Financování podniku

Podnikatel či firma může financovat svou činnost buď z vlastních nebo cizích zdrojů. Mezi nejčastěji využívané cizí zdroje pak patří bankovní úvěry nebo finanční leasing. Zde naleznete stručný přehled o možnostech financování vašeho podnikání.

Podnikatelské úvěry

Kontokorentní úvěr a povolený debet na běžném účtu

Kontokorentní úvěr nebo povolený debetní zůstatek na běžném bankovním účtu patří k základním úvěrovým prostředkům firemního financování. Tento typ úvěrů slouží především k překlenutí přechodného nedostatku finančních prostředků. Většinou je to v období, kdy podnikatel čeká na splatnost faktur vystavených odběratelům.

Princip tohoto úvěru spočívá v možnosti čerpat prostředky do výše určitého limitu, kdy může účet vykazovat záporný zůstatek. Tento zůstatek je omezen maximální výší a také časově.

Kontokorentní úvěr je určený na financování běžných provozních výdajů. Velkou výhodou pro podnikatele je vysoká flexibilita tohoto úvěru, proto lze prostředky čerpat průběžně. Splatnost kontokorentu je krátkodobá a úroky jsou placeny pouze ze skutečně čerpané výše úvěru, většinou měsíčně nebo čtvrtletně.

Firemní úvěrové platební karty (firemní kreditní karty a charge karty)

Firemní úvěrové platební karty jsou také často využívaným nástrojem finančního řízení podniku. Podnikatelům tyto karty umožňují zjednodušení administrativy a zvýšení pohodlí při úhradě firemních nákladů. Firemní úvěrové platební karty jsou ideální prostředek pro nákupy pro potřeby firmy i pro úhradu nákladů během služební cesty.

Rozdělujeme dva typy platebních karet. Kreditní karty a charge karty. Hlavní rozdíl je ve způsobu úhrady jednotlivých zůstatků.

Provozní úvěry

Provozní úvěry pomáhají podnikatelům pokrývat řadu oblastí spojených s každodenním provozem firmy. Nejčastěji se jedná o zásoby a pohledávky. Proto se také jedná o úvěry s krátkodobou splatností do 1 roku.

Investiční úvěry

Investiční úvěr slouží k financování hmotných, nehmotných i finančních investic podniku. Nejčastěji se jedná o úvěry středně až dlouhodobé, ale existují také krátkodobé investiční úvěry. Splatnost se nejčastěji pohybuje od 1 roku do 15 let a splátky jsou vypláceny měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.

Čerpání úvěru může probíhat dvěma možnými způsoby. Banka může peněžní prostředky zasílat přímo dodavateli investice nebo na základě dodavatelských faktur, kupních smluv a jiných dokumentů může převádět peníze přímo na úvěr podnikatele.

Často se u této formy úvěru objevuje zajištění. Pokud to charakter investice umožňuje, stane se tato investice zajištěním úvěru. Také se jako zajištění uplatňují nejrůznější formy záruk, zástavní práva k nemovitostem i movitým věcem.

Můžete se také setkat s účelovými investičními úvěry, které jsou určeny na financování přesně vymezené investice.

Hypoteční úvěry

Hypotéční úvěr pro podnikatele je určen na financování investic do nemovitostí, nejčastěji na koupi, výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti. Vždy je tento úvěr zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Doba splatnosti úvěru se pohybuje v rozmezí 5 až 20 let.

Minimální i maximální výše úvěru se u jednotlivých bank liší, nejčastěji je min. výše hypotéčního úvěru kolem 300 000 Kč a maximální výše úvěru bývá stanovena především hodnotou zastavené nemovitosti a schopností klienta splácet poskytnuté finance.

Bankovní záruka

Bankovní záruka je kvalitní zajištění různých druhů závazků, které vyplývají z obchodních vztahů. Banka se zavazuje uhradit věřiteli sjednanou částku v případě, že klient svůj závazek nesplní. Tato bankovní záruka pomáhá zvýšit klientovi důvěryhodnost u obchodních partnerů a umožňuje mu získat obchodních vztazích lepší podmínky.

Leasing

Leasing je forma financování, kdy se pronajímatel a nájemce dohodnou na pronájmu předmětu leasingu na určitou dobu a za stanovenou odměnu pro pronajímatele. Předmětem leasingové smlouvy může být věc movitá i nemovitost. Jsou tři základní typy leasingu: finanční leasing, operativní leasing a zpětný leasing.

Factoring

Factoring je financování, které spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti. Při využití factoringu postoupí podnikatel na banku nebo factoringovou společnost své pohledávky za odběrateli. Existují různé typy factoringových obchodů – regresivní factoring a bezregresivní factoring.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce