Založení s.r.o. na Slovensku – postup v 9 krocích

Máte v plánu začít podnikat na Slovensku prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, ale nevíte, jak na to a kde vlastně začít? Na následujících řádcích se to dozvíte.

Jak založit s.r.o. na Slovensku

Přiblížíme vám celý postup založení slovenské s.r.o. včetně informací o dokumentech, které musíte jako český občan připravit pro úspěšné založení s.r.o. na Slovensku.

S ohledem na společnou historii českého a slovenského státu se postup založení s.r.o. obou států liší jeden od druhého minimálně.
 
Společnost s ručením omezeným na Slovensku může založit fyzická nebo právnická osoba, a to alespoň jedna osoba – společník. Maximální počet společníků u slovenské s.r.o. je omezen na 50 osob.

V případě, že společnost zakládá více osob, minimální výše vkladu každého společníka musí být alespoň 750 €, přičemž hodnota základního kapitálu s.r.o. musí být minimálně 5 000 €.

Přečtěte si náš snadný postup založení s.r.o. na Slovensku.

1. Výběr živnosti

Na Slovensku existují tři skupiny živností:

 • Volné – předměty podnikání dostupné pro každého podnikatele bez potřeby odborné způsobilosti (např. prodej a koupě zboží). Platí se poplatek 5 € za každou volnou živnost.
 • Vázané – předměty podnikání se vážou na odbornou způsobilost podnikatele ve formě oprávnění, resp. odborného vzdělání nebo praxe v oboru (např. překladatelské a tlumočnické služby). Poplatek je 15 € za každou vázanou živnost.
 • Řemeslné – předměty podnikání, u kterých je potřeba mít odbornou způsobilost získanou vyučením v oboru (např. zámečnické práce). Poplatek činí 15 € za každou řemeslnou živnost.

Seznam kompletních slovenských živností, spolu s podmínkami k jejich získání, najdete na stránkách Ministerstva vnútra Slovenské republiky. 

Pokud na Slovensku oznamujete založení vázané nebo řemeslné živnosti, které vyžadují odborné vzdělání nebo potvrzení o praxi, samozřejmostí je doložení potvrzení o těchto faktech.

Zákon o živnostenském podnikání 455/1991 Sb. umožňuje zapsání i takových předmětů podnikání, které nejsou v uvedených seznamech živností, ale odrážejí podnikatelskou činnost a jsou plnohodnotným předmětem činnosti.

2. Výběr obchodního jména

Na obchodním jménu společnosti si nechejte záležet. Obchodní jméno může být založeno na fantazií podnikatele nebo může nést jméno a příjmení společníka, přičemž s každým jménem společnosti se bude nést dodatek určující právní formu obchodní společnosti – v tomto případě „s.r.o.“.

Pro obchodní jméno slovenské společnosti se vztahují obecná pravidla nezaměnitelnosti, stejně jako v českém případě.

Před tím, než se rozhodnete pro konkrétní obchodní jméno, zkontrolujte si v Obchodním rejstříku Slovenské republiky, jestli už vámi zvolené jméno nepoužívá jiný podnikatelský subjekt, abyste předešli nepříjemnostem a případným zamítnutí zápisu společnosti do OR SR.

3. Výběr sídla společnosti

Sídlem společnosti může být bytový nebo nebytový prostor. Pokud nevlastníte prostor který jste si vybrali jako sídlo podnikání, zajistěte si souhlas vlastníka nemovitosti se zřízením sídla na dané adresa.

4. Příprava dokumentů

Nejdůležitějším dokumentem, kterým se s.r.o. na Slovensku zakládá, je společenská smlouva (pokud jsou minimálně dva společníci) nebo zakladatelská listina (v případě jednoho společníka).

Společenská smlouva, resp. zakladatelská listina musí podle slovenského obchodního zákoníku obsahovat tyto důležité položky:

 • obchodní jméno a sídlo společnosti,
 • identifikační údaje každého společníka,
 • předměty podnikání,
 • výši základního kapitálu, výši vkladu každého společníka a výši splacených vkladů, způsob a lhůtu splácení vkladu,
 • určení správce vkladu,
 • identifikační údaje jednatelů a způsob, jakým jednají,
 • identifikační údaje členů dozorčí rady (pokud se zřizuje),
 • orgány společnosti a jejich působnost,
 • předpokládané náklady spojené se vznikem společnosti.

Společenská smlouva může také obsahovat stanovy, které upravují vnitřní organizaci společnosti a další údaje, které upravují práva a povinnosti společníků, resp. jednatelů.

Co je velké ulehčení oproti praxi v Česku, společenská smlouva k založení s.r.o. na Slovensku nemusí být sepsána notářským zápisem.

Prohlášení správce vkladu

Na základě společenské smlouvy, resp. zakladatelské listiny stanovený správce vkladu prohlašuje splacení základního kapitálu, které se musí splatit fyzicky na zvláštní účet v bance.

Podpisový vzor

Podpisový vzor slouží k právním úkonům a ověření pravosti podpisů všech jednatelů.

Prohlášení jediného společníka

Tato listina se vyžaduje v případě, když slovenskou s.r.o. zakládá jediný společník. V dokumentu společník prohlašuje, že není jediným společníkem ve více než dvou společnostech v Slovenské republice. Obchodní zákoník (§ 105a odst. 1) stanoví, že fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše ve třech společnostech. Právnická osoba nemůže být jediným společníkem v žádné jiné firmě, pokud má jediného společníka.

Čestné prohlášení

V případě, když s.r.o. na Slovensku zakládá český občan, je třeba dokladovat „čestné prohlášení“. V něm podnikatel prohlašuje, že podle § 115 Obchodního zákoníku nemá povinnost dokládat k návrhu na zápis společníka do obchodního rejstříku souhlas správce daně.

Souhlas vlastníka nemovitosti se zřízením sídla a list vlastnictví

Dokument, kterým vlastník nemovitosti potvrzuje možnost zřízení sídla na zvolené adrese.

5. Vydání osvědčení o živnostenském oprávnění (živnost)

Toto osvědčení vydává příslušný okresní úřad (odbor živnostenského podnikání) v sídle kraje, kde chcete podnikat. Bude vám vydáno na základě vypsaného formuláře pro právnické osoby. Formulář slouží k ohlášení živností (předmětů podnikání) a zároveň i jako žádost o vydání osvědčení o živnostenském oprávnění. K formuláři je nutné doložit výpis z rejstříku trestů jednatele.

Osvědčení vás opravňuje vykonávat výhradně takovou podnikatelskou činnost, která je v osvědčení uvedena v rámci předmětů podnikání. Tento dokument si pečlivě uschovejte, bude vás provázet během celé podnikatelské kariéry.

6. Splacení základního kapitálu

Základní kapitál při zakládání s.r.o. v Slovenské republice je minimálně 5 000 €. Od 1. 12. 2013 je potřebné základní jmění reálné splatit na zvláštní účet v bance. Na základě této skutečnosti vám banka vydá oficiální listinu – potvrzení, která musí být součástí příloh pro návrh na zápis do obchodního rejstříku. Účet v tomto případě otevírá fyzická osoba (správce vkladu uvedený v zakladatelské listině / společenské smlouvě) a majitelem účtu se stává právnická osoba čili společnost.

Banka vydává „Potvrzení o otevření účtu a připsání peněžních prostředků představujících základní kapitál“.

K otevření podnikatelského účtu a splacení základního kapitálu do banky budete muset vzít:

 • zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu,
 • prohlášení správce vkladu,
 • osvědčení o živnostenském oprávnění, ve kterém je uvedeno IČO firmy,
 • občanský průkaz,
 • a samozřejmě finanční hotovost.

7. Návrh na zápis do Obchodního rejstříku SK

Návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku můžete podat spolu se všemi přílohami elektronicky (prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu ZEP) nebo poštou. K návrhu se přikládají všechny zmíněné listiny jako přílohy.

Souhrn příloh (i s určením typu dokladu) k návrhu na zápis s.r.o. do Obchodního rejstříku SK:

 • zakladatelská listina nebo společenská smlouva (ověřené podpisy),
 • podpisový vzor jednatele (ověřené podpisy)
 • prohlášení jediného společníka – pouze v případě jediného společníka (ověřené podpisy),
 • prohlášení správce vkladu (ověřené podpisy),
 • souhlas vlastníka nemovitosti se zřízením sídla společnosti nebo nájemní smlouva (není nutné ověřit podpisy),
 • plnomocenství – jen v případě, když je navrhovatel osoba jiná jako statutární orgán společnosti (ověřené podpisy),
 • výpis z obchodního rejstříku – když je společníkem zahraniční právnická osoba,
 • diplom – pokud se zapisuje titul, který není zapsaný v občanském průkaze,
 • čestné prohlášení společníka, že nemá povinnost dokládat souhlas správce daně – daňového úřadu,
 • list vlastnictví (stačí informativní),
 • osvědčení o živnostenském oprávnění (úředně osvědčená fotokopie),
 • potvrzení z banky – potvrzení o otevření účtu a připsání peněžních prostředků představujících základní kapitál.

8. Zaplacení správních poplatků

Přehled správních poplatků, které zaplatíte při podávání návrhu na zápis společnosti s.r.o. do obchodního rejstříku osobně/elektronicky:

Poplatek zaOsobněElektronicky
Vydání osvědčení o živnostenském oprávněníVolné (na každou živnost)5 €0 €
Vázané a řemeslné (na každou živnost)15 €7,50 €
Ověření podpisůNa matrice1,50 €1,50 €
U notáře2,39 €2,39 €
Podání návrhu na zápis společnosti do OR SR331,50 €165,75 €

Podávání návrhů na úřady formou zaručeného elektronického podpisu ZEP je sice levnější, ale samotné zřízení ZEP vás vyjde i na 300-400 €.

9. Registrace k dani z příjmu a DPH

Povinností každého podnikatele na Slovensku je registrace k dani z příjmu na příslušném daňovém úřadě.

Pokud si vaše podnikání vyžaduje i registraci k DPH, můžete ji provést po založení s.r.o. Žádost o registraci za dobrovolného plátce DPH se podává na příslušný daňový úřad společně s dotazníkem, podnikatelským záměrem a dalšími potřebnými přílohami. Po zaregistrování podnikatelského subjektu jako plátce DPH, daňový úřad přidělí daňovému subjektu identifikační číslo (IČ DPH) a doručí „růžovou kartičku“.

Autor článku: FONTIONNEL & CO

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce