Smyslem mateřských škol je předškolní výchova, která vyžaduje systematickou a odbornou pedagogickou práci s individuálním přístupem.

Dětské koutky, denní centra a další služby stojící mimo živnostenský i školský zákon

Péče o děti zajišťovaná v zařízeních jako jsou dětské koutky, mateřská a rodinná centra není ošetřena právním řádem České republiky a nejsou tudíž ani stanoveny podmínky pro poskytování péče v těchto zařízeních. Zřízení i následný provoz zmiňovaných center ovšem musí být v souladu s obecně platnými předpisy z oblasti stravování, hygieny, požární ochrany aj.

V rámci péče v hlídacím koutku se počítá s krátkodobým nebo výjimečným pobytem dětí a jejich existence spíše reaguje na potřeby rodičů.

Denní centrum spadající do kategorie hlídacích center a hlídacích koutků se zřizuje na základě živnostenského oprávnění. Tato centra zajišťují výchovný, vzdělávací a relaxační program, dohled nad dětmi atd.

Hlavní úskalí podnikání v oblasti péče o děti

Ve srovnání se západní Evropou, v České republice fungují alternativní služby péče o děti předškolního věku v omezené míře. Velké úskalí péče o děti poskytované v rámci „péčových živností“ souvisí zejména s vysokými náklady, s nízkou důvěrou v poskytovanou péči a to obzvláště pokud je poskytována v domácnosti dítěte. V případě péče zajišťované mimo domácnost dítěte se navíc cena zvedá kvůli vysokým požadavkům na zajištění hygienických a provozních podmínek.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce