Jak na přiznání k DPH

Ať už jste plátci dobrovolně nebo z nutnosti, podat daňové přiznání k DPH je vaše povinnost. Musíte si vést evidenci pro daňové účely, znát své zdaňovací období, hlídat si termíny pro podání přiznání v roce 2015, vědět, jak zaplatit daň z DPH. A samozřejmě znát postup, jak podat daňové přiznání. To všechno budete zvládat na výbornou, pokud si přečtete tento článek. Navíc se dozvíte, kdo je to osoba identifikovaná k dani a kdy je nutné podat v roce 2015 souhrnné hlášení.

Podání daňového přiznání k DPH v roce 2015

Kdo musí podávat přiznání k DPH

Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty musí v roce 2015 podat každý plátce DPH. Přesně vyjmenované případy osob, které musejí přiznat a zaplatit daň, najdete v §108 odst. 1 zákona o DPH.

Do kdy musí být přiznání k DPH v roce 2015 podáno

Přiznání k DPH je třeba v roce 2015 podat do 25 dní od skončení zdaňovacího období. Stejná lhůta platí i pro zaplacení daně. Pozor, přiznání k DPH je nutné podat i v případě, že daňová povinnost ve zdaňovacím období podnikateli nevznikla!

Při podávání přiznání k DPH si musíte dávat pozor na víkendy a svátky – někdy pětadvacátý den v měsíci vychází právě na tyto dny.

Už jen elektronické podání přiznání k DPH

Přiznání k dani z přidané hodnoty lze podat od roku 2015 pouze elektronicky přes webové stránky daňového portálu.

Pokud nemáte elektronický podpis, je potřeba na konci vyplňování vytisknout potvrzení o odeslaném podání (tzv. E-tiskopis) a doručit ho na příslušný finanční úřad do 5 dní. Pozor, potvrzení o odeslaném podání si musíte vytisknout hned, je tedy potřeba vyplňovat přiznání na počítači se zapojenou tiskárnou! Pokud elektronický podpis máte, lze vše vyřešit on-line a pak již nemusíte nic nikam posílat v listinné podobě.

Evidence pro daňové účely

Plátce DPH musí vést tzv. evidenci pro daňové účely. Ze zákona je povinen v ní zaznamenávat všechny údaje vztahující se k jeho daňové povinnosti. Zaznamenává v ní všechna přijatá a uskutečněná plnění. Plátce je dle zákona povinen vést také evidenci plnění, která nejsou předmětem DPH nebo jsou od daně osvobozena.

Evidence pro daňové účely a přiznání k DPH v roce 2015

Pomocí vedené evidence k daňovým účelům pak plátce sestaví daňové přiznání nebo souhrnné hlášení.

Evidenci pro daňové účely by měl každý podnikatel vést svědomitě a přehledně, protože pak se mu bude lépe vyplňovat daňové přiznání. Je nutné schovávat si všechny daňové doklady (faktury atd.). Pozor, DPH je nutné odvést i z nezaplacené faktury!

Jak vést evidenci pro daňové účely v roce 2015

Přesná forma evidence není nikde předepsaná. Doporučujeme oddělovat položky s DPH na vstupu a na výstupu a dále položky se základní sazbou a sníženou sazbou.

Daň na vstupu je DPH, kterou podnikateli (plátci DPH) připočítá k ceně obchodovaného zboží (služby) jeho dodavatel (plátce DPH).

Daň na výstupu je DPH, kterou podnikatel (plátce) přičte k ceně zboží prodávaného odběratelům.

Pokud:

  • Daň na vstupu > daň na výstupu = nárok na odpočet (stát podnikateli vrací rozdíl mezi daní na vstupu a daní na výstupu),
  • Daň na vstupu < daň na výstupu = daňová povinnost (plátce platí státu rozdíl mezi daní na vstupu a daní na výstupu).

Pokud plátce pořizuje zboží ze států, které jsou členy EU, musí uskutečněná plnění členit podle států.

Pro evidenci je možné také použít specializované programy, výhodu mají plátci vedoucí účetnictví v účetním programu.

Např.: Obchodník s obuví koupí od svého dodavatele zboží za 150 000 Kč. V této ceně je již zahrnuto DPH 25 000 Kč (daň na vstupu), cena zboží bez DPH je tedy 125 000 Kč. Obchodník prodá zákazníkům ve své prodejně obuv celkem za 210 000 Kč. I v této částce je již započítané DPH, které činí 35 000Kč (daň na výstupu), cena zboží bez DPH je tedy 175 000 Kč. Daň na vstupu je menší než daň na výstupu, obchodníkovi tedy vzniká daňová povinnost ve výši 10 000 Kč.

Zdaňovací období DPH v roce 2015

Zdaňovacím obdobím je podle zákona o DPH buď jeden měsíc, nebo jedno čtvrtletí – záleží na obratu podnikatele.

Pokud obrat podnikatele platícího DPH za předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 milionů Kč, je zdaňovacím obdobím jednou čtvrtletí. Pokud obrat podnikatele tuto částku přesáhl, zdaňovacím obdobím je jeden měsíc.

Které položky tvoří obrat podnikatele, je vysvětleno v článku Dilema podnikatele: Být plátcem nebo neplátcem DPH?.

Jestliže by podnikatel, pro kterého platí zdaňovací období v délce jednoho čtvrtletí, měl zájem zkrátit své zdaňovací období na jeden měsíc, může tak učinit, pokud jeho obrat přesáhl 2 mil Kč. Změnu může provést od 1. ledna daného roku. Své rozhodnutí musí ohlásit správci daně (finančnímu úřadu) do 31. ledna příslušného roku.

Jak zaplatit DPH v roce 2015?

Portál České daňové správy uvádí, že daň je možno zaplatit v hotovosti na pokladně příslušného finančního úřadu, prostřednictvím poukázky typu A nebo bezhotovostně bankovním převodem.

Placení DPH převodem

Číslo bankovního účtu se skládá s tzv. předčíslí bankovního účtu, kterým je číslo daně (u DPH je to konkrétně 705), a dále z čísla účtu příslušného finančního úřadu. Mezi předčíslím a číslem účtu je pomlčka. Pod který finanční úřad plátce DPH spadá, záleží na jeho sídle (u právnických osob) či místě bydliště (u fyzických osob). Příslušný finanční úřad můžete dohledat na portálu České daňové správy. Kód banky pro bankovní převody při placení DPH je 0710.

Např.: OSVČ s bydlištěm v Praze 4 by platbu DPH posílala na účet  705-7627041/0710.

Variabilním symbolem je podnikatelovo DIČ, resp. číslo, které následuje za kódem CZ. Pokud podnikatel nemá přiděleno DIČ, je variabilním symbolem v případě, že se jedná o fyzickou osobu, rodné číslo bez lomítka, v případě, že jde o právnickou osobu, IČO podnikatele.

Konstatní symbol při placení daní: pro bezhotovostní platby je 1148, pro hotovostní platby je 1149.

Osoba identifikovaná k dani

Zvláštním případem, kdy se podnikatel může stát plátcem DPH, je tzv. osoba identifikovaná k dani.

Osobou identifikovanou k dani se stává právnická osoba nepovinná k dani, pokud:

  • pořizuje zboží z jiného členského státu EU a hodnota pořízeného zboží přesáhla 326 000 Kč za rok (osoba je identifikovaná k dani ke dni, kdy celková částka přesáhla hranici 326 000 Kč a do 15 dní od tohoto dne musí finančnímu úřadu předložit přihlášku k registraci k placení DPH);
  • pořizuje z jiného členského státu EU dopravní prostředek nebo zboží, na které se vztahuje spotřební daň (které zboží podléhá spotřební dani, je možné zjistit ze zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních; do 15 dní od pořízení dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, musí osoba identifikovaná k dani předložit přihlášku k registraci),
  • pořizuje zboží z jiného členského státu EU a podá přihlášku k registraci k placení DPH.

I osoba identifikovaná k dani je povinná podat přiznání k DPH do 25 dní od skončení zdaňovacího období a do stejné doby daň zaplatit.

Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení se týká plátce DPH, který obchoduje se zahraničím v rámci Evropské unie.

Konkrétně se jedná o tyto případy obchodování v EU:

  • dodání zboží do jiného státu EU osobě registrované k dani v jiném státě EU,
  • přemístění obchodního majetku do jiného státu EU,
  • dodání zboží kupujícímu v třístranném obchodu (třístranný obchod tvoří prodávající, prostřední osoba a kupující, každý je registrovaný k dani v jiném členském státě EU; prodávající dodává kupujícímu zboží přes prostřední osobu), přičemž plátce je prostřední osobou,
  • poskytnutí služby s místem plnění v jiném státě EU (s výjimkou služeb osvobozených od daně), osobě registrované k dani v jiném státě EU, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

Pokud tedy podnikatel uskuteční některou z těchto činností, je povinen podat souhrnné hlášení. Může jej tedy podávat i nepravidelně, pouze když uskuteční jednu z výše uvedených činností.

Podání souhrnného hlášení v roce 2015

Souhrnné hlášení podává plátce vždy za měsíc, do 25 dní od skončení daného měsíce.

Souhrnné hlášení je možné podat pouze elektronicky na adrese Portálu veřejné správy.

Lze jej podat s i bez uznávaného (zaručeného) elektronického podpisu. Pokud jej podnikatel podá bez elektronického podpisu, musí vytisknout potvrzení o odeslání souhrnného hlášení (tzv. E-tiskopis – objeví se na stránkách portálu na konci vyplňování a je nutné jej vytisknout ihned po vyplnění!) a do 5 dnů jej doručit na příslušný finanční úřad (nejdéle však do 25. dne v příslušném měsíci).

Mohlo by se vám hodit

Slovníček pojmů k DPH

Článek aktualizován: 7. 1. 2015

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce