Jak založit družstvo

Speciálním typem obchodní společnosti je družstvo, které vzniká sdružením podnikatelů za účelem společného podnikání. Následující článek postihuje základní postup pro založení družstva.

Družstvo

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. Vzniká zápisem do obchodního rejstříku na předepsaném formuláři pro zápis družstva.

Název družstva musí obsahovat označení „družstvo“. Družstvo musí mít nejméně 5 členů (fyzických osob) nebo alespoň 2 právnické osoby. Při splnění podmínky minimálního počtu členů, nemá na činnost družstva vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů. Družstvo je právnickou osobou, a proto za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva však ja jeho závazky neručí.

Založení družstva

Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. Výši základního kapitálu družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku, určují stanovy. Zapisovaný základní kapitál však musí činit nejméně 50 000 Kč.

Podmínkou vzniku členství v družstvu je splacení členského vkladu určeného stanovami (základní členský vklad) anebo alespoň části základního členského vkladu (vstupní vklad).

Členové družstva se ale mohou zavázat, pokud to stanovy připouštějí, k dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti na podnikání družstva. Nepeněžité vklady se ocení způsobem určeným stanovami nebo způsobem dohodnutým při založení družstva všemi členy.

Statutárním orgánem družstva je představenstvo, které rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva. Určují-li tak stanovy, organizuje a řídí i běžnou činnost družstva.

Změny u obchodních společností od roku 2014

Pozor, u všech typů obchodních společností nastanou od ledna příštího roku významné změny z důvodů uvedení v platnost nového Zákona o obchodních korporacích. Přečtěte si jaké:

Zákon o obchodních korporacích

Zdroj: V článku byly využity informace z Příručky pro podnikání Hospodářské komory ČR.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce