Jaké jsou výhody a nevýhody franchisingu pro podnikatele

Franchising otvírá začínajícím podnikatelům nové šance pro podnikání v různých regionech i zemích Evropy či světa. Podle statistik a zkušeností zemí EU je franchising šestkrát bezpečnější než podnikání „na vlastní pěst“. Jaké jsou tedy přednosti a slabiny franchisingu?

Přednosti a výhody franchisingu

Z pohledu franchisora (poskytovatel franchisy)

Franchisorovi přináší tato forma podnikání konkurenční výhodu – umožňuje rychlejší expanzi a vstup na nové nebo pro něj nedosažitelné, vzdálené trhy. Má tak zabezpečen jistější a rychlejší odbyt. Zvyšování počtu franchisantů způsobuje, že jeho franchisový systém má lepší vyjednávací pozici na trhu. Rozrůstání sítě přináší zákazníkům služby a výrobky rychleji a s lepší dostupností.

Organizační struktura franchisového systému je založena na dělbě práce – franchisor se věnuje systémovým a strategickým úkolům a franchisantům přenechává řešení operativních záležitostí. To franchisorovi umožňuje využít ve své systémové centrále štíhlejší organizační strukturu.

Franchisor může při budování sítě rozložit nároky na vlastní kapitál na jednotlivé franchisanty a není tak zatížen velkou kapitálovou investicí.

Z pohledu franchisanta

Franchisant sice potřebuje pro zahájení podnikání určitý vstupní kapitál, ale výrazně menší riziko podnikání ve franchisovém systému mu umožňuje získat lepší přístup k úvěrům, leasingu a pojištění.

Franchising pro franchisanta znamená snížené riziko samostatnosti a větší jistotu v podnikání. Franchisanti mají možnost se podnikatelsky relativně samostatně realizovat ve svém podniku a mají větší motivaci než zaměstnanci vlastněných poboček. Koncepce vytvořená franchisorem a podmínky sjednané ve franchisové smlouvě dávají franchisantovi rámec i prostor pro jeho vlastní podnikatelskou aktivitu a nasazení.

Franchisant využívá jméno a silnou značku franchisora, který se o její známost a image neustále stará, stejně jako o vývoj a propagaci svých výrobků nebo služeb. Díky jednotné a společné propagaci v celé síti se marketingová síla značky zvyšuje.

Franchisant má možnost nakupovat přímo od franchisora, který je přímým výrobcem, a to obvykle za nižší ceny, než kdyby nakupoval v síti velkoobchodních prostředníků. Protože je součástí velkého řetězce, má možnost získat od velkých dodavatelů takové obratové, nákupní a nákladové výhody, které by jako jednotlivec nezískal (např. vyloučení problémů se zásobováním). S tím úzce souvisí vyšší výdělek při současné optimalizaci nákladů.

Prodejní koncepce, kterou franchisant získává, je několikrát ověřená. Franchisor, aby obstál v konkurenci, je nucen své produkty a svou koncepci vyvíjet a upravovat podle požadavků zákazníků. Franchisanti znají místní trh a mohou pružně reagovat na místní potřeby.

Franchisové partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání. Franchisant má jistější a rychlejší vstup na trh. Podpora franchisora mu umožní vynaložit nižší počáteční náklady, než kdyby začínal sám. Franchisant získává know-how již při startu podnikání a má rozsáhlou vstupní podporu franchisora. Ten mu také pomáhá při úpravách a vybavení provozovny či školení zaměstnanců, tréninku v oblasti provozu, managementu a prodejních postupů.

V průběhu trvání franchisového partnerství získává franchisant od franchisora průběžnou podporu v oblasti vedení provozu, managementu a marketingu, která je zajišťována prostřednictvím stabilní komunikace s centrálou.

Slabiny a riziková místa franchisingu

Z pohledu franchisora

Než začne franchisor provozovat franchising, musí do vybudování franchisového systému investovat nemalou částku a čas, aby založil funkční franchisovou centrálu a na nejméně jednom pilotním provozu prověřil životaschopnost svého záměru.

Franchisor nemůže řídit provozovnu, která patří franchisantovi, jako svou vlastní pobočku. Řízení franchisové sítě vyžaduje spíše více motivace a spolupráce než nařizování. V komunikaci franchisora s  jeho franchisanty je proto kladen velký nárok na citlivý přístup, empatii a toleranci.

Franchisanti si po určitém čase mohou myslet, že franchisora už tolik nepotřebují, že pro jejich úspěch v podnikání není spolupráce s franchisorem důležitá. Také si mohou myslet, že výše franchisového poplatku, který musí platit, neodpovídá přidané hodnotě od franchisora. Někteří franchisanti mají tendence se s nabytým know-how osamostatnit a franchisorovi dokonce konkurovat.

Franchisor svým franchisantům „pronajímá“ své dobré jméno a značku. To je založeno na vyšší kvalitě poskytovaných služebnebo zboží, a ta je obvykle spojena s vyššími náklady. Franchisor musí kontrolovat franchisanty, zda udržují kvalitu a dobré jméno celého řetězce.

Při budování a rozšiřování sítě je nutné nové franchisové partnery velmi náročně vybírat, protože jeden franchisant nedodržující očekávanou kvalitu, může poškodit dobré jméno celého řetězce.

Z pohledu franchisanta

Franchisant se musí podřizovat pokynům a kontrole jeho podnikatelských činností ze strany franchisora a přizpůsobit se zájmům i ostatním členům systému. Je nucen omezit řadu svých vedlejších obchodních aktivita prodávat pouze určený sortiment od určených dodavatelů a je tak je povinen vykonávat jen tu činnost, která je stanovena ve franchisingové smlouvě a také dodržovat všechna pravidla stanovená ve franchisingovém manuálu, což znamená, že je částečně omezen ve své podnikatelské samostatnosti.

Franchisant je povinen odvádět franchisingové poplatky a dělit se s franchirorem o zisk, přičemž kapitálová návratnost investice je spíše pomalejší. Franchisant je na franchisorovi závislý, je závislý na jeho úspěchu a jeho případný odchod z řetězce je obtížný. Franchisor má  zpravidla předkupní právo na prodejnu zařazenou do franchisingové sítě.

Franchisant sdílí jednotný image a pověst firmy franchisora. To znamená, že špatná pověst jednoho z partnerů může neblaze ovlivnit celkovou image franchisového systému a dopadnout tak na jednotlivé franchisanty.

Závěrem o výhodách a nevýhodách franchisingu pro začínající podnikatele

Každý franchisový systém se řídí svými vlastními pravidly a poskytuje pro franchisanty vlastní služby/výhody a rovněž po svých franchisantech požaduje vlastní plnění povinností/nevýhod. Proto se s nimi vždy předem řádně seznamte, ať nekoupíte zajíce v pytli.

Zdroj: Česká asociace franchisingu 

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce