Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků

Na následujících řádcích vám představíme příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků. Zmíníme také nepeněžní příjmy a osvětlíme vám základ daně ze závislé činnosti.

Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků FO

Pokud se prozatím neorientujete v problematice daní z příjmů FO, doporučujeme vám si nejdříve prostudovat Základní informace o dani z příjmů FO. Daňové přiznání za rok 2020 se vám pak bude snáze vyplňovat.

Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků jsou předmětem daně z příjmů FO a upravuje je § 6 zákona o dani z příjmů.

Příjmy ze závislé činnosti

Příjmy ze závislé činnosti jsou tvořeny

  • Příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovně-právního poměru, v němž je poplatník povinen dbát příkazů plátce příjmů. Připomeňme si, že pracovně-právní vztah vzniká nejen na základě uzavřené pracovní smlouvy, ale také dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.
  • Příjmy za práci členů družstva, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, komanditistů komanditních společností.
  • Odměny členů statutárních a jiných orgánů právnických osob. Např. odměny členů představenstva.

Funkční požitky

Funkčními požitky jsou odměny za výkon funkce členů vlády, senátorů, jednatelů a zástupců zájmových sdružení apod.

Nepeněžní příjmy Vedle peněžních příjmů vyplývajících například z pracovních smluv (platy, mzdy) mohou zaměstnavatelé poskytovat zaměstnancům příjmy nepeněžní. Často se setkáváme s tzv. zaměstnaneckými benefity. Mnohé z nich podléhají zdanění stejně jako příjmy zaměstnanců dle § 6.

Jsou to například zboží či služby poskytnuté zaměstnancům zdarma, nebo se slevou. Častým nepeněžním příjmem je používání služebního vozidla zaměstnancem pro soukromé účely. V tomto případě je nepeněžním příjmem zaměstnance 1 % vstupní ceny vozidla za každý započatý měsíc.

Velká část nepeněžních příjmů je však osvobozena od daně z příjmu (§ 6 odst. 9 zákona o dani z příjmu).

Osvobozené příjmy

Je to například nepeněžní plnění za stravování zaměstnanců, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění v úhrnu do výše 30 tis. Kč za rok, nepeněžní plnění ze sociálních fondů zaměstnavatele na návštěvu kulturních a sportovních akcí, na využívání zdravotnických, sportovních, kulturních a vzdělávacích zařízení.

Základ daně z příjmů FO ze závislé činnosti

Dílčí základ daně ze závislé činnosti dle § 6 ZDP tvoří součet hrubé mzdy a případných nepeněžních příjmů zaměstnance, zvýšený o částku sociálního a zdravotního pojištění vykazovaného zaměstnavatelem. Hovoříme o tzv. superhrubé mzdě. V podstatě jde o násobek zmiňovaného součtu příjmů koeficientem 1, 34.

Tento dílčí základ daně (§ 6) nám následně spolu s ostatními příjmy (§ 7 – § 10) vytváří základ daně pro výpočet daně z příjmů fyzických osob.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce