Jak založit veřejnou obchodní společnost (v.o.s.)

Rádi byste založili veřejnou obchodní společnost, ale nevíte, jak na to? Přinášíme vám proto postup pro založení v.o.s. V článku se také dozvíte, jaký je pro v.o.s. základní kapitál, jak a kde podat návrh k zápisu do obchodního rejstříku i jaké přílohy je potřeba dodat.

Veřejná obchodní společnost

Veřejnou obchodní společností se rozumí společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají společně a ručí za závazky takové společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.

Název veřejné obchodní společnosti musí obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“, popř. zkratku „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“. Obsahuje-li název společnosti jméno alespoň jednoho ze společníků, stačí dodatek „a spol.“.

Veřejná obchodní společnost musí být tvořena minimálně dvěma právními subjekty. Jejím podstatným znakem je neomezené ručení společníků ve vztahu k třetím osobám. Za společnost jednají všichni společníci, pokud se ovšem nedohodnou jinak.

Výhodou v.o.s. je poměrně jednoduché založení, neboť se nemusí skládat žádný základní kapitál, dalším momentem je důvěryhodnost takovéto společnosti vůči třetím osobám, neboť kromě majetku společnosti za závazky společnosti ručí i její společníci.

Společenská smlouva (zakladatelská listina) v.o.s.

V.o.s. se zakládá uzavřením společenské smlouvy. Tu musí uzavřít a podepsat minimálně dva společníci (FO nebo PO), podpisy musí být úředně ověřeny. Pokud se jedná o fyzickou osobu, musí tato osoba splňovat podmínky provozování živnosti a nemůže tak být žádná překážka k provozování živnosti. Pokud je společníkem právnická osoba, práva a povinnosti společníka vykonává vždy fyzická osoba, a to buď statutární orgán společnosti nebo pověřený zástupce PO.

Náležitosti společenské smlouvy

 • název a sídlo společnosti,
 • určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
 • předmět podnikání (činnosti).

Tyto náležitosti jsou pro platnost smlouvy nezbytné, další náležitosti smlouvy si určí po dohodě společníci.

Základní kapitál u v.o.s.

U v.o.s. není dána povinnost tvořit minimální základní kapitál, proto nemusí společníci dávat žádný vklad. Pokud se ale společníci ve rozhodnou vložit vklad, musí to být stanovené ve společenské smlouvě spolu s dalšími údaji – lhůta splacení vkladu, možnost splácet vklady postupně. Pokud není lhůta ve smlouvě stanovena, musí společník splatit svůj vklad bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti.

Vklad do společnosti může být peněžitý i nepeněžitý (není potřeba znalecký posudek na jeho ocenění). V případě nesplacení vkladu je stanoven zákonem 20 % úrok z prodlení z dlužné částky. Společenská smlouva však může tento úrok snížit nebo ho nemusí stanovit.

Podnikatelské oprávnění v.o.s.

U veřejné obchodní společnosti je ještě před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku potřeba zažádat o vydání živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění. V případě, že činnost může být (podle zvláštních předpisů) vykonávána pouze fyzickou osobou s oprávněním, zapíše se tato činnost do předmětu podnikání společnosti jen v případě, že je prokázáno, že tuto činnost bude vykonávat oprávněná osoba.

 Návrh zápisu do obchodního rejstříku

Posledním krokem vzniku v.o.s. je podání zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do OR podává společnost u místně příslušného rejstříkového soudu. Návrh podepisují všichni jednatelé a jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Společníci mohou zmocnit také jiné osoby pomocí plné moci, ta musí být rovněž úředně ověřena.

Návrh na zápis do OR se podává na formuláři, který obsahuje následující části:

 • Rejstříkový soud.
 • Navrhovatel.
 • Společnost, jíž se návrh týká.
 • Návrh na zápis.
 • Přílohy.
 • Datum provedení zápisu.
 • Závěrečná část.
 • Poznámky.

Vyplnit Formulář pro zápis veřejné obchodní společnosti není příliš složité, ale důležité je vědět, jaké přílohy potřebujete k návrhu na zápis doložit.

Přílohy formuláře pro zápis v.o.s. do Obchodního rejstříku

 • Doklady o založení – společenská s úředně ověřenými podpisy.
 • Doklady o předmětu podnikání  oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenské listy, atd.).
 • Doklady o sídle  písemné prohlášení vlastníka prostor nebo jeho správce, že souhlasí s užíváním těchto prostor, výpis z katastru nemovitostí (ne starší jak 3 měsíce).
 • Doklady o společnících v.o.s. – výpis z rejstříku trestů společníků (ne starší jak 3 měsíce), čestné prohlášení společníků s úředně ověřeným podpisem o tom, že je způsobilý k právním úkonům, že splňuje podmínky k provozování živnosti, potvrzení správce daně (že společník nemá žádné splatné daňové nedoplatky).
 • Doklady do sbírky listin – společenská smlouva, podpisové vzory společníků, kteří jsou statutárním orgánem v.o.s.
 • Ostatní dokumenty:
 1. plná moc advokátovi, notáři nebo jinému zástupci (jestliže společníci zmocnili tyto osoby k podání návrhu na zápis s úředně ověřenými podpisy společníků).
 2. souhlas zapisované fyzické nebo právnické osoby se zápisem do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem (v případě, že se v rámci zápisu v.o.s. do obchodního rejstříku zapisují jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel tento souhlas doložit spolu se souhlasem společníků).

Provedení zápisu obchodního rejstříku trvá cca jeden týden. Po jeho provedení je nutné společnost registrovat na finančním úřadě a do osmi dnů od nástupu zaměstnanců je registrovat na příslušné správě sociálního zabezpečení.

Změny v.o.s od ledna 2014

Pozor, od ledna 2014, kdy vstupuje v platnost nový Zákon o obchodních korporacích, nastanou u veřejných obchodních společností významné změny. Přečtěte si jaké:

Víte, jaké změny čekají v roce 2014 komanditní a veřejné obchodní společnosti?

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce