Je Česká republika rájem pro podnikání nebo podnikatelům nepřeje?

Mezi velmi důležité faktory ovlivňující jak motivaci začít podnikat, tak průběh samotného podnikání patří bezesporu ekonomické, politické a celospolečenské klima. Souhrnně se o těchto aspektech hovoří jako o podnikatelském prostředí. Máte povědomí o tom, jak může podnikatelské prostředí ulehčovat či naopak ohrožovat vaši budoucí podnikatelskou kariéru?

Podnikatelské prostředí aneb klima pro podnikání v ČR

Žádný podnik není od externího prostředí zcela izolovaný –  toto tzv. podnikatelské  prostředí podnik obklopuje a do značné míry jej ovlivňuje či v různých směrech také omezuje.

- Z našeho e-shopu -

Podnikatelské prostředí, které je udávané především legislativními a ekonomickými aspekty země, ale nejen že působí směrem na podnikatele, ale i obráceně – podnikatelé určují charakter podnikatelského prostředí. Tak například sociální pojištění představuje nemalý příjem do státního rozpočtu země, a současně také představuje nemalé náklady pro podnikající osoby. Obecně lze řídi, že malí a střední podnikatelé jsou velice citliví na kvalitu podnikatelského prostředí.

Hlavní rysy podnikatelského prostředí v ČR

Ekonomické a finanční faktory

Z hlediska ekonomiky podnikatelské prostředí formují jak makroekonomické charakteristiky, tak situace ve finančním sektoru, která určuje přístup podniků ke kapitálu.

Faktory makro-ekonomické jsou tvořeny například vlivem výše úrokových sazeb, inflací, rozmístěním kupní a pracovní síly, cenovou hladinou spotřebitelského zboží, fiskální politikou státu či konkurenceschopností národního trhu v globálním měřítku.

Pracovní trh není z hlediska požadované kvalifikace dostatečně pružný (vzdělávací instituce nereagují pružně na strukturu poptávky po pracovní síle), avšak situace se postupně zlepšuje.

- Inzerce -

České podnikatelské prostředí se dále vyznačuje zostřujícím se konkurenčním bojem.

Drobní podnikatelé často nemohou dosáhnout na např. bankovní zdroje financování, a jejich přístup k penězům na zahájení či rozvoj podnikání je omezený, a to zvláště v případě vysoce inovativních projektů menších podnikatelů s kratší historií.

Podnikatelé také čelí neustálému zvyšování nákladů (stoupající ceny energií).

- Inzerce -

Dobrou zprávou je všeobecně se zlepšující situace v oblasti platební morálky či v oblasti získávání informací o úvěrové historii dlužníků, avšak se zatím přetrvávající poměrně dlouhou dobou potřebnou k vymáhání pohledávek.

Systém institucí a nástrojů pro poskytování přímých a nepřímých podpor pro malé a střední podnikatele se sice nadále rozrůstá, ale zároveň po podnikatelích vyžaduje poměrně administrativně náročné procedury pro získání a vyplácení většiny typů podpor aj.

Ani celkové daňové zatížení podnikatelů, zejména odvody na zdravotní a sociální pojištění, nepřipívají k rozvoji podnikání.

Politické faktory

Politická situace ovlivňuje všechny stránky života v zemi a udává tedy také charakter podnikatelského prostředí obecně. Působení státu je pro kvalitu podnikatelského prostředí determinující.

Podnikatelům komplikují život náhlé, nekoncepční změny právního prostředí (brání v dlouhodobém strategickém plánování), což zapříčiňuje vzrůstající nepřehlednost a nesrozumitelnost zákonů.

Vstupem do EU Česká republika prohloubila míru otevřenosti ekonomiky, přesto jsou nadále představitelé státu (vláda a parlament) podnikateli kritizováni, že jejich zásahy do ekonomiky jsou stále příliš velké. V této souvislosti se nelze nevzpomenout například na kauzu spojenou s fotovoltaickými elektrárnami, kdy jen zásah vlády do předchozího rozhodnutí na poslední chvíli zamezil razantnímu zvýšení cen elektrické energie. Z hlediska ekonomiky je vláda kritizována také za neschopnost prosazovat a obhajovat zájmy českého podnikatelského sektoru  v institucích EU

České legislativní prostředí se vyznačuje poměrně nízkou efektivností vymáhání práva a vysokou byrokracií, a to přestože byly národní předpisy harmonizovány s legislativou EU. Výskyt korupčního chování posiluje nedůvěru široké veřejnosti (včetně podnikatelského sektoru) k politikům.

Administrativa spojená se zaměstnáváním a udržením zaměstnanců v podniku představuje pro drobné podnikatele velkou zátěž. Pracovní trh je také ze strany podnikatelů-zaměstnavatelů kritizován kvůli vysoké míře ochrany zaměstnanců při ukončování pracovního poměru, která taktéž omezuje pružnost reakce na vývoj trhu.

Daňový systém ČR je v hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých zemí, zejména evropských, pro podnikatele je ale složitý a netransparentní, navíc podléhá častým změnám, což dále pomáhá ke zhoršení jeho přehlednosti.

Společenské faktory

Pohled veřejnosti na podnikání a potažmo podnikatele je deformován obrazem, který prezentují média. Podnikání je tak kvůli mediálním kauzám doposud (nebo spíše mnohem více než-li kdykoliv předtím) považováno za nepoctivou činnost, která vede k rychlému obohacení majitelů podniků a nijak jinak nepřispívá k dalšímu rozvoji společnosti, resp. společnost okrádá o peníze (např. kvůli daňovým zvýhodněním či únikům). 

Společnost jako taková má velký vliv na motivaci ke vstupu do podnikání, a to především u žen, na které je ve spojení s podnikáním pohlíženo s předsudky.

- Z našeho e-shopu -
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce