Franchisová smlouva – na co se zaměřit, než ji podepíšete

Franchisová smlouva je z právního hlediska velmi důležitá a je potřeba pohlídat si, zda právě ta vaše postihuje vše, co by měla legitimní franchisová smlouva obsahovat. Není dobré zapomenout ani na franchisový manuál, který poskytuje franchisantovi veškeré základní informace o franchisingovém konceptu, do kterého vstupuje.

Franchisová smlouva a manuál v praxi

Po určité době vašeho vzájemného jednání s franchisorem (poskytovatelem franchisové licence) dojde na podepsání franchisové smlouvy. Než smlouvu podepíšete – nespěchejte. Jde o klíčové rozhodnutí, které bude mít na vaše budoucí podnikání dlouhodobý dopad.

Ověřte si ještě jednou, zda máte o franchisovém systému všechny potřebné informace a zda vám byly vaše dotazy uspokojivě zodpovězeny. Pokud jde o podmínky smlouvy o franchisingu, mějte na paměti, že franchisor nebude ochoten podmínky této přístupové smlouvy příliš měnit.

Jednání při sepisování franchisové smlouvy

Vedle vypracování vlastního textu franchisové smlouvy jsou z právního hlediska relevantní i jednání vedoucí k jejímu uzavření. Ze strany poskytovatele franchisy dochází v tomto okamžiku k částečnému odtajnění jeho know-how. Z důvodu ochrany takto získaných důvěrných informací se doporučuje, aby se budoucí příjemce franchisy předem zavázal k mlčenlivosti, případně aby s ním byla uzavřena odpovídající smlouva o franchisové smlouvě budoucí.

Naopak z pohledu příjemce franchisy často právě tato jednání (a v jejich rámci poskytnuté informace) předurčují úspěch jeho podnikatelské aktivity. V tomto kontextu se v praxi evropských států vyvinula i nepsaná povinnost poskytovatele franchisy předem detailně informovat jejího budoucího příjemce.

Franchisant by měl především získat tři typy informací

 • údaje o franchisingovém podnikatelském konceptu a finanční situaci franchisora (hospodářský vývoj, pozice na trhu, zahraniční zkušenosti, celkový počet franchisantů, počet nových franchisantů za poslední rok),
 • podmínky franchisy, včetně detailních informací o provedení pilotního projektu (poplatky spojené s franchisou, plnění z centrály, marketingový koncept franchisora, prvotní náklady, průměrný roční obrat).
 • údaje o osobách oprávněných za franchisora rozhodovat.

Eticky se chovající franchisor by měl předložit písemný návrh smlouvy v českém jazyce a projít jej s vámi. K tomu by měl poskytnout písemné informace a podklady o franchise a text Kodexu etického franchisingu obsahující část speciálně věnovanou franchisové smlouvě a jejím náležitostem. Etický franchisor by vám měl dát na prostudování a promyšlení dostatek času – nejméně dva tři týdny.

Nikdy nepodepisujte smlouvu o franchisingu pod časovým tlakem. Užitečné je konzultovat návrh smlouvy s odbornými poradci nebo s advokátem, protože ne každá smlouva označená jako „franchisingová“ sjednává franchising se vším všudy. Některé franchisové systémy mají smlouvy velmi nevýhodné, jednostranné a nesrozumitelné.

Otestujte si předloženou franchisovou smlouvu

Zde je několik kontrolních otázek, které vám pomohou při rozhodování před podpisem smlouvy.

 • Jste přesvědčen o solidnosti předložené franchisové smlouvy?
 • Byla vám smlouva vysvětlena a byla s vámi prodiskutována?
 • Porozuměl/a jste všem bodům ve smlouvě? A jste s nimi srozuměni?
 • Zdají se vám vaše práva vyvážená s právy franchisora?
 • Máte možnost se ke smlouvě vyjádřit popř. navrhnout nějaké změny?
 • Máte dost času na prostudování smlouvy?
 • Je smlouva napsána v českém jazyce?
 • Poradil jste se o smlouvě s nějakým odborníkem (právníkem)?
 • Obsahuje smlouva všechny náležitosti uvedené v Etickém kodexu franchisingu?
 • Jsou všechny dodatky ke smlouvě řádně zpracované?
 • Tvoří uzavírané smlouvy logický celek, neodkazují se dokola jedna na druhou?
 • Co se stane po podepsání smlouvy?

Je třeba připomenout, že podpisem smlouvy by rozhodně neměl skončit zájem franchisora o vás, jako franchisanta. Dlouhodobý partnerský vztah, ve kterém by se měly uskutečnit vaše plány na podnikání, teprve začíná.

Po podepsání smlouvy by vás a vaše zaměstnance měl franchisant detailně připravit pro vaše budoucí podnikání. Při školeních se dozvíte všechny detaily organizace systému i to, jak bude spolupráce vypadat. V některých případech školení probíhá formou praktického tréninku či stáže v některé obchodní jednotce franchisora nebo jiného franchisanta.

Dobrý franchisor by vám měl být neustále k dispozici a pomáhat vám překonat nejen počáteční potíže, ale podporovat vás ve vašem podnikání po celou dobu trvání vaší franchisové smlouvy. I na vašem úspěchu závisí i jeho úspěch i úspěch celého franchisového projekt.

Specifika smlouvy o franchisingu

Nezbytnou součástí každé smlouvy o franchisingu je vymezení vzájemných práv a povinností souvisejících s předměty duševního vlastnictví (podmínky udělení licence k ochranným známkám, převod know-how, poskytnutí franchisy aj.). Franchisové smlouvy dále pravidelně obsahují ustanovení, která mají zajistit, aby měl příjemce franchisy k dispozici během trvání smlouvy všechny potřebné informace (např. povinnost poskytovatele franchisy vyškolit jejího příjemce a po celou dobu mu poskytovat odpovídající podporu).

Obsah franchisové smlouvy

Každá franchisová smlouva vy měla zahrnovat úpravu následujících bodů

 • stanovení typu spolupráce smluvních partnerů,
 • předmět smlouvy, včetně práv na označení, vzhled obchodů a provozoven a dalších identifikačních znaků franchisora,
 • rozsah smlouvy a specifikace prodávaných výrobků a/nebo poskytovaných služeb a/nebo technologií,
 • postavení a práva franchisora,
 • postavení a práva franchisanta,
 • oprávnění a povinnost franchisora rozvíjet a dále zdokonalovat franchisový systém,
 • povinnosti franchisora,
 • povinnosti franchisanta,
 • vztahy v rámci franchisové sítě, vztahy ke konkurenci a ke třetím osobám,
 • dodací a platební podmínky a vedení účetnictví,
 • školení franchisanta a jeho zaměstnanců,
 • franchisové poplatky,
 • předkupní právo franchisora a podmínky prodeje či postoupení franchisového podniku,
 • právní nástupnictví,
 • délka trvání franchisingové smlouvy a možnosti dalšího prodloužení,
 • podmínky ukončení smlouvy a důvody pro odstoupení od smlouvy,
 • následky ukončení smlouvy a vzájemné vypořádání.

Smlouva o franchisingu mívá také celou řadu dodatků a příloh, které smlouvu doplňují a aktualizují. Při podepsání franchisingové smlouvy je běžné uzavírat doprovodné smlouvy jako třeba nájemní smlouvy v případě, že franchisor nabídne prostory pro franchisanta. Někdy bývá samostatnou smlouvou také smlouva o projektu, na základě které vám franchisor upraví vaše prostory podle svého konceptu a vybaví je potřebným zařízením.

Franchisový manuál

Jako hlavní zdroj informací pro příjemce franchisy slouží ve většině případů tzv. manuál, dokument obsahující veškeré, pro podnikání na základě franchisy, relevantní údaje, postupy a instrukce. Manuál bývá nejčastěji přílohou franchisové smlouvy. Protože obsahuje informace, které patří k know-how franchisora, doporučuje se, aby byly podmínky jeho užívání ve smlouvě jednoznačně vymezeny.

Smlouva se zahraničním franchisorem

U franchisových smluv se zahraničním franchisorem je důležité ve smlouvě dohodnout právní řád, kterým se bude podnikatelský vztah řídit. Také je více než vhodné domluvit se a sepsat do smlouvy příslušnost řádného či rozhodčího soudu.

Zdroj: Český institut pro franchising a Česká asociace franchisingu.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce