Seznam živností, které mohou být prováděny pouze odborně způsobilými osobami

Existuje deset živností, které mohou provádět pouze fyzické osoby splňující právním předpisem stanovenou odbornou způsobilost.

Živnosti, pro které je nutné zajistit odbornou způsobilost

Právním předpisem, kde najdeme seznam těchto živností i potřebné doklady pro prokázání odborné způsobilosti, je vládní nařízení č. 209/2001 Sb. Pokud fyzická osoba nesplňuje stanové podmínky potřebuje garanta, nebo-li odpovědného zástupce. Pod dozorem této odborně způsobilé osoby pak může vykonávat svou činnost.

Seznam oborů živností, které mohou být vykonávány pouze odborně způsobilými osobami

  • Kosmetické služby
  • Pedikúra, manikúra
  • Průvodcovská činnost – horská, sportovní a tělovýchovná, v oblasti cestovního ruchu
  • Poskytování tělovýchovných služeb
  • Vodní záchranářská služba
  • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
  • Masérské, rekondiční a regenerační služby
  • Provozování solárií
  • Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu
  • Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

Způsoby prokazování odborné způsobilosti vybrané živnosti

Obor živnosti: Kosmetické služby

a) výuční list nebo jiný doklad o řádném ukončení tříletého učebního oboru kosmetička, nebo

b) vysvědčení o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, nebo

c) vysvědčení o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy, nebo

d) diplom nebo jiný doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v oboru (oblasti) živnosti, nebo

e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

f) doklad o vykonání kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců příslušného živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy, nebo středního odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno, nebo

g) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (§ 73a odst. 3 živnostenského zákona), nebo

h) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu.

Obor živnosti: Pedikúra, manikúra

a) výuční list nebo jiný doklad o řádném ukončení tříletého učebního oboru kosmetička, nebo

b) vysvědčení o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, nebo

c) vysvědčení o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy, nebo

d) diplom nebo jiný doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v oboru (oblasti) živnosti, nebo

e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

f) doklad o vykonání kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců příslušného živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno, nebo

g) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, u němž je živnost provozována (§ 73a odst. 3 živnostenského zákona), nebo

h) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu.

Obor živnosti: Průvodcovská činnost

a) horská
a) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

b) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (§ 73a odst. 3 živnostenského zákona), nebo

c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu.

b) tělovýchovná a sportovní
a) doklad o absolvování vyšší odborné školy tělovýchovného směru, nebo

b) diplom nebo jiný doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti tělesná výchova a sport, nebo

c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

d) doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací institucí tělovýchovného zaměření(např. vzdělávací instituce tělovýchovných svazů), nebo

e) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (§ 73a odst. 3 živnostenského zákona), nebo

f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu.

c) v oblasti cestovního ruchu
a) doklad o středoškolském vzdělání ukončeném maturitní zkouškou v oblasti cestovního ruchu, nebo

b) doklad o absolvování vyšší odborné školy v oblasti cestovního ruchu, nebo

c) diplom nebo jiný doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti cestovního ruchu, nebo

d) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (§ 73a odst. 3 živnostenského zákona), nebo

e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a doklad o vykonání dvouleté praxe v průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu, nebo

f) osvědčení vydané pro výkon průvodcovské činnosti Ministerstvem obchodu a cestovního ruchu případně Ministerstvem hospodářství v době od 1.1.1992 do 31.12.1995, nebo

g) doklad o vykonání tříleté praxe v průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu.

Obor živnosti: Poskytování tělovýchovných služeb

a) doklad o absolvování vyšší odborné školy tělovýchovného směru, nebo

b) diplom nebo jiný doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti tělesná výchova a sport, nebo

c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

d) doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací institucí tělovýchovného zaměření(např. vzdělávací instituce tělovýchovných svazů), nebo

e) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (§ 73a odst. 3 živnostenského zákona), nebo

f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu

Obor živnosti: Vodní záchranářská služba

a) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

b) doklad o specializaci báňský záchranář-potápěč, nebo

c) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (§ 73a odst. 3 živnostenského zákona), nebo

d) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu.

Obor živnosti: Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

a) odborná způsobilost podle § 8 odst. 2 nebo § 3 odst. 1 vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, obor: všeobecná (zdravotní) nebo dětská sestra nebo porodní asistentka (ženská sestra) nebo lékař, nebo

b) vyučení v oboru kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro tyto činnosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem zdravotnictví, nebo

c) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (§ 73a odst. 3 živnostenského zákona).

Obor živnosti: Masérské, rekondiční a regenerační služby

a) výuční list nebo jiný doklad o řádném ukončení tříletého učebního oboru se zaměřením na sportovní a rekondiční masáže, nebo

b) doklad o absolvování střední zdravotnické školy zakončené maturitní zkouškou v oboru rehabilitační pracovník či fyzioterapeut nebo střední školy zakončené maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na sportovní a rekondiční masáže, nebo

c) doklad o absolvování vyšší zdravotnické školy v oboru diplomovaný fyzioterapeut, nebo

d) doklad o absolvování lékařské fakulty a dosažení odborné způsobilosti v oborech fyzioterapie, balneologie a léčebné rehabilitace či tělovýchovného lékařství nebo diplom nebo jiný doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v oborech fyzioterapie, balneologie a léčebné rehabilitace, nebo

e) doklad o absolvování kvalifikačního kurzu zakončeného závěrečnou zkouškou, pořádaného zdravotnickým zařízením pověřeným Ministerstvem zdravotnictví k přípravě masérů v kategorii nižších zdravotnických pracovníků, nebo

f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

g) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (§ 73a odst. 3 živnostenského zákona), nebo

h) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu.

Obor živnosti: Provozování solárií

a) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro tuto činnost vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem zdravotnictví pro provozování solárií, nebo

b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení(§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu.

Obor živnosti: Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu

a) doklad o absolvování střední zdravotnické školy ukončené maturitní zkouškou v oboru dětská sestra nebo všeobecná sestra, nebo

b) doklad o absolvování vyšší zdravotnické školy v oboru dětská sestra nebo všeobecná sestra, nebo

c) diplom nebo jiný doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti ošetřovatelství, nebo

d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro tuto činnost vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem zdravotnictví, nebo

e) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (§ 73a odst. 3 živnostenského zákona), nebo

f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu.

Obor živnosti: Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

a) diplom nebo jiný doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti veterinární lékařství a hygiena nebo zootechnika nebo v oboru se specializací na chovatelství zvířat, nebo

b) doklad o absolvování vyšší odborné školy v oboru zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku nebo veterinářství, nebo

c) doklad o absolvování středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou ve studijních oborech zaměřených na chovatelství zvířat nebo zootechniku nebo veterinářství, nebo

d) doklad o absolvování učebního nebo studijního oboru zaměřeného na chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo

e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro tuto činnost vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem zemědělství, nebo

f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce