SWOT analýza odhalí pravdivou tvář vaší firmy a pomůže vám nahlédnout do budoucnosti

Každý podnikatel by určitě rád nahlédl do své budoucnosti, anebo se alespoň podíval na svou firmu nezaujatým, objektivním pohledem. K tomu může skvěle posloužit právě SWOT analýza. Na následujících řádcích vám ukážeme, jak ji sestavit.

SWOT analýza

SWOT analýza je metoda, pomocí níž lze velmi přehledně identifikovat silné a slabé stránky podniku (interní záležitosti podniku) ve vztahu k příležitostem a hrozbám, jejichž původcem je vnější prostředí.

- Inzerce -

Název vychází z počátečních písmen anglických slov strengths (silné stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti) a threats (hrozby), které reprezentují 4 oblasti zájmu.

Díky SWOT analýze dokážete komplexně vyhodnotit fungování vaší firmy, nalézt problematické oblasti či nové možnosti pro rozvoj firmy. SWOT analýza by měla být součástí strategického řízení firmy a proto byste ji měli vykonat a její výstupy zohlednit při každém dalším plánování strategie podniku.

Analýza SWOT je vlastně analýzou vnitřního a vnějšího prostředí.

1. Vnitřní prostředí

Vnitřní prostředí určuje silné a slabé stránky firmy. Ty jsou v přímé kompetenci firmy a je tedy možné je – na rozdíl od příležitostí a hrozeb, jejich původcem je vnější prostředí firmy – poměrně snadno změnit.

Při vnitřní analýze je třeba se změřit na

 • pozici na trhu,
 • personální vybavení,
 • existenci informačního systému,
 • technickou a technologickou úroveň,
 • financování podniku,
 • oblast marketingu (všechna 4P),
 • vztah se zákazníky,
 • dodavatele aj.

Své stránky posuzujte vzhledem ke konkurenci – to, v čem jste lepší je vaše silná stránka, to, v čem vás konkurence předehnala, je vaše slabá stránka (hlavně před těmi je velmi důležité nezavírat oči). Mimo to, jestli jde o silnou nebo slabou stránku podniku se bere v potaz také významnost a váha jednotlivých aspektů.

Cílem podniku je maximalizace silných stránek – vytěžit nejvíce z toho, co umí nejlépe, za současné eliminaci svých slabých stránek.

2. Vnější prostředí

Druhou rovinou je analýza vnějšího prostředí podniku. Faktory vnějšího prostředí podniku leží mimo kontrolu podniku.

- Inzerce -

Cílem analýzy vnějšího prostředí podniku je určení možných příležitostí pro rozvoj firmy a zároveň identifikace možných rizik, které by rozvoj firmy mohly znemožnit nebo dokonce ohrozit stávající pozici firmy na trhu. Příležitosti i hrozby se mohou s postupem času měnit, a proto je vhodné je pravidelně sledovat. Jen důkladná znalost vnějšího prostředí podniku umožňuje rozvoj firmy.

Hrozby a příležitosti není samy o sobě možné minimalizovat, respektive maximalizovat, je možné pouze snížit nebo zvýšit jejich vliv na vás podnik.

Příležitosti se snaží podnik maximálně využít k tomu, aby posílil svou pozici na trhu. Vliv hrozeb je třeba minimalizovat, popř. se na jejich důsledky alespoň dobře připravit.

Při vnější analýze je třeba se změřit na

 • společenskou (sociální) situaci ve vztahu k zákazníkům,
 • vlivy demografické,
 • kulturní faktory,
 • technické a technologické prostředí,
 • ekonomické faktory,
 • politické a legislativní vlivy,
 • potenciální konkurenci.

Příklad SWOT analýzy

Vnitřní prostředí podniku

Silné stránky

 • vybudovaná základna zákazníků,
 • dlouhodobé vztahy se zákazníky,
 • výborná lokace sídla podniku,
 • unikátní produkt,
 • dostatečná technická vybavenost,
 • vlastní know-how a patentovaná technologie,
 • nízké náklady na produkci,
 • zavedené informační zdroje – databáze zákazníků (důraz na přímou komunikaci),
 • finanční kapacity na rozvoj,
 • nastartovaný proces inovace produktů,
 • dobré obchodní výsledky,
 • pozitivní vnímání značky,
 • vlastní zdroje financování.

Slabé stránky

 • nespokojenost zákazníků  s designem, doplňkovými službami, otevírací dobu, dodacími podmínkami aj.,
 • malá prezentace na internetu,
 • závislost na dodavatelích,
 • nízká produktivita práce,
 • vysoké personální náklady,
 • nedostatečná kontrola činnosti zaměstnanců,
 • nejasné vymezení kompetencí,
 • nedostatečná flexibilita v reakcích na změny na trhu,
 • nízké investice do reklamy,
 • dlouhé distribuční cesty,
 • malé portfolio produktů,
 • nízké povědomí o značce.

Vnější prostředí podniku

Příležitosti

 • příznivý demografický vývoj,
 • spolupráce s novými dodavateli,
 • vznik dalších distribučních řetězců,
 • růst významu sektoru podnikání,
 • nově vznikající mezírky na stávajícím trhu, které může firma obsluhovatm
 • vzrůstající poptávka po produktech,
 • tlak na diversifikaci produktů,
 • zmenšení překážek pro vstup na zahraniční trhy,
 • vznik nových zákaznických segmentů,
 • outsourcing některých podnikových procesů.

Hrozby

 • nepříznivé podnikatelské podnebí,
 • resece světové ekonomiky – zpomalení výkonu hospodářství,
 • odliv pracovních sil ke konkurence – odliv know-how,
 • nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce,
 • zvyšování cen energií,
 • nižší kupní síla obyvatelstva,
 • časté legislativní změny v odvětví,
 • tržní bariéry pro vtup na nový trh,
 • vstup nové konkurence na trh,
 • spojení hráčů na trhu,
 • cenové války a nekalá konkurence,
 • existence substitutů,
 • ohrožení ze strany dodavatelů.

SWOT analýza a co dál

Sestrojení podobné tabulky silných a slabých stránek na stránce jedné, a příležitostí a hrozeb na straně druhé je však jen počáteční fází. Vaším cílem by mělo být pomocí tohoto schématu propojit všechny 4 kvadranty a formulovat strategické kroky, které přispějí k lepší pozici vaší firmy na trhu.

Pokud jste SWOT analýzu dělali podrobně a úmyslně neopomínali některé oblasti (hlavně u slabých stránek) či nepřeceňovali stránky silné, již v průběhu analýzy by se měly vykrystalizovat ty oblasti (ve všech 4 kvadrantech), které si zaslouží nejvíce pozornosti.

- Z našeho e-shopu -
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce