Pět smluv, které potřebuje každý podnikatel v IT

Vyvíjíte software na zakázku? Vytváříte internetové stránky? Spravujete servery nebo weby? Pak se vám určitě bude hodit těchto pět smluv.

1. Jednorázové vytvoření webové stránky

Na jednorázové zakázky na vytvoření webové stránky, e-shopu nebo internetové aplikace je vhodné použít Smlouvu o dílo.

Ve smlouvě o dílo je třeba stanovit zejména:

 1. Co je dílem (tedy popis webových stránek) – čím je popis obecnější, tím větší má zhotovitel volnost při tvorbě;
 2. Do kdy se má dílo odevzdat (termín);
 3. Jakým způsobem bude dílo předáno, např. nahráním na konkrétní server (webhosting) objednatele;
 4. Cenu díla;
 5. Autorská práva, tedy v jakým způsobem, v jakém rozsahu, na jakém území a po jakou dobu má objednatel právo dílo užívat; Autorská práva mohou být v případě softwaru upravena dvěma základními způsoby, a to postoupením práva výkonu majetkových autorských práv k dílu (bez ohledu na to, jak hrozně to zní, je to pro objednatele lepší než licence) nebo klasickým poskytnutím licence k dílu.
 • Příklad Smlouvy o dílo je dostupný zde.

2. Trvalá spolupráce při vývoji softwaru

V případě, že pracujete na větším projektu, u kterého není jasné, jakým způsobem se bude vývoj ubírat, anebo spolupracujete dlouhodobě s nějakým klientem na řadě projektů, je vhodné uzavřít Rámcovou smlouvu u o dílo.

Rámcová smlouva má výhodu, že pro jednotlivá dílčí plnění (samostatná díla) už nemusíte uzavírat jednotlivě písemné smlouvy o dílo (což je poněkud těžkopádné), ale všechna vytvářená díla se řídí touto rámcovou smlouvou, tedy z hlediska efektivnosti práce a pružnosti je toto řešení mnohem lepší.

V rámcové smlouvě se upraví způsob „automatického“ uzavírání jednotlivých smluv o dílo, např. objednatel zadá emailem nebo přes ticketovací systém zadání díla, které zhotovitel potvrdí nebo rovnou provede, např. nahráním díla do repozítáře v programu GIT. Takto „automaticky“ uzavřená smlouva o dílo má poté všechny parametry, které jsou domluveny v rámcové smlouvě (včetně práv k takovému dílu).

 • Příklad Rámcové smlouvy o dílo je dostupný zde.

3. Správa webu nebo serveru

Pokud pro klienta spravujete server, web nebo oboje, je vhodné použít pro úpravu vztahů s klientem Servisní smlouvu (SLA).

Servisní smlouva zahrnuje ujednání o tom, jaké budou reakční doby při poruchách, kdy a v jakém rozsahu lze provádět odstávky, za co zodpovídá poskytovatel a samozřejmě jaká je odměna.

 • Příklad Servisní smlouvy je dostupný zde.

4. Poskytování softwaru

Pokud máte vlastní software (nebo třeba jen programové knihovny), který si chcete „nechat“ a vašim klientům (uživatelům) pouze umožnit jeho užívání, je pro takové případy vhodné použít Licenční smlouvu.

V tomto případě je nutno podotknout, že licence musí být nevýhradní, protože udělením výhradní licence ztrácíte právo umožnit užívání jakékoliv další osobě.

V licenční smlouvě by mělo být uvedeno:

 1. že se jedná o licenci nevýhradní,
 2. doba, na jakou je udělena,
 3. území, na kterém má uživatel právo software užívat (nebo uvést, že licence je bez územního omezení),
 4. způsoby, jakými lze software užívat (lze ho měnit? Včlenit do jiného softwaru?),
 5. podmínky ukončení licence.
 • Příklad Servisní smlouvy je dostupný zde.

5. Mlčenlivost

V oblasti IT jsou abnormálně cenné informace – know how, proto se v IT zvýšeně dbá na ochranu know-how. Jedním z prostředků ochrany know-how je Dohoda o mlčenlivosti (tzv. NDA).

Dohoda o mlčenlivosti by měla obsahovat definici důvěrných informací, dobu, po kterou se na informace vztahuje mlčenlivosti, případně informace, na které se mlčenlivost nevztahuje anebo osoby, kterým lze důvěrné informace sdělit.

Podepsání dohody o mlčenlivosti by měli vyžadovat zejména Objednatelé (klienti), ale i dodavatelé u svých subdodavatelů. 

 • Příklad Dohody o mlčenlivosti je dostupný zde.

Kolik to bude stát?

Ceny za sepsání smluv od advokátních kanceláří se liší. V Praze jsou tradičně o něco vyšší než ve zbytku republiky. Také záleží na advokátní kanceláři. Smlouvu ve stejné kvalitě lze nechat sepsat advokátem za jednotky i desítky tisíc korun.

Pro tvorbu smluv lze také využít moderních technologií. Například v internetové aplikaci Legito (www.legito.com) jsou smlouvy předpřipraveny právníky a uživatelé si je mohou sestavit za cenu od 199 Kč (bez DPH). Služby jako Legito ocení zejména podnikatelé, kteří potřebují smlouvy opakovaně.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce