Factoring a jeho využití v podnikání

Factoring patří mezi významné nástroje preventivního zajištění pohledávek, to znamená, že jeho pomocí vzniku špatné pohledávky předcházíte. Je to také způsob provozního financování činnosti firmy.

Jak funguje factoring

Factoringová společnost financuje pohledávky vznikající z dodávek zboží nebo služeb na obchodní úvěr bez jakéhokoliv dalšího jištění, a to na základě posouzení kvality obchodního vztahu a bonity odběratele, popř. dodavatele.

Factoring je možné využít ve většině odvětví ekonomiky. Zpravidla pomáhá řešit finanční krytí výrobních a obchodních firem, jejichž výrobky se rychle prodávají a z toho vyplývající vysoké nároky na provozní kapitál.

Pro koho je factoring vhodný

Factoring je službou výhradně pro firmy a podnikatele.

Profesionálních factoringových služeb můžete využít zejména když

 • Prodáváte zboží nebo poskytujete služby opakovaně stejnému okruhu zákazníků. Spolupráce s odběrateli trvá alespoň rok, a/nebo máte rámcovou smlouvu na příští období.
 • Vaše pravidelné dodávky směřují alespoň ke třem odběratelům. Počet odběratelů do factoringu přitom není shora omezen. Celkový roční obrat s těmito odběrateli je alespoň na úrovni 10 mil. Kč.
 • Možná jsou vaše dodávky vysoce sezónní. Možná je vaše společnost v období silného růstu zakázek, které nedokážete sami financovat.
 • Splatnost vašich faktur těmto odběratelům je v rozmezí 14 – 90 dní.
 • Současně pohledávky nezastavujete bance či jinému subjektu a na straně odběratele neexistují důvody ke smluvnímu zákazu postupování pohledávek.
 • Neexistují jiné závažné důvody bránící factoringu nebo postoupení pohledávek (vzájemné dodávky mezi Vámi a odběratelem, vysoké procento reklamací či vratek zboží, platební neschopnost odběratele atd.).

Výhody factoringu

 • Zajištění flexibilního financování vašich obchodů, bez zajištění.
 • Finanční pokrytí výkyvů způsobených sezónností prodejů, reklamní kampaní či expanzí společnosti.
 • Zvýšení vaší konkurenceschopnosti díky možnosti prodloužení splatnosti vašim odběratelům.
 • Získání příznivějších nákupních podmínek (skonta) díky rychlejšímu placení vašim dodavatelům.
 • Zrychlení obrátky oběžných aktiv umožní růst vaší produkce.
 • Kontrola nad výší a kvalitou vámi poskytovaných odběratelských úvěrů díky profesionálnímu přístupu factora při ověření bonity odběratelů a stanovení limitů.
 • Snížení objemu vašich pohledávek po splatnosti v návaznosti na důslednou práci factoringové společnosti s Vašimi pohledávkami.
 • On-line přehledy o pohledávkách.
 • Profesionální servis v oblasti upomínkování, správy a inkasa pohledávek, díky kterému můžete ušetřit náklady na tyto činnosti ve své firmě.
 • Vylepšení finančních ukazatelů, snížení bilančního zadlužení a zlepšení výnosnosti aktiv.

Zdroje získané factoringem můžete neúčelově použít i k financování jiných rozvojových projektů firmy, k investování či k posílení firmy před akvizicemi.

Právní a účetní hledisko factoringu

Z právního a účetního hlediska je factoring služba postavená na postoupení pohledávek. Ve factoringové smlouvě se klient zavazuje, že všechny pohledávky bude postupovat factoringové společnosti, čímž dochází k zásadní změně věřitele.

Factoringová společnost se tak stává novým a výhradním majitelem pohledávky včetně jejího příslušenství. Jejím cílem je zajistit řádné a včasné inkaso a tím zabránit vzniku problémových pohledávek. V případě nedodržení termínů splatnosti zajišťuje upomínkové řízení a právní vymáhaní.

Vraťme se ale k našemu příkladu: Splňujete podmínky, vyplnili jste žádost a factoringová společnost ji schválila. Můžete začít!

Postup při factoringu

 • Vystavíte a pošlete fakturu svému odběrateli.
 • Pohledávku postupujete factoringové společnosti. To znamená, že odběratel se stává jejím dlužníkem, nikoliv vaším.
 • Můžete okamžitě čerpat finanční prostředky od factoringové společnosti až do výše 90% hodnoty faktury včetně DPH.
 • V době splatnosti faktury platí odběratel na účet factoringové společnosti.
 • Dostáváte doplatek do 100% hodnoty postoupené pohledávky.

Takto to funguje v ideálním případě. Co když ale odběratel nezaplatí? Pak je důležité, zda jste využili tzv. regresní nebo bezregresní formu factoringu. 

Typy factoringu

Regresní factoring

Regresní typ factoringu počítá se zpětným postihem, což v praxi znamená, že pokud pohledávka není uhrazena do 90. dne po splatnosti, přestává být financována a riziko neplacení nese klient, tedy vy.

Factoringová společnost u této metody zálohově financuje pohledávky před splatností a po dobu tzv. regresní lhůty, kdy rovněž upomínkuje a vymáhá plnění po odběrateli. Po uplynutí této lhůty vrací faktor pohledávku zpět dodavateli (vám) k obchodnímu řešení. Tato metoda je využívána jako flexibilní finanční zdroj především v případech, kdy dodavatel s odběrateli dlouhodobě spolupracuje.

Bezregresní factoring

Bezregresní factoring funguje stejně jako regresní factoring, pouze s tím rozdílem, že factoringová společnost přebírá navíc riziko neplacení postoupených pohledávek. Převzetí rizika neplacení se vztahuje na platební neschopnost či nevůli tuzemských odběratelů. V případě platební neschopnosti či nevůle vyplatí factoringová společnost klientovi 85 až 90 % z celkové hodnoty pohledávky (tj. klient nese spoluúčast ve výši 10 -15%).

Bezregresní factoring spojuje výhody financování, správy pohledávek a převzetí rizika platební neschopnosti nebo nevůle odběratele. Dodavatel kromě nevratného financování získá i pojištění pohledávek nebo garanci, že factoringová firma přebírá rizika a náklady na vymáhání pohledávek.

Bezregresní metoda je samozřejmě dražší, ale využívají ji dodavatelé, kteří chtějí již předem zaplatit vyšší poplatek za větší rozsah služby.

Kolik stojí factoring

Úroky jsou vázány na pohyblivé jednoměsíční referenční úrokové sazby mezibankovního trhu pro jednotlivé měny (tedy nejčastěji PRIBOR pro CZK a EURIBOR pro EUR) .

Factoringový poplatek 0,2 – 1,2% z hodnoty postoupených pohledávek podle pravidla – čím vyšší obrat, tím nižší poplatek.

V případě bezregresního factoringu se výše poplatku pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,35 % z nominální hodnoty postoupených pohledávek.

Závěrem o factoringu

Není úplně možné ve stručnosti popsat všechna pro a proti nebo různé pohledy na tuto službu. V případě vašeho zájmu o factoring doporučujeme kontaktovat specializované factoringové společnosti a požádat o schůzku.

Můžeme ale říci, že factoring by neměl chybět v arzenálu zbraní manažerů rozhodujících o strategických krocích společností při řízení jejich cash-flow. Je to silný nástroj při dobývání tak strategických území jako jsou finanční stabilita a rozvoj.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce