Finanční plán podnikání jako součást podnikatelského záměru

Tvorba podnikatelského záměru je nezbytnou fází přípravy na podnikání, odhalí totiž potenciál vašeho podnikatelského nápadu. Jednou ze stěžejních částí podnikatelského záměru je pak podnikatelská rozvaha, nebo-li finanční plán podnikání. Bez něj byste se do podnikání raději pouštět neměli, protože váš úspěch není zdaleka zaručen.

Finanční plán podnikání

Samostatnou kapitolou přípravy podnikatelského záměru je podnikatelská rozvaha, chcete-li finanční plán, který konkretizuje potřebu financí na nákup nezbytně nutných strojů, zařízení a vybavení, bez kterých se neobejdete při zahájení podnikání a zároveň potvrzuje, zda jste podnikáním schopni náklady pokrýt a dosahovat zisku.

Soulad všech částí podnikatelského záměru je nezbytný

Snad nejdůležitějším pravidlem při sestavování finančního plánu podnikání je, že musí být v souladu s ostatními částmi podnikatelského plánu – musí je podporovat a zároveň být jimi podporovaný.

Pokud např. v části o marketingu uvedete, že za první rok podnikání získáte 5% podíl na trhu, vaše finanční analýzy by měly být založené na tržbách rovnajících se právě 5% celkového trhu.

Pokud podnikatelský plán nepíšete pro zcela nový podnikatelský záměr, ale máte již nějakou historii, je velmi důležité, abyste vždy, když je to možné, uváděli také historické údaje alespoň za dva poslední roky podnikání. Tyto údaje ukazují, že máte jisté zkušenosti a jsou realistickým základem pro vytváření budoucího finančního plánu.

Další zásadou je, že finanční plán by měl být vypracovaný na celé období, pro které plánujete čerpat z cizích finančních zdrojů (od banky či investora) – to v případě, že podnikatelský plán hodláte předložit jako podklad pro jednání s bankou nebo investorem.

Na finanční plán s růžovými brýlemi?

Vypracování finančního plánu podnikání není jednorázovou záležitostí – první pokus o finanční plán často poukáže na slabiny celého podnikatelského záměru a změní podnikatelovy původní předpoklady. Není neobvyklé, že podnikatel vypracuje několik alternativních finančních plánů a z nich se rozhodne pro tu variantu, které je nejvíce reálná.

Pokud se chcete vyhnout vypracovávání několika alternativních finančních plánů, doporučujeme jít při sestavování finančního plánu tzv. pesimistickou variantou, která představuje kalkulaci spíše vyšších výdajů a nižších příjmů než reálně očekáváte. Jen tak se můžete částečně ubránit možnému zklamání, že podnikání nejde tak skvěle.

Pro finanční plán je dále klíčové, aby byl vodítkem při dosahování stanovených cílů v různých stádiích rozvoje podnikání. Jeho realističnost je tedy zásadní. Pokud tedy plánujete získat v prvním roce podnikání 5% trhu, jak jsme uváděli příkladem výše, budete muset ve finančním plánu skutečně dokázat, že je váš záměr realistický, protože to se v zásadě děje jen na zcela nových trzích nebo u aplikací inovativních technologií. Pokud nepřicházíte s ničím novým, první věc, co udělejte před sepsáním finančního plánu, je sundání růžových brýlí.

Specifikujte a odhadněte všechny počáteční výdaje

Jste schopni pojmenovat a kvantifikovat všechny výdaje? Sestavte si jednoduchou tabulku, kde uvedete všechny položky, za které budete muset zaplatit. Pak si zvolte období (např. den, měsíc, rok) a pokuste se odhadnou finanční částky, za které pořídíte každou konkrétní položku ve vaší tabulce. Pak proveďte součet všech částek a máte odhad prostředků, které budete muset do podnikání vložit předem a zároveň odpověď, kolik budete muset v daném období vydělat, abyste neměli ztrátu. Je to poměrně jednoduchá technika, je ale také možné, že své předpokládané výdaje budete muset časem ještě přehodnotit, i s tím počítejte.

Vymezte náklady a zisk na jeden váš produkt

Jestli se vám počáteční vklad vrátí a vaše podnikání bude generovat zisk, vyhodnotíte na základě ekonomické kalkulace provozu. Stanovte si konkrétní jednotku, která představuje výrobek nebo službu v časové nebo měrné jednotce (hodina/den, kus/série/zakázka). Kalkulace obsahuje jak výdaje nutné na výrobu produktu (vstupy), tak i stanovenou cenu (výstup), kterou bude zákazník platit. Pak tuto jednotku vynásobte počtem předpokládaných realizací v kalendářním měsíci (odhad, kolik výrobků nebo služeb prodáte).

V této fázi se také zamyslete, zda předmět vašeho podnikání není ovlivňován sezónností případně mimořádnými, pravidelně se opakujícími vlivy (svátky, výročí, akce v místě) a jak se mohou promítat do poptávky po vaší službě nebo výrobku.

Jak provést kalkulaci

Připravte si tabulku rozdělenou do 12 sloupců, které představují jednotlivé měsíce roku a do řádků vepište všechny položky vstupů (výdajů) a výstupů (prodejů). Promítněte v jednotlivých měsících i očekávanou sezónnost. Samostatně sečtěte výdaje a samostatně příjmy. U položek výdajů jsou dvě skupiny, výdaje fixní a variabilní, tzn. některé se nemění (např. pronájem prostor) a některé jsou přímo závislé na velikosti výroby nebo prodeje (materiály na výrobu produktu). 

Vyhodnocením ekonomické stránky podnikání je pak rozdíl mezi příjmy a výdaji, který představuje zisk nebo ztrátu. Čím je zisk (příjmy převyšují výdaje) vyšší, tím je ekonomika podnikatelského záměru lepší. Pokud výdaje převyšují příjmy, vzniká ztráta a pak je ke zvážení, zda jsou parametry podnikání (vstupy a výstupy) správně nastaveny nebo popřípadě, zda je za této situace vůbec vhodné začít podnikat.

Naplánujte tok vaší hotovosti

Zajištění toku hotovosti bývá pro začátek podnikání klíčové, je tedy třeba jej dopředu naplánovat. Tok hotovosti představuje výkaz příjmů a výdajů podniku v hotovosti během určitého časového období (měsíce, čtvrtletí nebo roku).

Vytvořte plán zisků a ztrát

Výkaz zisku a ztrát, nebo-li výsledovka, je jedním ze základním účetních výkazů (zachycuje všechny výnosy a náklady vztahující se k určitému období, obyčejně jednomu roku) , a proto je i v úplných začátcích podnikání vhodné se jím zabývat, i když pouze v rovině plánu.

Finalizace finančního plánu

Především dva naposledy uvedené finanční výkazy by měly být součástí každého  podnikatelského plánu.

Konečný podnikatelský plán určený ať už pro vaše vlastní potřeby, tak i pro banky nebo investory by měl obsahovat

  • historické účetní výkazy (pakliže váš podnik již nějakou dobu funguje) za dobu alespoň dvou předchozích let,
  • plánované finanční výkazy na dobu nejméně 12 následujících měsíců, v lepším případě na dobu 4 let dopředu,
  • přílohy k finančním výkazům, především pak podrobné vysvětlení ke všem údajům ve finančních výkazech (nelze předpokládat, že banka, investor nebo jiný adresát plánu bude vědět, jak jste získali konkrétní čísla).
Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce