Finanční příspěvky pro začínající podnikatele

Začátek podnikání si žádá mnoho sil a odhodlání. Mimo to je ale náročný také na finanční zdroje, kterých má jen málokterý podnikatel nadbytek. Naopak, často se u začínajících podnikatelů setkáváme s potřebou pokrýt počáteční náklady na zahájení podnikání z cizích zdrojů. Se získáváním komerčních úvěrů mají podnikatelé-začátečníci obecně problém, existují však i jiné způsoby, jak se dostat k penězům na podnikání a to zcela legálně – využít státní podpory. S jakou finanční oporou mohou počítat začínající podnikatelé, kteří se rozhodli realizovat své nápady a podnikatelské sny?

Finanční podpora v začátcích podnikání

V souvislosti se začátkem podnikání začínající podnikatelé nejčastěji zvažují, jakým způsobem pokryjí nezbytné finanční výdaje – často se totiž mohou v začátcích podnikání spolehnout pouze na své vlastní zdroje nebo finanční výpomoc rodiny a blízkých.

Ti, kteří se rozhodnou začít podnikat, mají ovšem také možnost využít finanční pomoci státu.

Povinnost pomáhat v podnikání malých a středních podnikatelů není povinností nikoho, a to ani vlády nebo státu. Podporovat MSP je ale pragmatické, proto se v České republice můžeme setkat se zvýhodněnými úvěry pro podnikatele (především ty začínající), které poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Zvýhodněné úvěry pro podnikatele od ČMZRB

Českomoravská záruční a rozvojová banka

Úvodem si představme, kdo to vlastně Českomoravská záruční a rozvojová banka je. Českomoravská záruční a rozvojová banka (dále také ČMZRB) je specializovanou bankou s většinovou účastí státu, která na základě vládou schválených programů poskytuje podporu pro segment malých a středních podnikatelů.

U ČMZRB mohou malí a střední podnikatelé získat úvěry za zvýhodněných podmínek a bankovní záruky k získání úvěrů od komerčních bank.

Přehled bankovních úvěrů pro podnikatele

Při zvažování možnosti využít státní podpory prostřednictvím ČMZRB (zvýhodněné úvěry nebo bankovní záruky ke komerčním úvěrům) si musíte rozmyslet zejména:

  • k jakému účelu úvěr potřebujete,
  • zda chcete úvěr získat přímo od ČMZRB (to je vhodné zejména pro začínající podnikatele nebo pro podnikatele s krátkou historií),

ČMZRB poskytuje tímto způsobem úvěry na investice v podobě pořízení budov, strojů, zařízení apod.

  • zda vaše neschopnost získat běžný úvěr pramení z rozsahu vašeho podnikatelského záměru a pro získání úvěru u komerční banky chcete získat záruku ČMZRB,

Záruku lze využít především v těch situacích, kdy potřebujete financovat provozní záležitosti podniku (např. nákup skladových zásob) provozním úvěrem u některé z komerčních bank.

  • zda splňujete všeobecně platné podmínky pro získání podpory ČMZRB.

Pro koho jsou programy ČMZRB určeny

Podpora je určena pouze podnikatelům, kteří naplňují definici malých a středních podniků.

Zjistěte, kdo je malý a střední podnikatel

Při posuzování nároku na získání podpory hraje roli také výše aktiv a čistého obratu podnikatele nebo majetkové uspořádání podniku.

Kdo podporu nemůže získat

Podporu formou zvýhodněné půjčky nebo záruky ke komerční půjčce ČMZRB naopak nemůže získat podnikatel, který nemá vypořádané závazky vůči státu a dalším institucím nebo podnikatel, který realizuje projekt mimo území ČR. Podmínkou pro získání podpory je tedy výkon podnikání na území ČR – u fyzické osoby to znamená mít v ČR trvalé bydliště, u právnické osoby sídlo podniku.

Programy podpory podnikání u ČMZRB

V roce 2014 vám může ČMZRB nabídnout tyto podpůrné programy:

  • INOSTART – zvýhodněné záruky k úvěrům získaným u České spořitelny
  • REVIT – zvýhodněné úvěry pro malé podnikatele v Moravskoslezském kraji
  • Zvýhodněné regionální úvěry v Jihočeském kraji
  • M-záruka – záruky za úvěry pro malé podnikatele

Podrobné informace o možnostech získání peněz od ČMZRB

Příspěvek na podnikání od úřadu práce

Příspěvek na zahájení podnikání

Pokud je budoucí podnikatel registrován na úřadu práce, tak si může zažádat o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem samostatné výdělečné činnosti. K žádosti o příspěvek se dokládá podnikatelský plán, seznam předpokládaných nákladů ke zřízení pracovního místa, ekonomická rozvaha a další doklady související s podnikatelskou činností.

V případě, že úřad práce příspěvek schválí, tak musí být využit ke zřízení pracovního místa, tedy na vybavení a zařízení nutného pro zahájení podnikání, což je následně třeba doložit.

Maximální hranice výše příspěvku na zahájení podnikání činí čtyřnásobek nebo šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Rozhodnutí o přidělení příspěvku je v kompetenci příslušných úřadů práce, které poskytnutí příspěvků schvalují a stanovují kritéria pro jejich poskytnutí.

Překlenovací příspěvek pro podnikatele

Jestliže již byl poskytnut úřadem práce příspěvek na zahájení samostatné výdělečné činnosti, tak lze zažádat ještě o překlenovací příspěvek. Tento příspěvek slouží k úhradě provozních nákladů a jeho využití v rámci uzavřené dohody musí být doloženo. Z překlenovacího příspěvku může být uhrazeno nájemné a služby s ním spojené, náklady na opravu a údržbu provozovny samostatné výdělečné činnosti, náklady na dopravu materiálu apod. Maximální měsíční výše příspěvku činí 0,25 násobek průměrné mzdy a lze jej poskytovat pět měsíců.

Zdroj: V textu byly využity informace z publikace Finanční průvodce pro malé a střední podniky aneb kudy vede cesta k penězům vydaná agenturou CzechInvest.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce