5 recyklačních značek, které je dobré znát. Třiďte a chraňte tak životní prostředí

Třídění odpadů se stalo běžnou součástí tří čtvrtin obyvatel ČR. Od té doby, co byl u nás zaveden před více než 20 lety systém pro zpětný odběr odpadů, jsme se chopili třídění a následné recyklace opravdu zdatně, a dáváme tak odpadům šanci na další „život“.

Díky třídění umožňujeme efektivní využití odpadů, a to buď k přeměně na druhotné suroviny, které slouží k výrobě nových produktů, nebo na energie. Tím pomáháme chránit přírodu i životní prostředí.

Ve sběrných nádobách končí ale i obaly, které do nich nepatří a komplikují pak samotnou recyklaci odpadu. A právě z toho důvodu je velmi důležité znát recyklační značky, které jsou na obalech a mohou nám pomoci s jejich správným tříděním.

Směrnice udává, že obal musí být označen

Pravidla pro značení na obalech udávají zákony a předpisy týkající se likvidace a recyklace odpadů.
To, jaké recyklační značky mají výrobci ke značení jimi produkovaných obalů používat, stanovuje rozhodnutí Evropské komise č. 97/129 ES.
Další evropská směrnice – 94/62/ES o obalech a obalových odpadech – pak výslovně uvádí, že je nutné vyrábět obaly tak, aby bylo možné je dále využít nebo recyklovat.
A právě recyklační značka je nedílnou součástí obalu, kterou bychom se měli při likvidaci odpadů řídit.

5 recyklačních značek pro správné třídění obalů

Pokud se podíváte na nějaký obal, který máte právě po ruce, určitě na něm najdete trojúhelníkové grafické značky, které mohou být doplněny o textové nebo číselné označení materiálu, případně kombinaci obojího.

Možná tam objevíte zkratku PAP, která označuje, že je obal vyroben z papíru, GL indikující sklo, ALU značící hliníkový obal, či značku, která začíná písmenem C, jež udává, že se jedná o kombinovaný odpad.

Kromě samotných písmenných zkratek jsou však velmi důležité i samotné symboly:

1) Trojúhelník, který je doplněn obrysovými šipkami, udává obal vyrobený z recyklovaného materiálu, který ale zároveň může být nadále recyklován, pokud jej vytřídíme správně.

2) Trojúhelník doplněný plnými šipkami značí obal vhodný k recyklaci. Je ale nezbytně nutné řídit se doplňujícími číselnými či písmennými zkratkami, které nám napoví, do jaké sběrné nádoby jej vhodit.

3) Zelený bod je kruh složený z tmavé a světlé šipky. Tato ochranná známka udává, že byl za daný obal uhrazen finanční příspěvek organizaci, která zajišťuje zpětný odběr a opětovné využití obalových odpadů.

4) Nepovinnou značkou je pak panáček vhazující obal do koše, který upozorňuje konzumenty na to, že obal patří do koše či kontejneru.

5) Symbol přeš krtnuté popelnice upozorňuje uživatele, že má v ruce obal, který není možné vyhodit do nádoby na směsný odpad, protože je potřeba jej odevzdat k ekologické likvidaci, a to přímo prodejci, na speciálním místě zpětného odběru či ve sběrném dvoře.

Tříděním odpadu umožňujeme jeho efektivní využití, třeba takové sklo i kovy lze recyklovat donekonečna. Namísto lineárního přístupu, kdy uložíme odpad bez možnosti dalšího využití na skládku, tak vytříděním našeho odpadu pomáháme přejít k cirkulární ekonomice. Má to smysl, třiďte odpad!

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce