Obsah (vzor) podnikatelského záměru

Podnikatelský záměr může být poměrně složitý dokument. Jeho struktura je do značné míry podřízena účelu, pro který je sestavován. V následujícím článku vás provedeme po všech kapitolách, které by podnikatelský záměr měl obsahovat s ohledem na hlavní důvod, pro který jej zamýšlíte sepsat.

Obsah podnikatelského plánu

Přestože charakter a struktura podnikatelského záměru závisí na účelu, pro který je podnikatelský záměr tvořen, připravili jsme pro vás obecnou osnovu, která by měla být každému budoucímu podnikateli dobrým prostředkem pro důkladné promyšlení jeho podnikání ze všech podstatných úhlů pohledu tak, aby nic důležitého nebylo opomenuto.

Podstatou podnikatelského záměru je vytvořit pravdivý a přesvědčivý přehled o schopnostech, záměrech a potencionálním výnosu podnikatelského projektu.

Jakkoliv můžete skvělý plán podnikání nosit ve své hlavě, jeho písemné zpracování vám umožní jej účelně uspořádat do jednotlivých kroků, dokonale propracovat strategii vašeho podnikání a hned v začátcích nastavit kritéria, pomocí kterých budete moci naplňování dílčích kroků sledovat a kontrolovat.

Co by měl minimálně obsahovat podnikatelský záměr

Úvod a charakteristika podnikatelského záměru

Podnikatelský projekt

obory podnikatelských činností,

vstupní předpoklady (oprávnění k provozování podniku, zkušenosti z oboru),

organizačně-právní forma podnikání (PO/FO),

stadium rozvoje podniku,

majetkoprávní vztahy – popis majetku podniku,

historie podniku – vznik firmy, významné mezníky, diagram vývoje firmy z hlediska finančních ukazatelů,

organizace podniku – systém řízení, vymezení kompetencí a personální obsazení,

místo podnikání – popis prostoru, orientační body, možnost parkování, mapa aj.,

fungování podniku – administrativa, provozní doba aj.,

dopady činnosti na životní prostředí,

uplatňované postupy pro bezpečnost práce,

postavení na trhu – analýza konkurence, analýza silných a slabých stránek podniku, analýza příležitostí a hrozeb vnějšího prostředí podniku, podíl na trhu aj.,

charakteristika trhu, na kterém firma působí – analýza odvětví, vývojové trendy a potenciál trhu, vymezení cílové skupiny (cílového zákazníka).

Tip redakce: S KB založíte s.r.o. online bez dodatečných poplatků

Cíle podnikatelského projektu

 • výrobek nebo služba – popis výrobku, technologie, užitek z výrobku, odhad produkce aj.

Marketingový plán

 • způsob a plán prodeje (prodejní strategie),
 • cenová politika,
 • propagace – nástroje, náklady na propagaci,
 • distribuční cesty, místo střetu setkání poptávky s produktem, odběratelé.

Výrobní plán

 • potřeby – budovy, stroje, materiál, energie, technologie, zaměstnanci (pracovní místa, výše mezd), ostatní výdaje,
 • produkční kapacita,
 • logistika,
 • dodavatelé.

Finanční plán

 • rozpočet zahajovacích výdajů (založení podniku, zřízení provozovny aj.),
 • rozpočet měsíčních nákladů (provozních),
 • předpokládaný finanční výsledek – výnosy, prodej,
 • tok hotovosti,
 • zisky a ztráty,
 • účetní výkazy – bilance, výsledovka, rozvaha aj.

Časový harmonogram

Zdroje financování

finance na rozvoj firmy a jejich zdroje – vlastní vs. cizí (leasing, úvěr, dotace aj.),

rekapitulace majetku.

Tip redakce: S KB založíte s.r.o. online bez dodatečných poplatků

Přílohy

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce