Založení akciové společnosti – návod, jak založit a.s., výhody

Akciovou společnost definuje zákon č. 90/2012 Sb. jako společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Mimo to je a.s. jednou z nejpreferovanějších forem podnikání po celém světě. Jak založit akciovou společnost a jaké nese akciová společnost výhody?

Založit si akciovou společnost může každý, kdo kromě návrhu předloží také další dokumenty, kterými jsou zakladatelská smlouva nebo listina, doklady o splacení vkladu, o předmětu podnikání, oprávnění k podnikatelské činnosti, výpis z katastru nemovitostí, bezúhonnost a souhlas vlastníka prostor, kde bude a.s. provozovat svoji činnost. 

Co je to akciová společnost?

Akciová společnost se zakládá za účelem podnikání. Musí být zřejmé, že se jedná o akciovou společnost, proto musí nést ve svém názvu označení a.s., akciová společnost nebo akc. spol.

Založit akciovou společnost může i jeden člověk. Musí však sepsat zakladatelskou listinu.

Akcie, neboli práva akcionáře podílet se na řízení akciové společnosti, jsou cenné papíry. Práva vyplývající z akcií vychází z postavení akcionáře. Zákon o obchodních korporacích zná jen 2 podoby akcií, kterými jsou akcie na majitele a akcie na jméno. Ty představují majetkový podíl. 

TIP: Jaké akcie koupit a jak postupovat a dosáhnout cíle být úspěšným investorem? To a více nabízí články na portálu Vpenize.cz.

Akciová společnost se řídí buď monistickým nebo dualistickým systémem. Odlišují se tím, že monistický systém se skládá pouze ze správní rady řízené statutárním ředitelem. U dualistického systému zastává tuto roli představenstvo (řídící orgán, skládá se min. ze 3 členů, voleno valnou hromadou) a dozorčí rada (kontrolní orgán představenstva). 

Valnou hromadu tvoří všichni akcionáři. Každý z majitelů akcií se podílí v tomto nejvyšším orgánu na rozhodování. Váha hlasu závisí na počtu a hodnotě akcií. 

Jak probíhá založení akciové společnosti?

Akciová společnost je uměle vytvořený subjekt, tedy právnická osoba. Jak vypadá její založení?

Aby akciová společnost vznikla, je potřeba vytvořit zakládající dokumenty. Pokud a.s. vznikne z vůle jediného zakladatele (musí se jednat o právnickou osobu), jedná se o zakladatelskou listinu. Pokud je zakladatelů více, podepisuje se zakladatelská smlouva. Oba zakládající dokumenty musí mít formu notářského zápisu.

Zakladatelské dokumenty musí obsahovat náležitosti, bez kterých by nebyly platné:

 • název
 • sídlo 
 • předmět podnikání
 • návrh stanov
 • základní kapitál
 • počet akcií a jejich hodnota 

Název akciové společnosti nesmí být již použitý. Velikost písmen nehraje roli. Název musí být originální.

Minimální výše kapitálu je 2 miliony Kč u neveřejného úpisu. Pokud je a.s. založena veřejným úpisem akcií, pak se jedná o částku ve výši 20 milionů Kč. 

Výše kapitálu a.s. jsou 2 miliony korun. 

Další aspekty, které obsahuje zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina, jsou složitější. Jedná se o: 

 • upisované vklady společníků
 • údaje o převoditelnosti akcií
 • určení správce vkladu 
 • způsob splacení nepeněžitého vkladu
 • rozhodnutí o volbě orgánů společnosti

Před zápisem a.s. do obchodního rejstříku musí dojít ke splacení minimálně 30 % jmenovité hodnoty akcií. 

Založení akciové společnosti vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Předchází tomu podání návrhu, který se předkládá všem členům, kteří ho musí potvrdit podpisem. 

Jaké má založení a.s. výhody?

V a.s. platí rovnost – se všemi akcionáři se musí zacházet za shodných podmínek. Ovšem k právním jednáním, kdy se zvýhodňuje kdokoliv z akcionářů na úkor akciové společnosti, se podle zákona nepřihlíží. 

Pokud se dostane akciová společnost do dluhů, tak za tyto dluhy akcionář za jejího trvání neručí. Za závazky se ručí celkovým majetkem akciové společnosti. V tom se liší od společníků ostatních forem obchodních korporací. 

Další výhodou založení a.s. je neomezený počet akcionářů. Mimo to mohou být v obchodním rejstříku akcionáři anonymní, tedy jen v případě, pokud jich je více než jeden.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce