Jak předejít dluhu – preventivní zajištění pohledávek

Prevenci vzniku pohledávek se bohužel v podnicích věnuje nedostatek pozornosti. A je to škoda, protože je to levný a účinný způsob, jak se vyhnout pozdějším problémům s nedobytnými pohledávkami.

Prevence vzniku pohledávek

Základem prevence vzniku pohledávek je dobře uzavřená smlouva a dostatek relevantních informací o obchodním partnerovi. Další možností je pak pojištění pohledávek, použití směnky nebo factoringu či forfaitingu.

Jak předejít vzniku pohledávek

Dostatek informací o obchodním partnerovi

Mějte dostatek informací. Není to všelék, ale když zjistíte, že váš budoucí odběratel je lump a lhář, asi se přestanete namáhat. Ale jak to pravdivě zjistit? Čím více informací budete mít, tím účinněji předejdete špatnému dluhu.

Navštivte odběratele v jeho sídle, mějte oči otevřené, promluvte si s jeho zaměstnanci, odběrateli, podívejte se na jeho internetové stránky. Toto vše vám může velmi pomoci při vašem rozhodování. Nechte kromě faktů pracovat i intuici. Velmi často nezklame!

Můžete využít i tzv. kreditní informace, které kromě základní finanční charakteristiky (rozvaha, výkaz zisku a ztrát), obsahují další informace o dosavadní platební disciplíně, bonitě společnosti a dalších událostech. Stojí to nějaké peníze, ale v případě větších obchodů se rozhodně vyplatí.

Nahlédněte do obchodního a živnostenského rejstříku, zkuste se podívat na Centrální registr dlužníků nebo do insolvenčního rejstříku na justice.cz. Jestli tam váš budoucí odběratel bude jako doma, asi ztratíte zájem. Zadejte úplné jméno do vyhledávače na internetu a zjistěte, zda váš budoucí partner nedluží i jiným dodavatelům.

Kupní smlouva

Pro případné vymáhání pohledávky je důležitý obsah smlouvy. Jasně a srozumitelně formulujte dodací a platební podmínky. Vyhněte se obecným formulacím a rádoby právnickému jazyku. Věnujte pár minut a inspirujte se v § 409-470 Obchodního zákoníku. Pokud ve smlouvě cokoliv měníte, udělejte to písemným dodatkem.

Pozor na správné označení smluvních stran. Fyzické osoby musí uvést jméno, příjmení případně rodné číslo a bydliště. Právnické osoby musí být ve smlouvě označeny svou obchodní firmou, pod kterou jsou zapsáni v obchodním rejstříku.

V praxi většinou narazíte na společnosti s ručením omezením nebo akciové společnosti. Tuto jejich právní formu také uveďte do smlouvy, protože vypovídá o ručení za závazky společnosti.

Není špatně doplnit smlouvu o rozhodčí doložku. Snížíte tím riziko a usnadníte postup v případě nezaplacení pohledávky.

Kupní smlouvu můžete také doplnit o doložku o výhradě vlastnictví.

 Podle Obchodního zákoníku nabývá vlastnického práva kupující, jakmile je mu zboží předáno. Podle § 445 Obchodního zákoníku si ale strany mohou smluvit, že kupující nabude vlastnického práva ke zboží později, než je stanoveno v § 443. Nevyplývá-li z obsahu této výhrady vlastnického práva nic jiného, má se za to, že kupující má nabýt vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Nebo-li, dokud vám odběratel nezaplatí, můžete si vzít alespoň vše zboží zpátky, jestli je to tedy možné.

Objednávka a dodací list

Je otravné dohadovat se s nákupčím nebo skladníkem, ale věnujte této fázi obchodu pozornost. Kolik dlužníků se při soudním řízení vykroutilo, protože dokumenty jako objednávka nebo dodací list nebyly v pořádku.

Objednávku musí vždy podepisovat oprávněná osoba – jednatel. Pokud pověří vyřizováním objednávek někoho jiného, klidně toto písemné pověření vyžadujte.

To samé platí v případě dodacího listu. Základem je čitelné jméno, podpis a datum převzetí zboží.

Pojištění pohledávky

Zajištění pro případ platební neschopnosti nebo platební nevůle odběratelů lze pojistit, ale dělá se to především pokud jde o pohledávku ze zahraničního obchodu, tj. když chcete své služby nebo zboží vyvážet za hranice České republiky. Pohledávka v zahraniční je totiž vždy vzhledem k neznalosti práva, jazyka, místních podmínek apod. hůře vymahatelná. I v zemích EU nebo v USA není dluh, pohledávka, bankrot, neznámé slovo. Nejznámějšími pojišťovnami, které toto pojištění nabízejí, jsou u nás EGAPEuler Hermes Čescob.

Hlavním důvodem pro sjednání pojištění je především jeho schopnost eliminovat nebo alespoň snížit riziko na únosnou míru. Pojištěný „vymění“ riziko vzniku škody velkého rozsahu, za jistotu placení pojistného, jehož hodnota představuje zlomek hodnoty škody. Rizika výskytu platební neschopnosti nebo platební nevůle odběratelů přitom mohou představovat podstatné zdroje úvěrového rizika.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce