Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem stále více ovlivňuje úspěšnost hospodaření podniků a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti firem, proto by se s principy odpovědného chování měly seznámit také podniky ze sféry malého a středního podnikání. Umožní jim to následující řádky.

Společenská odpovědnost firem

O společenské odpovědnosti firem se začalo mluvit už ve 2. polovině 20. století a stále nabývá na důležitosti. Pojem pochází z anglického výrazu Corporate Social Responsibility a hojně se pro něj používá zkratka CSR.

Co znamená společenská odpovědnost firem?

Společenská odpovědnost firem označuje takový způsob dobrovolného jednání podniku, který zásadním způsobem přispívá ke zvyšování důvěryhodnosti podniku v očích zákazníků, obchodních partnerů i společnosti jako celku.

Společensky odpovědné firmy staví na první místo dodržování postupů, které mu přikazují legislativní předpisy, a nad jejich rámec dlouhodobě uplatňují odpovědné, etické chování vůči svému okolí.

Principy společenské odpovědnosti firem tak druhotně působí i na ekonomickou výkonnost, zvyšování hodnoty a posilování konkurenční výhody firmy.

Základní pilíře společenské odpovědnosti

Společenská odpovědnost firem jakožto dobrovolné integrování etických principů do každodenních firemních operací je postavena na třech pilířích – ekonomickém, společenském a enviromentálním.

Společensky odpovědná firma by se měla věnovat stejnou měrou všem třem oblastem, protože jsou vzájemně provázány.

Ekonomický pilíř

V ekonomické oblasti se od firmy očekává transparentní podnikání a pozitivní vztahy s investory, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Sledují se také její dopady na ekonomiku na regionální, národní i globální úrovni, například prostřednictvím rozvoje zaměstnanosti či boje proti korupci.

Sociální pilíř

V sociální oblasti se odpovědné chování firmy zaměřuje na přístup k zaměstnancům a podporu rozvoje regionu. Podnik tak pozitivně působí na životní úroveň, zdraví, bezpečnost, vzdělávání a kulturní rozvoj občanů.

Ekologický pilíř

V environmentální oblasti si podnik uvědomuje své dopady na životní prostředí včetně ekosystému, půdy, vzduchu a vody. Předpokládá se, že svou podnikatelskou činnost bude vykonávat tak, aby chránil přírodní zdroje a co nejméně se  svými aktivitami  podílet na zatěžování životního prostředí.

Přínosy principu společenské odpovědnosti pro firmy

Jednání podniku v souladu s principy společenské odpovědnosti přináší podniku řadu výhod a zisků především nefinančního rázu

  • posilování důvěryhodnosti firmy,
  • jednodušší získávání obchodních partnerů a posilování vzájemných vztahů,
  • budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu,
  • odlišení od konkurence, zviditelnění značky pro spotřebitele,
  • zvýšení spokojenosti a loajality stávajících zaměstnanců,
  • možnost získání a udržení kvalitních zaměstnanců,
  • přímé finanční úspory spojené s ekologickým chováním (např. úspora energie, opětovné využití odpadového materiálu ve výrobě),
  • zvýšení obratu,
  • zvýšení kvality produktů či služeb.

Prospěšnost i pro společnost

Pokud se firma rozhodne zabývat společenskou odpovědností, tak by její aktivity měly být prvotně prospěšné pro společnost, současně ale musí kladně působit i na podnikání samotné firmy. Strategický plán při využití principů CSR ve firmě zamezí chaotické dobročinnosti, jež by znemožnila využití plného potenciálu, který může podnik svému okolí nabídnout. Když se firma věnuje společenskému problému, který je pro ni potenciálně zajímavou příležitostí a dobře mu rozumí, pak má vynaložené úsilí smysl pro firmu i společnost a danou snahu lze dlouhodobě udržet.

Přínosy společenské odpovědnosti pro firmy i společnost jsou zjevné, jaká je však návratnost finančních zdrojů investovaných do odpovědného chování pro samotnou firmu?

Návratnost výdajů na společenskou odpovědnost firem

Aktivity v rámci společenské odpovědnosti firmy jsou dlouhodobou investicí do rozvoje firmy, která se vrací posílením firemní pozice na trhu a zvýšením hodnoty pro akcionáře, přínosy plynoucí z odpovědného chování firmy se však jen velmi těždo dají vyjádřit ve finanční podobě.

Význam společenské odpovědnosti firem roste zejména při snahách o zvyšování konkurenceschopnosti, jelikož umožňuje odlišit se od konkurence. Přístupy jednotlivých firem ke společenské odpovědnosti se liší, jednak s ohledem na různorodost odvětví průmyslu a obchodu, ve kterém působí, a jednak v závislosti na místních podmínkách. Většinový názor společensky odpovědných firem je ten, že uplatnění principů společenské odpovědnosti ve firemních aktivitách přináší jednoznačně pozitivní efekt, a to i v rámci sektoru malého a středního podnikání.

Zdroj: V články byly využity informace ze serveru CSR online.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce