Proč a jak vytvořit poslání, hodnoty a vizi firmy

prvním díle jsme psali o tom, jak chápat firemní kulturu a co ji ovlivňuje. Ve druhém dílu si řekneme, co tvoří základy firemní kultury a jak je postavit. Firemní kultura vychází z filozofie firmy, tedy z odpovědí na otázky, proč podnikáme, jakými hodnotami se řídíme a jakou máme vizi, tedy dlouhodobý cíl, který dává našemu podnikání směr.

Co je naše poslání?

„Proč podnikáme?“ je první otázka, na kterou bychom si měli odpovědět, když zakládáme firmu. Nejdříve vědět, proč existujeme, tedy jaké je naše poslání – jakou potřebu chceme naplňovat nebo jaký problém řešit. Teprve po zodpovězení této otázky řešíme, s kým, čím a jak budeme poslání naplňovat.

Proč je právě tato otázka tak důležitá? Protože když víme, proč podnikáme, co naše práce a snažení přinášejí světu, dává to naší práci smysl a ten nás pohání kupředu a pomáhá nám překonat těžká období. Poslání nás drží na správné cestě, pomáhá nám postavit dobrou strategii a rozhodovat, na co se zaměřit, do čeho se pouštět a (velmi důležité) do čeho ne.

Občas se setkávám s otázkou, proč musí mít poslání nějaký přesah nebo celospolečenský dopad? Proč by důvodem existence firmy nemohlo být prostě jen generování zisku? Odpovědˇ najdete v tom, co skutečně od svého podnikání očekáváte, jaké máte ambice a s jakými lidmi chcete pracovat. Pokud chcete vybudovat něco víc než jen obchodně úspěšnou firmu, kterou za pár let prodáte, když chcete, aby vaše firma byla nejen dobrá, ale skvělá a dlouhodobě úspěšná, potřebujete k tomu nejen správnou strategii, ale především kvalitní lidi. A ti obvykle nejsou motivovaní (jen) penězi, ale hledají práci, která má smysl a přináší světu něco užitečného.

Inspirující poslání jim dává pocit smyslu. Posiluje jejich loajalitu k firmě a podněcuje jejich zapojení, tedy ochotu dávat ze sebe to nejlepší a aktivně se podílet na růstu a zlepšování firmy. Jedním z klíčových pozitivních efektů inspirujícího poslání je i to, že podporuje týmovou spolupráci. Je prokázáno, že když lidé pracují pro vyšší cíl s přesahem, zvyšuje to jejich chuť pracovat na jeho naplňování společně.

Přečtěte si také další díly seriálu o firemní kultuře

Jakými hodnotami se řídíme?

Pro naplnění poslání firmy je klíčové stanovit, jakými hodnotami se naše podnikání řídí. Co jsou principy, které určují naše aktivity a chování uvnitř firmy i ve vztahu s partnery, zákazníky a komunitou, v níž podnikáme. Aby hodnoty plnily svou funkci, musí být trvalé a neměnné. Pouze, když jimi firma opravdu žije a nevzdá se jich ani v situaci, kdy to pro ni znamená nevýhodu nebo dokonce ztrátu, mají opravdu smysl a dlouhodobě firmě pomáhají.

V čem je jejich síla? Hodnoty fungují jako kompas. Pomáhají nám s těžkými rozhodnutími, které mají vliv na chod i budoucnost firmy. Když stojíte před zásadním dilematem, vždy se podívejte, zda je vaše rozhodnutí v souladu s hodnotami firmy. Pokud ne, není to správné rozhodnutí.

Hodnoty přitahují správné lidi. Stejně jako poslání i hodnoty nám pomáhají vybrat kvalitní lidi, kteří pro naši firmu budou pracovat rádi a s plným nasazením. Při náboru lidí je souznění s hodnotami důležitější než kvalifikace. Znalosti a dovednosti se člověk s potenciálem naučí, ale pokud nesouzní s hodnotami firmy, nikdy pro ni nebude pracovat naplno a nebude loajální. Takového člověka byste neměli zaměstnat, ať má sebelepší kvalifikaci.

Spolu s posláním hodnoty pomáhají firmě přežít v těžkých dobách. V době krize nebo nezdaru se lidé upínají k tomu, pro co a koho pracují, pro jaké hodnoty. Jsou pak ochotni zvýšit své úsilí a třeba se i vzdát části platu, když vědí, že pomáhají přežít něčemu, co stojí za to.

Hodnoty prodávají. Zákazníci rádi kupují výrobky a služby od firem, s jejichž hodnotami se ztotožňují. Oceňují především transparentnost, autenticitu a poctivost. Narůstá počet lidí, pro které je důležitý původ výrobku, způsob podnikání firmy a jeho ekologický a sociální dopad. Rostoucí část spotřebitelů neváhá přestat kupovat výrobky nebo služby od firem, které se chovají v rozporu se svými hodnotami nebo hodnotami zákazníků.

Spolu s posláním a vizí (= dlouhodobým cílem) tvoří hodnoty příběh firmy. V dnešní době překotných inovací a rychlého kopírování může být váš příběh právě to, co vás odliší, a přitáhne k vaší firmě zaměstnance i zákazníky. Lidé mají rádi inspirující příběhy. Pokud je ten váš zaujme, máte mnohem větší šanci uspět, ať už jako zaměstnavatel, nebo dodavatel služeb či výrobků.

Co je naše vize?

Odpovědí na tuto otázku je dlouhodobý, ambiciózní cíl, který vychází z poslání. Na rozdíl od něj je konkrétnější a obvykle i časově vymezený. Vize může být definovaná například dosažením určitého kvantifikovaného cíle (stát se největší firmou v oboru do roku 2025), poražením největšího konkurenta, dosažením něčeho jako první (cesta Američanů na Měsíc) nebo třeba vyvinutím revoluční inovace nebo léku na nevyléčitelnou nemoc. Vizí může být i transformace firmy, posun z jednoho oboru do jiného a podobně.

Silné a dobře definované vize se vyznačují tím, že firmě dávají jasné zaměření. To pak vede k vytvoření dobré strategie, jak cíle dosáhnout.

Čím je firemní filozofie určující pro firemní kulturu

Poslání a charakter a časové vymezení vize určují, jaké zdroje a lidi pro jejich naplňování potřebujeme a jakým způsobem musí být firma řízená a organizovaná, aby lidem pomáhala v jejich naplňování. Zaměření na cíl energizuje lidi ve firmě, vyžaduje a podporuje týmovou spolupráci a komunikaci. Hodnoty firmy určují chování lidí i způsob jejich vedení. To vše zásadním způsobem ovlivňuje atmosféru a kulturu firmy.

Jak vytvořit firemní filozofii

Největší zodpovědnost za vytvoření firemního poslání, vize a hodnot nesou zakladatelé firmy. Aby filozofie byla autentická a firma jí dokázala žít, musí vycházet z ambicí, charakteru a principů lidí, kteří firmu založili a vedou ji. Je důležité, aby byla sepsaná a aby se její verbalizace stala běžnou součástí slovníku lidí, kteří ve firmě pracují. O síle slov si řekneme více v příštím díle. 

Firmy volí při tvorbě firemní filozofie v zásadě dvě cesty. Buď poslání, hodnoty a vizi tvoří majitelé a/nebo vedení firmy, nebo jsou do jejího vytváření zapojeni i ostatní (v případě malých a středních firem i všichni) lidé ve firmě. Obě cesty mohou fungovat, když se dodrží několik zásad.

Zásady pro vytvoření poslání:

  • Neomezujte poslání časem. Poslání je nadčasové, trvalé. Poeticky řečeno je jako hvězda nad horizontem, ke které firma směřuje a nikdy ji nemůže dosáhnout. Jeho naplňování ale dává lidem pocit smyslu.
  • Neomezujte poslání tím, jaké výrobky nebo služby vaše firma v dané chvíli nabízí. Za pár měsíců nebo let třeba najdete úplně nový způsob, jak ho naplňovat. Poslání můžete tvořit ještě dřív, než vůbec víte, co chcete vyrábět nebo poskytovat.
  • Poslání má být napsané krátce, jednoduše, aby mu každý rozuměl, a inspirativně, aby vzbuzovalo chuť ho naplňovat. Jeho definice by se ale neměla proměnit v jazykové nebo kreativní cvičení. Není dobré, když jeho tvůrci začnou slovíčkařit a dohadovat se nad každým výrazem. Verbalizace firemní filozofie nemusí být pro každého snadná. Protože na jejím vyjádření hodně záleží, je užitečné nechat si v případě potřeby pomoct zkušeným odborníkem.

Zásady pro výběr klíčových hodnot:

  • Při výběru klíčových hodnot firmy zvolte jen ty, které jsou pro vás skutečnými základními a neporušitelnými principy, kterými se řídíte v životě i podnikání.
  • Stanovte si jen ty hodnoty, které jsou pro vás osobně důležité. Nekopírujte hodnoty jiných firem, jen proto, že vám dobře znějí.
  • Vyberte jen ty hodnoty, kterých se nikdy nechcete vzdát. Ani kdyby to znamenalo ztrátu businessu. Například: „Integrita – odmítáme zakázky, které se neslučují s našimi principy.“ Nebo „Růst firmy nebude nikdy znamenat kompromis v kvalitě.“
  • Buďte připraveni jimi opravdu žít, jinak to budou jen prázdná hesla.
  • Ke každé vybrané hodnotě definujte, jak se projevuje v chování firmy a práci a chování jejích lidí. Například: „podpora komunity = Nakupujeme vše, co lze, od místních dodavatelů, různou formou podporujeme místní drobné podnikatele a zaměstnáváme lidi z regionu. Součástí našeho podnikání je věnování části obratu na dobročinné účely.”

Tvorba filozofie firmy s majitelem a vedením

Tak zásadní věc, jakou je tvorba poslání a vize a výběr hodnot, by měla i v malé firmě projít diskusí s klíčovými lidmi. Jak už jsme zmínili, zakladatel firmy hraje důležitou roli, ale je užitečné, když svou představu konfrontuje s názory a postoji svých nejbližších spolupracovníků. Ideální je vyhradit si na to místo a čas a uspořádat týmový workshop. Ten by měl být vedený zkušeným facilitátorem, který tým dovede ke kýženému výsledku. Pokud takový člověk ve firmě není, je vzhledem k důležitosti tohoto kroku dobrou investicí najmout zkušeného externího člověka, který nejen dodá potřebné know how, ale poskytne i užitečný nezávislý pohled. 

K dosažení výsledku, s nímž budou všichni spokojení, může pomoct prověřená metodika amerického konzultanta Jima Collinse. Ten sestavil seznamy otázek, které týmu pomohou shodnout se na poslání a hodnotách i definovat vizi. Metodika je podrobně popsaná na autorově webové stránce www.jimcollins.com.

Výslednou podobu firemní filozofie je nutné představit všem zaměstnancům firmy, a to ideálně osobně přímo jejími tvůrci. Zaměstnanci by měli dostat prostor vyjádřit se k ní. Cílem je, aby všichni lidé ve firmě filozofii znali, rozuměli jí a věděli, jak ji naplňovat svou prací a chováním. O tom, jak toho dosáhnout, si řekneme více v příštím díle.

Zapojení zaměstnanců do tvorby filozofie firmy

I firmy, které nestojí na definovaném poslání a hodnotách, mohou rychle vyrůst a být po určitou dobu úspěšné. Není to ale optimální cesta. Dříve či později totiž dojdou do bodu, kdy jim silné základy budou chybět. Projeví se to například problémy se stanovením dlouhodobých cílů a strategií, při získávání nových lidí nebo problémy s udržením kvalitních lidí ve firmě. V takové chvíli je nutné se zastavit a chybějící základy vytvořit. 

Filozofii může opět tvořit jen tým managementu, ale v malých a středních firmách je možné zapojit všechny zaměstnance formou workshopů a třeba i poradních kruhů (tzv. councilů), které dají možnost každému člověku ve firmě vyjádřit svůj názor.

Zapojení všech lidí do tvorby firemní filozofie má pozitivní sílu v tom, že jí tak všichni rozumějí, přijímají ji a chovají se v souladu s ní. Dobrým příkladem je brněnská softwarová firma IReSoft, které se zapojením všech lidí do definice poslání a hodnot podařilo nejen vytvořit silnou filozofii, ale také zachytit a rozvinout jedinečnou firemní kulturu. O té si můžete přečíst na stránkách www.iresoft.cz.

Další díly seriálu najdete ZDE.

Eva Vejvodová
Eva Vejvodováhttps://www.sevenin.cz
Eva Vejvodová je konzultanta a lektorka v poradenské firmě SevenIN. Má dvacetiletou zkušenost s budováním značek velkých firem. Zaměřuje se na firemní kulturu, stavění základů firem a značek a rozvoj marketingového myšlení a dovedností. Můžete ji kontaktovat na telefonním čísle 602 117 978 nebo na emailové adrese eva.vejvodova@sevenin.cz.

Inzerce