Začínáte podnikat? Poradíme vám jak stanovit ceny a odlišit se od konkurence.

Česká spořitelna nabízí nejen účet pro start-upy, ale i individuální konzultace při sestavování podnikatelského plánu.

Ti z nás, kteří se dokázali postavit na vlastní nohy, akceptovat riziko a pus­tit se do podnikání, jsou zejména v za­čátcích vystaveni řadě nelehkých situací. Čelí velké administrativní zátěži, nejistotě, jestli se jejich koncept ujme, zda si na sebe vydělá, a ještě podnikatele uživí. „Platí ale, že pro každého živnostníka i začína­jící firmu jsou klíčové první dva roky. A bohu­žel je také faktem, že v tomto období až polo­vina nových firem zanikne. I dobrý nápad může ztroskotat na podcenění okolních vlivů nebo příliš optimistické kalkulaci“ konstatuje Petra Michalská, která se začínajícím podnikate­lům věnuje v České spořitelně.

Co prozradil výzkum

Česká spořitelna zadala agentuře SC&C vý­zkum zaměřený na začínající podnikatele. „Zaměřili jsme se na otázku, proč lidé začína­jí podnikat, co pro ně v začátcích představuje největší překážky a s čím jim banka může po­moci,“ objasňuje Petra Michalská.

Z průzkumu jednoznačně vyplynulo, že ti podnikatelé, kteří využili ZalozFirmu.cz, dale­ko méně vnímali administrativní zátěž spoje­nou se založením společnosti či živnosti. „Uvědomují si, že jim on-line proces ušetřil spoustu času i nervů. Pro­to jsme rádi, že jsme partnerem tohoto webu. Podnikatelům, kteří vzniknou přes ZalozFirmu.cz nabízíme služby podnikatelského konta na dva roky zdarma,“ říká Petra Michalská.

Start-ups jsou mnohdy zaskočeni tím, že realita podnikání je plná časově náročné operativy a ztrácí se zaměření na doručení původní myšlenky. Spoustu času stráví řešením drobných provozních problémů a své vize odkládají.

Proč pomáhat nováčkům

Česká spořitelna se dlouhodobě zaměřuje na financování malých a středních podniků. V tomto segmentu patří mezi tři nejsilnější banky v České republice.

Ve start-upech vidí banka další příležitost. „Jde o investici do budoucnos­ti. Přestože řada nových firem neuspěje, je pro nás tento segment velmi zajímavý. Cítíme, že právě Česká spořitelna,která má největší síť poboček a silné zastou­pení ve všech regionech, by měla být tou ban­kou, která drobné podnikání z ti­tulu svého jména i své historie podporuje. Drobní podnikatelé jsou mízou malých měst,“ říká Petra Michalská.

Jak vyplynulo z výzkumu agentury SC&C, začínající podnikatele nelimituje ani tak ne­dostatek financí, jako spíše to, že jim chybějí důležité informace a také znalosti, o které by se mohli opřít.

LeanCanvas

Oblíbeným nástrojem v České spořitelně při vývoji nových produktů je plátno LeanCanvas, které pomáhá utřídit myšlenky a definovat hlavní pilíře obchodního modelu. Vhodné je i pro start podnikání. Pomůže návodnými otázkami definovat klientský cílový segment, distribuční kanály, value proposition – klíčovou výhodu, odlišnost proti konkurenci, nutí uživatele definovat hlavní náklady a zdroje příjmů, dodavatele a základní strukturu akčního plánu.

„Start-upům nabízíme konzultace jejich záměrů, které jim, jak doufáme, v začát­cích pomohou. V ideálním případě s Firemním bankéřem společně projdou strukturu plátna LeanCanvas. Firemní bankéř funguje jako „druhý mozek“. Není v projektu citově ani finančně angažovaný, je více objektivní, a tedy v roli kouče. S podnikateli daného regionu má velkou zkušenost, má přehled, jakému typu podnikání se v oblasti daří a čemu podnikatelé čelí, to vše může při konzultacích využít. LeanCanvas je prvním jednoduchým krokem pro definici funkčního business modelu. Druhým krokem by měla být příprava Podnikatelského plánu, který je obsáhlejší a bude později sloužit jako podklad pro kalkulace, časový harmonogram rozjezdu podnikání, základ strategie a FMEA – analýzu rizik. Obě šablony- Lean Canvas i Podnikatelský plán – s návodnými otázkami a příklady, jsou k dispozici na našem webu,“ prozra­zuje Petra Michalská.

Firemní bankéř, specialista pro začínající podnikatele, dále s klientem řeší eko­nomiku projektu, tedy zda by nebylo vhodné počítat s větší rezervou, zda jsou ceny stanoveny tak, aby pokryly náklady, případně kdy je vhodné sjednat kontokorent, aby se podnikatel nedostal do problémů v momentě, kdy mu zákazník včas neproplatí fakturu.

„Konzultace není jednorázová záležitost, chtěli bychom se se start-up klienty setkávat zhruba jednou za půl roku, abychom spo­lečně hodnotili, zda jde vše podle plánu, jestli se firma rozjíždí a daří se naplňovat předpoklady. Konzultace s Firemním bankéřem by měla podnikateli nastavit zrcadlo a dát mu prostor zamyslet se, bilancovat,“ dodává Petra Michalská.

Účet na dva roky zdarma

Začínající podnikatel získá od České spořitelny do začátku Podnikatelské konto Klasik se službami na dva roky zdarma, což představuje úsporu několi­ka tisíc korun. „Doporučujeme, aby s jeho za­loženímpodnikatelé neváhali. Je dobré se hned v počátku naučit odlišovat firemní a soukromé finance. Vyplácet si mzdu na soukromý účet a na firem­ním si držet rezervu na provoz firmy a tvořit fond pro další rozvoj podniku,“ říká Petra Mi­chalská.

Podnikatelé mají mnohdy do začátku vlast­ní kapitál. V době, kdy nevědí, jestli se jejich podnikatelský záměr ujme, neradi riskují. Česká spořitelna proto standardně poskytu­je ke kontu Klasik kontokorent ve výši dvacet nebo padesát tisíc. V průběhu dalšího podnikání si klient může kon­tokorent kdykoli navýšit nebo si zažádat například o nezajištěný neúčelový úvěr až do výše jed­noho a čtvrt milionu korun.

„Spíš ojediněle se setkáváme s čerstvě zalo­ženými společnostmi, které potřebují projek­tové financování už na samém počátku. Tyto případy pak řešíme individuálně formou zajiš­těných úvěrů. Zvládneme financovat i projekty zaměřené na produktové či technologické novinky, a to díky programu Inostart,“ říká Petra Michalská.

„Společným jmenovatelem našich akti­vit je, aby podnikatelé poznali, že jsou pro ně služby České spořitelny užitečné, a aby oce­nili, že jim dokážeme pomoci v každé fázi podnikání. Aby nás vnímali jako svou pra­vou ruku. Aby nás doporučovali dalším pod­nikatelům a firmám. A to nejen v oblasti fi­remních, ale i soukromých služeb,“ dodává Petra Michalská.

Více informací pro začínající podnikatele.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce