Franchisové poplatky – za co ve franchisingu zaplatíte a co za to dostanete

Financování vašeho franchisového podnikání je základem vašeho úspěchu. Proto byste franchisovým poplatkům, které vám umožní využít franchisingové licence, měli při svých rozhovorech s franchisorem věnovat velkou pozornost. My vám napovíme, na co klást největší důraz.

Náklady na franchising – financování a franchisové poplatky

Franchisové systémy vznikají nejčastěji proto, aby sami franchisoři nemuseli do budování sítě obchodních jednotek investovat svůj vlastní kapitál, ale využili k tomu zdroje někoho jiného – svých franchisingových partnerů.

Franchisor od vás proto očekává, že budete mít pro výstavbu a vybavení vaší obchodní jednotky dostatek svých finančních prostředků.

Podmínky franchisora většinou ale umožňují, abyste z části využili i cizích zdrojů, např. úvěrů. Vyspělejší franchisoři vám nabídnou několik možností, jak je získat, především od bank nebo leasingových společností.

Ještě před podpisem franchisové smlouvy od vás bude franchisor chtít, abyste náležitě doložili, že budete schopni všechny finanční zdroje zajistit v potřebné výši např. závaznou nabídkou banky na úvěr či leasing.

Franchisové poplatky

Hlavním zdrojem výnosů franchisora a odměnou za jeho námahu při vyvinutí úspěšného franchisového systému a trvalé poskytování franchisových služeb jsou nejrůznější franchisové poplatky (vstupní, průběžné, účelové aj.).

Vstupní poplatek bývá nejčastěji úhradou za poskytnutí vstupních služeb franchisora (analýzy místa, projektování obchodní jednotky, ekonomické plánování). Výše vstupního poplatku není chápána pouze jako úhrada za poskytnuté vstupní služby, ale i jako poplatek za umožnění zapojit se do systému, poskytnutí know-how a práv na použití značky, a s nimi spojené tržní síly franchisové koncepce. Neexistují však pevně stanovená pravidla – některé systémy, především ty, které se v současnosti teprve zavádějí, jej nevyžadují vůbec, mnohé vyspělé a osvědčené zahraniční franchisové systémy si řeknou o částku až v řádech statisíců korun.

Průběžné poplatky se svou výší i způsobem úhrady u mnoha systémů dosti liší. Nejčastěji se platí měsíčně určitá pevná částka plus podíl z obratu nebo se průběžně poplatky kalkulují jako přirážka na dodávky zboží od franchisora. Těmito poplatky se franchisorovi hradí poskytování jeho průběžných podpůrných a poradenských služeb.

Někdy je také franchisorem požadováno zaplacení určité kauce nebo kreditu na nákup zboží. Nezapomeňte, že se budete muset zavázat uhradit i nejrůznější správní poplatky, pojištění, garance, případně i pokuty. Informujte se proto podrobně u franchisora na potřebnou výši a účel všech plateb, podmínky a způsob jejich uhrazení či případného vrácení. Tyto platební podmínky by měly být vždy uvedeny ve franchisové smlouvě.

Na co se ptát franchisora ohledně financí

V úvodní fázi vyjednávání nebo ve svých reklamních materiálech vy vám měl franchisor sdělit přímo či nepřímo, ale co nejobjektivněji, jaké výsledné výnosy můžete v příštích 3 až 5 letech očekávat.

V pokročilejší fázi vašeho vyjednávání by vám měl vyspělejší franchisový systém předložit modelový finanční plán nejméně na 3 příští roky. Z něj si uděláte představu o průběhu financování vašeho podniku v nejbližších několika letech a o vašich očekávaných příjmech. Tyto údaje a jejich správnost si můžete nechat ověřit poradcem nebo navštívit některé další franchisanty.

V oblasti financování vašeho franchisového podnikání byste měli znát odpovědi na tyto otázky

 • Jak vysoké počáteční investice budu muset uhradit?
 • Mám pro zahájení podnikání dost vlastního kapitálu nebo potřebuji cizí kapitál? Jak velký a jak bude časově rozloženo jeho čerpání?
 • Nabízí mi franchisor při zajištění financování nějakou pomoc? Jakou?
 • S jakým ziskem mohu při svém franchisovém podnikání počítat?
 • Jaká bude návratnost mé investice?
 • Jaké poplatky (vstupní, průběžné, účelové, atd.) musím platit a kdy?
 • Jsou franchisové poplatky přibližně srovnatelné s ostatními koncepty?
 • Co vše je obsaženo ve vstupním poplatku?
 • Jaké služby mi franchisor poskytne oproti průběžnému poplatku?
 • Existují ještě nějaké další skryté poplatky (např. cestovní, poradenské)?
 • Musím zaplatit nějakou kauci nebo zálohu? Co a za jakých podmínek mi z ní franchisor vrátí, když spolupráci ukončíme?
 • Budu moci při nákupu produktů od franchisora využívat odloženou splatnost, dodavatelský úvěr nebo jiné kondice?
 • Jaký se odhaduje minimální zisk na 3 roky dopředu?
 • Jak bude vypadat můj finanční plán na příští 3 roky? Jaké bude moje roční daňové a úvěrové zatížení?
 • Jaké pojištění mohu nebo musím využít?
 • Jak posuzují ostatní franchisanti finanční „chování“ franchisora?

Výdaje na franchising a daně

Základním předpokladem daňové znatelnosti nákladů na franchising je jejich vynaložení za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Tento by měl být, s ohledem na účel poplatků hrazených franchisantem, obecně splněn.

Z hlediska uplatnění franchisových poplatků jako daňového nákladu v čase se účetní a daňový režim liší podle toho, zdali se jedná o jednorázové poplatky za plnění charakteru nehmotného majetku nebo o ostatní poplatky.

Jednorázové poplatky za nehmotný majetek

Jednorázové franchisové poplatky za plnění charakteru nehmotného majetku (ochranné známky, know-how, patenty, software aj.) se daňově uplatňují postupně formou daňových odpisů. Nehmotný majetek je pro daňové účely vymezen dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou přesahující 60 tis. Kč.

V praxi se jedná zejména o nákup franchisové licence. Dalším příkladem může být pořízení studií, projektů apod. Nehmotný majetek, k němuž je sjednáno právo užívání na dobu určitou, se daňově odpisuje po dobu užívání.

Jinak se nehmotný majetek daňově odpisuje rovnoměrně, na měsíční bázi, a to software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 36 měsíců a ostatní nehmotný majetek 72 měsíců.

Ostatní franchisové poplatky

Ostatní franchisových poplatky se uplatňují do daňových nákladů ve zdaňovacím období, s nímž časově a věcně souvisejí. V praxi se bude jednat zejména o pravidelné franchisingové poplatky odvozované od výše dosaženého obratu a dále poplatky za služby poskytované v rámci podpory franchisanta (např. poradenství při umístění provozovny, při zajištění financování, při výběru dodavatele technologií, při zavedení informačního systému, kontrole kvality, školení personálu apod.).

U poplatků za plnění, které se vztahuje k více zdaňovacím obdobím a nejedná se přitom o nehmotný majetek (např. náklady na dlouhodobou propagaci apod.), je možné jejich uplatnění do nákladů rozdělit na více zdaňovacích období. Tyto tzv. komplexní náklady příštích období by měly být rozpuštěny nejpozději do 4 let od jejich vzniku.

Zdroj: Česká asociace franchisingu a Český institut pro franchising

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce