Víte, že náklady příštích období nejsou náklady, ale pohledávky?

Nejsou, alespoň ne v aktuálním účetním období. Jsou to pohledávky. Máte v tom zmatek? Nejste v tom sami. Jako majitel či manažer firmy se potřebujete vyznat v tom, co jednotlivé položky rozvahy znamenají. Pomůžeme vám tu záhadu rozplést.

Náklady příštích období jsou pohledávky

Zrádné názvy účetních položek rozvahy

Pojem „náklady příštích období“ je jednak název rozvahového účtu, jednak položka účetního výkazu rozvaha.

Rozvaha je důležitým dokumentem pro ekonomické hodnocení firmy. Zachycuje stav majetku firmy k určitému dni a říká, komu tento majetek patří. Rozvaha tak sleduje aktiva a pasiva, na rozdíl od výsledovky, ve které jsou výnosy a náklady.

 Rozvaha – přehled o majetku podniku a zdrojích jeho krytí

 Výkaz zisků a ztrát jako ukazatel hospodářského výsledku podniku

Přesto si v rozvaze můžete všimnout účtů, které mají v názvu slova náklady a výnosy. Co si tedy představit pod položkami rozvahy Náklady příštích období a Výnosy příštích období? Jedná se o účty, které patří do skupiny přechodných účtů aktiv a pasiv.

K čemu vám mohou být užitečné přechodné účty?

Přechodné účty aktiv a pasiv slouží k tomu, abychom náklady a výnosy zaúčtovali do toho účetního období, se kterým věcně a časově souvisí. Tím se zajistí férový pohled na zisk daného roku (rozdíl mezi výnosy a náklady). Přechodné účty umožňují převod nákladů a výnosů mezi jednotlivými účetními obdobími.

Účty dohadné

Speciálním případem přechodných účtů jsou účty dohadné (dohadný účet aktivní a dohadný účet pasivní). Týkají se nákladů a výnosů, u kterých ke dni účetní závěrky  neznáme jejich výši (neobdrželi jsme doklad) a víme, že náleží do daného účetního období. Částky, které se účtují do nákladů nebo výnosů, se zjišťují odhadem (odtud název „dohadné“).

Účty Náklady příštích období a Výnosy příštích období jsou účty časového rozlišení. Od dohadných účtů se liší tím, že známe přesnou částku, protože již máme daňový doklad (například fakturu) a někdy již došlo k uskutečnění platby (výdeji nebo příjmu peněz). Jde o rozdílné vnímání nákladů a výdajů v účetnictví.

Náklad vzniká v účetnictví již v momentě, kdy dochází k použití vstupů, aniž by se zkoumalo, jestli byly již zaplaceny. Například používáte-li kancelářské prostory v letošním roce, pak musíte také náklady za nájem účtovat do tohoto roku, i když je budete platit třeba až v roce následujícím, nebo je naopak zaplatíte předem již v předchozím roce. Skutečná úhrada nemá vliv na účtování nákladů a výnosů. Důležité je, čeho se týkají, a období, kterého se týkají (tj. věcná a časová souvislost).

Co konkrétně znamenají položky Náklady příštích období a Výnosy příštích období?

Výnosy příštích období jsou přijaté platby za výkony, které budou poskytnuty až v příštím období (například předem přijaté nájemné u pronajímatele, přijaté předplatné časopisů apod.). Jelikož výnos nastane až v následujícím účetním období, zabezpečíme tímto přechodným účtem pasivním časovou souvislost. Navzdory výnosům v názvu účtu účtujeme o závazku. Z účtu výnosy příštích období se budou postupně do výnosů rozpouštět příjmy přijaté v současném období, které do výnosů ještě nepatří, protože se týkají až  následujícího účetního období.

Náklady příštích období představují výdaje v daném roce, které se vztahují také (nebo pouze) k budoucím obdobím. Může to být nájemné placené předem, předplatné na časopisy, sbírky zákonů, časové rozlišení navýšené splátky u finančního leasingu, úhrada za reklamu na několik let dopředu. Jde tedy naopak o pohledávku, tedy nárok na plnění (například na odběr časopisu, užívání leasovaného předmětu, realizaci reklamy apod.).

Pavlína Vančurová
Pavlína Vančurováhttps://www.padia.cz
Pavlína Vančurová je finanční ředitelkou ve společnosti PADIA, s.r.o. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a konzultacím v oblasti firemních financí a manažerského účetnictví. Realizuje školení, kurzy, semináře a workshopy ekonomických témat zejména pro finanční a nefinanční manažery, jednatele a majitele firem. V minulosti vyučovala ekonomické předměty na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a působila jako výkonná ředitelka českého zastoupení mezinárodní konzultační společnosti PNO Consultants.

Inzerce