Darovací smlouva

Hodláte-li darovat nějakou věc do rukou někoho jiného, je dobré sepsat o této skutečnosti darovací smlouvu.

Darovací smlouva

Darovací smlouva je upravena příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to konkrétně v paragrafu 2055 a dalších.

Darovací smlouva vyžaduje písemnou formu pouze ve dvou případech. Pokud se jedná o darování nemovitosti nebo pokud dochází k darování movité věci, jejíž předání bude uskutečněno až po okamžiku darování. K předání tak nedojde současně se samotným darováním. V ostatních případech se darovací smlouva může uzavřít ústně.

Darovací smlouva je ale neplatná, pokud by k plnění mělo dojít až po dárcově smrti.

Dárce je zároveň povinen upozornit obdarovaného na vady darované věci. Pokud na základě darovací smlouvy dochází k darování nemovitosti, musí být podpisy dárce a obdarovaného úředně ověřeny. Vlastnické právo k nemovitosti přechází na obdarovaného zápisem do katastru nemovitostí.

Vzor darovací smlouvy

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce