SWOT analýza odhalí pravdivou tvář vaší firmy a pomůže vám nahlédnout do budoucnosti

Každý podnikatel by určitě rád nahlédl do své budoucnosti, anebo se alespoň podíval na svou firmu nezaujatým, objektivním pohledem. K tomu může skvěle posloužit právě SWOT analýza. Na následujících řádcích vám ukážeme, jak ji sestavit.

SWOT analýza

SWOT analýza je metoda, pomocí níž lze velmi přehledně identifikovat silné a slabé stránky podniku (interní záležitosti podniku) ve vztahu k příležitostem a hrozbám, jejichž původcem je vnější prostředí.

Název vychází z počátečních písmen anglických slov strengths (silné stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti) a threats (hrozby), které reprezentují 4 oblasti zájmu.

Díky SWOT analýze dokážete komplexně vyhodnotit fungování vaší firmy, nalézt problematické oblasti či nové možnosti pro rozvoj firmy. SWOT analýza by měla být součástí strategického řízení firmy a proto byste ji měli vykonat a její výstupy zohlednit při každém dalším plánování strategie podniku.

Analýza SWOT je vlastně analýzou vnitřního a vnějšího prostředí.

1. Vnitřní prostředí

Vnitřní prostředí určuje silné a slabé stránky firmy. Ty jsou v přímé kompetenci firmy a je tedy možné je – na rozdíl od příležitostí a hrozeb, jejich původcem je vnější prostředí firmy – poměrně snadno změnit.

Při vnitřní analýze je třeba se změřit na

 • pozici na trhu,
 • personální vybavení,
 • existenci informačního systému,
 • technickou a technologickou úroveň,
 • financování podniku,
 • oblast marketingu (všechna 4P),
 • vztah se zákazníky,
 • dodavatele aj.

Své stránky posuzujte vzhledem ke konkurenci – to, v čem jste lepší je vaše silná stránka, to, v čem vás konkurence předehnala, je vaše slabá stránka (hlavně před těmi je velmi důležité nezavírat oči). Mimo to, jestli jde o silnou nebo slabou stránku podniku se bere v potaz také významnost a váha jednotlivých aspektů.

Cílem podniku je maximalizace silných stránek – vytěžit nejvíce z toho, co umí nejlépe, za současné eliminaci svých slabých stránek.

2. Vnější prostředí

Druhou rovinou je analýza vnějšího prostředí podniku. Faktory vnějšího prostředí podniku leží mimo kontrolu podniku.

Cílem analýzy vnějšího prostředí podniku je určení možných příležitostí pro rozvoj firmy a zároveň identifikace možných rizik, které by rozvoj firmy mohly znemožnit nebo dokonce ohrozit stávající pozici firmy na trhu. Příležitosti i hrozby se mohou s postupem času měnit, a proto je vhodné je pravidelně sledovat. Jen důkladná znalost vnějšího prostředí podniku umožňuje rozvoj firmy.

Hrozby a příležitosti není samy o sobě možné minimalizovat, respektive maximalizovat, je možné pouze snížit nebo zvýšit jejich vliv na vás podnik.

Příležitosti se snaží podnik maximálně využít k tomu, aby posílil svou pozici na trhu. Vliv hrozeb je třeba minimalizovat, popř. se na jejich důsledky alespoň dobře připravit.

Při vnější analýze je třeba se změřit na

 • společenskou (sociální) situaci ve vztahu k zákazníkům,
 • vlivy demografické,
 • kulturní faktory,
 • technické a technologické prostředí,
 • ekonomické faktory,
 • politické a legislativní vlivy,
 • potenciální konkurenci.

Příklad SWOT analýzy

Vnitřní prostředí podniku

Silné stránky

 • vybudovaná základna zákazníků,
 • dlouhodobé vztahy se zákazníky,
 • výborná lokace sídla podniku,
 • unikátní produkt,
 • dostatečná technická vybavenost,
 • vlastní know-how a patentovaná technologie,
 • nízké náklady na produkci,
 • zavedené informační zdroje – databáze zákazníků (důraz na přímou komunikaci),
 • finanční kapacity na rozvoj,
 • nastartovaný proces inovace produktů,
 • dobré obchodní výsledky,
 • pozitivní vnímání značky,
 • vlastní zdroje financování.

Slabé stránky

 • nespokojenost zákazníků  s designem, doplňkovými službami, otevírací dobu, dodacími podmínkami aj.,
 • malá prezentace na internetu,
 • závislost na dodavatelích,
 • nízká produktivita práce,
 • vysoké personální náklady,
 • nedostatečná kontrola činnosti zaměstnanců,
 • nejasné vymezení kompetencí,
 • nedostatečná flexibilita v reakcích na změny na trhu,
 • nízké investice do reklamy,
 • dlouhé distribuční cesty,
 • malé portfolio produktů,
 • nízké povědomí o značce.

Vnější prostředí podniku

Příležitosti

 • příznivý demografický vývoj,
 • spolupráce s novými dodavateli,
 • vznik dalších distribučních řetězců,
 • růst významu sektoru podnikání,
 • nově vznikající mezírky na stávajícím trhu, které může firma obsluhovatm
 • vzrůstající poptávka po produktech,
 • tlak na diversifikaci produktů,
 • zmenšení překážek pro vstup na zahraniční trhy,
 • vznik nových zákaznických segmentů,
 • outsourcing některých podnikových procesů.

Hrozby

 • nepříznivé podnikatelské podnebí,
 • resece světové ekonomiky – zpomalení výkonu hospodářství,
 • odliv pracovních sil ke konkurence – odliv know-how,
 • nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce,
 • zvyšování cen energií,
 • nižší kupní síla obyvatelstva,
 • časté legislativní změny v odvětví,
 • tržní bariéry pro vtup na nový trh,
 • vstup nové konkurence na trh,
 • spojení hráčů na trhu,
 • cenové války a nekalá konkurence,
 • existence substitutů,
 • ohrožení ze strany dodavatelů.

SWOT analýza a co dál

Sestrojení podobné tabulky silných a slabých stránek na stránce jedné, a příležitostí a hrozeb na straně druhé je však jen počáteční fází. Vaším cílem by mělo být pomocí tohoto schématu propojit všechny 4 kvadranty a formulovat strategické kroky, které přispějí k lepší pozici vaší firmy na trhu.

Pokud jste SWOT analýzu dělali podrobně a úmyslně neopomínali některé oblasti (hlavně u slabých stránek) či nepřeceňovali stránky silné, již v průběhu analýzy by se měly vykrystalizovat ty oblasti (ve všech 4 kvadrantech), které si zaslouží nejvíce pozornosti.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce