Je Česká republika rájem pro podnikání nebo podnikatelům nepřeje?

Mezi velmi důležité faktory ovlivňující jak motivaci začít podnikat, tak průběh samotného podnikání patří bezesporu ekonomické, politické a celospolečenské klima. Souhrnně se o těchto aspektech hovoří jako o podnikatelském prostředí. Máte povědomí o tom, jak může podnikatelské prostředí ulehčovat či naopak ohrožovat vaši budoucí podnikatelskou kariéru?

Podnikatelské prostředí aneb klima pro podnikání v ČR

Žádný podnik není od externího prostředí zcela izolovaný –  toto tzv. podnikatelské  prostředí podnik obklopuje a do značné míry jej ovlivňuje či v různých směrech také omezuje.

Podnikatelské prostředí, které je udávané především legislativními a ekonomickými aspekty země, ale nejen že působí směrem na podnikatele, ale i obráceně – podnikatelé určují charakter podnikatelského prostředí. Tak například sociální pojištění představuje nemalý příjem do státního rozpočtu země, a současně také představuje nemalé náklady pro podnikající osoby. Obecně lze řídi, že malí a střední podnikatelé jsou velice citliví na kvalitu podnikatelského prostředí.

Hlavní rysy podnikatelského prostředí v ČR

Ekonomické a finanční faktory

Z hlediska ekonomiky podnikatelské prostředí formují jak makroekonomické charakteristiky, tak situace ve finančním sektoru, která určuje přístup podniků ke kapitálu.

Faktory makro-ekonomické jsou tvořeny například vlivem výše úrokových sazeb, inflací, rozmístěním kupní a pracovní síly, cenovou hladinou spotřebitelského zboží, fiskální politikou státu či konkurenceschopností národního trhu v globálním měřítku.

Pracovní trh není z hlediska požadované kvalifikace dostatečně pružný (vzdělávací instituce nereagují pružně na strukturu poptávky po pracovní síle), avšak situace se postupně zlepšuje.

České podnikatelské prostředí se dále vyznačuje zostřujícím se konkurenčním bojem.

Drobní podnikatelé často nemohou dosáhnout na např. bankovní zdroje financování, a jejich přístup k penězům na zahájení či rozvoj podnikání je omezený, a to zvláště v případě vysoce inovativních projektů menších podnikatelů s kratší historií.

Podnikatelé také čelí neustálému zvyšování nákladů (stoupající ceny energií).

Dobrou zprávou je všeobecně se zlepšující situace v oblasti platební morálky či v oblasti získávání informací o úvěrové historii dlužníků, avšak se zatím přetrvávající poměrně dlouhou dobou potřebnou k vymáhání pohledávek.

Systém institucí a nástrojů pro poskytování přímých a nepřímých podpor pro malé a střední podnikatele se sice nadále rozrůstá, ale zároveň po podnikatelích vyžaduje poměrně administrativně náročné procedury pro získání a vyplácení většiny typů podpor aj.

Ani celkové daňové zatížení podnikatelů, zejména odvody na zdravotní a sociální pojištění, nepřipívají k rozvoji podnikání.

Politické faktory

Politická situace ovlivňuje všechny stránky života v zemi a udává tedy také charakter podnikatelského prostředí obecně. Působení státu je pro kvalitu podnikatelského prostředí determinující.

Podnikatelům komplikují život náhlé, nekoncepční změny právního prostředí (brání v dlouhodobém strategickém plánování), což zapříčiňuje vzrůstající nepřehlednost a nesrozumitelnost zákonů.

Vstupem do EU Česká republika prohloubila míru otevřenosti ekonomiky, přesto jsou nadále představitelé státu (vláda a parlament) podnikateli kritizováni, že jejich zásahy do ekonomiky jsou stále příliš velké. V této souvislosti se nelze nevzpomenout například na kauzu spojenou s fotovoltaickými elektrárnami, kdy jen zásah vlády do předchozího rozhodnutí na poslední chvíli zamezil razantnímu zvýšení cen elektrické energie. Z hlediska ekonomiky je vláda kritizována také za neschopnost prosazovat a obhajovat zájmy českého podnikatelského sektoru  v institucích EU

České legislativní prostředí se vyznačuje poměrně nízkou efektivností vymáhání práva a vysokou byrokracií, a to přestože byly národní předpisy harmonizovány s legislativou EU. Výskyt korupčního chování posiluje nedůvěru široké veřejnosti (včetně podnikatelského sektoru) k politikům.

Administrativa spojená se zaměstnáváním a udržením zaměstnanců v podniku představuje pro drobné podnikatele velkou zátěž. Pracovní trh je také ze strany podnikatelů-zaměstnavatelů kritizován kvůli vysoké míře ochrany zaměstnanců při ukončování pracovního poměru, která taktéž omezuje pružnost reakce na vývoj trhu.

Daňový systém ČR je v hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých zemí, zejména evropských, pro podnikatele je ale složitý a netransparentní, navíc podléhá častým změnám, což dále pomáhá ke zhoršení jeho přehlednosti.

Společenské faktory

Pohled veřejnosti na podnikání a potažmo podnikatele je deformován obrazem, který prezentují média. Podnikání je tak kvůli mediálním kauzám doposud (nebo spíše mnohem více než-li kdykoliv předtím) považováno za nepoctivou činnost, která vede k rychlému obohacení majitelů podniků a nijak jinak nepřispívá k dalšímu rozvoji společnosti, resp. společnost okrádá o peníze (např. kvůli daňovým zvýhodněním či únikům). 

Společnost jako taková má velký vliv na motivaci ke vstupu do podnikání, a to především u žen, na které je ve spojení s podnikáním pohlíženo s předsudky.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce