Udělování patentu – patentová vyhláška

Pokud chcete svůj vynález registrovat jako patent, musíte podat přihlášku na Úřad průmyslového vlastnictví. V následujícím článku se dozvíte, co lze a nelze považovat za patent, jak přihlášku podat a co vše musí obsahovat.

Patentová vyhláška – jak získat patent

Co lze a co nelze považovat za patent

Jako patenty se nazývají vynálezy, které jsou průmyslově využitelné, nové a vznikly jako výsledek vynálezecké činnosti.

Patentovat se dají

 • nové výrobky,
 • technologie,
 • chemicky vyrobené látky,
 • léčiva,
 • průmyslové produkční mikroorganismy,
 • biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí.

Patentovat se nedají

 • objevy nebo vědecké teorie,
 • programy pro počítače,
 • nové odrůdy rostlin,
 • plemena zvířat,
 • způsoby léčení lidí a zvířat.

Patenty v ČR

Patent udělený v České republice je platný po dobu 20 let od podání přihlášky. Jeho základní účinek spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmí využívat. Tento souhlas, který opravňuje k využití patentu, se uděluje licenční smlouvou. Patent lze rovněž prodat. V případě porušení patentu je založena plná občanskoprávní a trestní odpovědnost.

Přihlášení patentu

Úřad průmyslového vlastnictví provádí o udělení patentu řízení na základě patentové přihlášky. Tuto přihlášku podává původce patentu nebo ten, na něhož toto právo původce převedl. 

Jde-li o zaměstnanecký vynález (patent) a není jinak stanoveno smlouvou, právo na patent přechází přímo na zaměstnavatele. Ten musí toto právo na patent uplatnit ve stanovené lhůtě.

Obsah patentové přihlášky

Patentová přihláška se nejčastěji podává na předtištěném formuláři. Vedle vlastní žádosti o patent musí obsahovat popis vynálezu, popř. jeho výkresy a tzv. patentové nároky, které přesně vymezují předmět, pro nějž se ochrana požaduje.

Podání patentové přihlášky

Přihlášku lze obdržet v podatelně Úřadu, kde se také podává osobně nebo poštou. Přihlášku lze rovněž podat elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem.

Průběh podání patentové přihlášky

Úřad podrobí každou podanou přihlášku předběžnému průzkumu. Jeho smyslem je vyloučit z dalšího řízení ty přihlášky, které obsahují předměty zjevně nepatentovatelné, nejednotné, popř. obsahující vady, které brání jejich zveřejnění. Všechny nedostatky jsou úředním výměrem sdělovány přihlašovateli.

Po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti Úřad přihlášku zveřejní (zveřejnění oznámí ve Věstníku). V souladu s evropským patentovým systémem se úplný průzkum patentovatelnosti provádí až na základě žádosti přihlašovatele. Tato žádost musí být podána nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky. Úřad udělí patent na základě úplného průzkumu, v němž bylo shledáno, že vynález splňuje všechny podmínky patentovatelnosti.

Za úkony v patentovém řízení se platí správní poplatky. Majitel patentu rovněž musí platit poplatky za jeho udržování v platnosti.

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce