Smlouva o obchodním zastoupení (vzor)

Obchodní zástupci tvoří velmi důležitou součást podnikání. Pokud potřebujete získávat nové zákazníky a propagovat váš produkt či službu, můžete najmout obchodního zástupce. Ten většinou pracuje na živnostenský list a neuzavíráte s ním tedy smlouvu zaměstnaneckou, ale smlouvu o obchodním zastoupení. Jaké jsou nejdůležitější náležitosti této smlouvy?

Smlouva o obchodním zastoupení

Obchodním zástupcem je většinou nezávislý podnikatel, živnostník, který se prostřednictvím smlouvy o obchodním zastoupení zavazuje k dlouhodobé spolupráci. Pro zastoupeného, tedy majitele výrobků či služeb, vyvíjí činnost, která směřuje k uzavírání smluv nebo sjednává (často i uzavírá) obchody pod jménem zastoupeného na jeho účet. Obchodní zástupce musí sjednanou činnost vykonávat osobně.

Obchodním zástupcem nemůže být

 • osoba, která může jako orgán zavazovat právnickou osobu,
 • společník či člen podle zákona zmocněný zavazovat ostatní společníky nebo členy,
 • likvidátor nebo insolvenční správce.

Výhradní a nevýhradní obchodní zastoupení

Výhradní zastoupení

Výhradní zastoupení znamená, že zastoupený je povinen na daném území a pro určený předmět podnikání využívat pouze jednoho obchodního zástupce, se kterým má sepsanou smlouvu. Pokud uzavře zastoupený podnikatel obchod i bez součinnosti obchodního zástupce, stejně mu musí danou provizi zaplatit.

Nevýhradní zastoupení

Zastoupený podnikatel nemusí výhradně používat jen jednoho obchodního zástupce v dané oblasti a okruhu obchodů, může tedy využívat více obchodních zástupců. I obchodní zástupce může vykonávat činnost pro jiné osoby.

Smlouva o obchodním zastoupení

Právě z výše uvedené charakteristiky činnosti obchodního zástupce vyplývají také části, které by měla mít smlouva o obchodním zastoupení. Musí být vždy písemná a jsou v ní uvedeny povinnosti pro obchodního zástupce i povinnosti ze strany zastoupeného podnikatele.

Smlouva o obchodním zastoupení je tzv. relativním obchodem, takže se bude řídit obchodním zákoníkem, pokud ji sjednají podnikatelé a bude se týkat jejich podnikatelské činnosti.

Smlouva o obchodním zastoupení se od smlouvy mandátní liší tím, že obchodní zástupce zprostředkovává uzavírání smluv pro zastoupeného.

K podstatným náležitostem smlouvy patří

 • určení smluvních stran,
 • určení předmětu smlouvy.

K zániku smlouvy o obchodním zastoupení může dojít především

 • dohodou,
 • uplynutím doby; jestliže byla smlouva uzavřena na donu určitou, zaniká uplynutím doby. Pokud se však po uplynutí doby obě strany smlouvou dále řídí, zejména když obchodní zástupce dál vykonává pro zastoupeného svoji činnost, mění se smlouva na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.
 • výpovědí,
 • odstoupením od smlouvy,
 • smrtí – z osobní povahy obchodního zástupce vyplývá, že smlouva zanikne i v případě jeho smrti.

Povinnosti vyplývající ze smlouvy o obchodním zastoupení

Povinnosti obchodního zástupce

 • na stanoveném území má vyvíjet s odbornou péčí činnost, která je předmětem jeho závazku,
 • má dbát zájmů zastoupeného, má jednat v souladu s pověřením a rozumnými pokyny zastoupeného,
 • má sdělovat zastoupenému nutné informace, které má k dispozici,
 • musí jednat poctivě, v dobré víře,
 • musí jednat v zájmu zastoupeného, spolupůsobit v rámci svého závazku při uskutečňování uzavřených obchodů podle pokynů zastoupeného.

Povinnosti zastoupeného

 • musí uhradit zástupci provizi ze sjednaných obchodů,
 • má poskytnout zástupci nezbytné dokumenty vztahující se k předmětu obchodů,
 • musí dodat zástupci informace, které jsou nezbytné k plnění závazků ze smlouvy o obchodním zastoupení
 • musí informovat zástupce (v přiměřené lhůtě) o tom, že přijal, odmítl nebo nesplnil úkon obstaraný zástupcem.

Konkurenční doložka při zastoupení

Ke smlouvě o obchodním zastoupení je možné také doložit konkurenční doložku. Obchodní zástupce pak nesmí nejdéle po dva roky od ukončení smlouvy na stanoveném území vykonávat činnost, která byla předmětem obchodního zastoupení.

Vzor smlouvy o obchodním zastoupení

VZOR smlouvy ke stažení zdarma pro členy klubu Můj iPodnikatel

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce