Tip na daňový odpočet: využijte slevu na manželku či manžela, ušetříte tak až 25 000 korun

V souvislosti s daňovým přiznáním za rok 2015 se podnikatelé zajímají o limity možných odpočtů. Ne každý však ví, že lze daňovou povinnost snížit uplatněním slevy na manželku či manžela, která může dosáhnout až k hodnotě 24 840 korun. Podmínkou je, aby měl zákonný partner vlastní příjmy za loňský rok maximálně do výše 68 000 korun.

Odpočet za manželku nebo manžela v daňovém přiznání

Pokud má manželka či manžel roční příjmy do limitu 68 000 korun, je možné uplatnit na ně slevu ve výši 24 840 korun. V případě, že je zákonný partner držitelem průkazu ZTP/P, pak je možné slevu uplatnit dokonce ve dvojnásobné výši, tedy v hodnotě 49 680 korun.

Slevu je možné odečíst v daňovém přiznání.

Návod na daňové přiznání za rok 2014

„Daňová sleva se uplatňuje vždy za celý rok, neboť je potřeba splnit zákonnou podmínku ohledně příjmu do limitu. Sleva je poměrně vysoká, proto je potřeba si ohlídat, zda jsou splněny zákonné podmínky pro její řádné uplatnění,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Potřebujete čestné prohlášení manžela/manželky k daňovému přiznání

OSVČ mají termín odevzdání daňového přiznání do 1. 4. 2016. Aby mohli uplatnit slevu na manžela/manželku, je třeba souběžně s daňovým přiznáním odevzdat také prohlášení manželky nebo manžela o splnění stanoveného limitu 68 000 korun

„Daňovou slevu na manželku nebo manžela nelze uplatnit na družku či druha, přestože spolu partneři žijí v jedné domácnosti několik let. Při uzavření manželství během roku je pak možné uplatnit daňovou slevu v poměrné výši, a sice za všechny měsíce, kdy je podmínka manželství splněna na začátku měsíce,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Co se počítá do limitu 68 tis. Kč

Do ročního limitu 68 000 korun se nezapočítávají všechny příjmy. Patří sem např. rodičovský příspěvek nebo státní příspěvky na spoření.

Do vlastního příjmu se nezahrnuje celá řada dávek či příspěvků:

  • dávky státní sociální podpory,
  • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
  • dávky osobám se zdravotním postižením,
  • dávky pomoci v hmotné nouzi,
  • příspěvek na péči, sociální služby,
  • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
  • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
  • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
  • stipendium poskytované studujícím a soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
  • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

U manželů s majetkem ve společném jmění se do vlastního příjmu nezahrnuje ten, který plyne druhému z manželů, nebo se pro účely daně z příjmu považuje za příjem druhého z manželů.

„Nejtypičtějším příjmem, který se do vlastního příjmu nezapočítává, je rodičovský příspěvek. A to i přesto, že může být v úhrnu za rok vyšší než 68 000 korun. Na druhou stranu se do vlastního příjmu počítají nemocenské dávky, a to včetně mateřské, důchod nebo podpora v nezaměstnanosti. Současně je potřeba upozornit, že u zákonného partnera samostatně výdělečně činného se hodnotí příjem, nikoliv zisk. Správné započítání vlastního příjmu je velmi důležité, neboť neoprávněné uplatnění slevy na dani může být sankciováno finančním úřadem formou úroku z prodlení a penále,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Při výdajovém paušálu není možné slevu na manželku či manžela uplatnit

Za rok 2015 nemohou daňovou slevu na zákonného partnera uplatnit ty osoby samostatně výdělečně činné, které uplatní v daňovém přiznání výdaje paušálem a nemají jiné dostatečně vysoké zdanitelné příjmy (například ze zaměstnání). Počet občanů, kteří uplatní slevu na manžela či manželku, tak oproti roku 2014 poklesne.

„OSVČ vedoucí daňovou evidenci nebo účetnictví, jehož/jejíž partner pobírá například invalidní důchod prvního stupně do výše 68 000 korun ročně a jedná se o jeho jediný příjem, nezaplatí z důvodu uplatnění slevy na dani nic až do hrubého zisku za loňský rok ve výši 331 200 korun,“ uvádí Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Příklad odpočtu slevy za manželku

OSVČ pan Novák měl za rok 2014 příjmy ve výši 760 000 korun. Výdaje uplatňuje 40% výdajovým paušálem (nejedná se o živnost). Manželka pana Nováka je dlouhodobě nezaměstnaná, v roce 2014 nepobírala podporu v nezaměstnanosti. Manželé Novákovi jsou bezdětní. Za rok 2014 zaplatí na dani z příjmu fyzických osob 43 560 korun.

Modelový výpočet daně z příjmu pro OSVČ uplatňující výdajový paušál (za rok 2014, s manželkou bez vlastních příjmů) + srovnání s rokem 2012, kdy se ještě sleva na manželku uplatňovala:

Rok 2012Rok 2014
Příjmy760 000 Kč760 000 Kč
Výdaje304 000 Kč(760 000 Kč × 40 %)304 000 Kč(760 000 Kč × 40 %)
Daňový základ456 000 Kč(760 000 Kč − 304 000 Kč)456 000 Kč(760 000 Kč − 304 000 Kč)
Daň z příjmu68 400 Kč(456 000 Kč × 15 %)68 400 Kč(456 000 Kč × 15 %)
Sleva na poplatníka24 840 Kč24 840 Kč
Sleva na manželku24 840 Kč0 Kč
Daň po slevě18 720 Kč(68 400 Kč − 2 × (24 840 Kč)43 560 Kč(68 400 Kč − 24 840 Kč)

Zdroj: www.mazars.cz

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce