Základní účetní aspekty při prodeji podniku z pohledu kupujícího

Prodej, respektive nákup podniku je z účetního hlediska složitou operací. Přinášíme vám proto základní osvětlení účetních úkonů, které musí kupující strana provést po podpisu smlouvy o prodeji podniku.

Účetní aspekty prodeje (resp. nákupu) podniku

Prodej podniku či jeho části je jednou účetní transakcí, která je podložena smlouvou o prodeji podniku. Prodej podniku je aktem v rámci obchodního zákoníku. Prodávající i kupující strana řeší v rámci této smlouvy účetní a daňová specifika. Při prodeji podniku se jedná o jednu operaci, ze které musí vyjít při účtování jak prodávající strana, tak i strana kupující.

Převzetí nakoupeného podniku

Ke dni účinnosti kupní smlouvy je povinen prodávající předat a kupující převzít věci zahrnuté do prodeje. Předpokládá se, že v případě věcí (aktiv) je kupující převezme fyzicky, tj. provede jejich inventuru. Kupující následně musí zachytit nakoupený majetek podniku a jeho závazky ve svém účetnictví ke dni zdanitelného plnění. Ten musí být stejný jak u prodávajícího, tak u kupujícího.

Z obchodního zákoníku vyplývá, že kupující přebírá podnik, resp. věci zahrnuté do prodeje ke dni účinnosti smlouvy o prodeji podniku. Vlastnické právo k nemovitostem přechází vkladem do katastru nemovitostí, což prakticky z pohledu účetnictví znamená dnem podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Obdobně je tomu u dalších majetkových položek, jejichž přechod vlastnictví je vázán na zápis v zákonem stanovené evidenci – například zaknihované cenné papíry, průmyslová práva a další.

Zaplacení kupní ceny za nákup podniku

Ke dni účinnosti kupní smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího také povinnost uhradit závazky vztahující se k nakoupenému podniku či jeho části.

Kupující zaplatí prodávajícímu za podnik kupní cenu, která je nezbytnou náležitostí kupní smlouvy. Kupní cena se za běžných okolností sjednává na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Při jejím určení se vychází z předpokládaných peněžních toků a ziskovosti kupovaného podniku, jeho postavení na trhu, a ze záměrů kupujícího. V každém případě kupující musí proúčtovat vznikající závazek z nákupu podniku ve výši kupní ceny stanovené ve smlouvě o prodeji podniku.

Zaúčtování operací v rámci nákupu podniku

Den uskutečnění účetního případu při prodeji podniku je stanoven jako den nabytí účinnosti smlouvy o prodeji u věcí; u nemovitostí dnem podání návrhu na katastr nemovitostí a u ostatních majetkových položek zapisovaných do povinných evidencí (cenné papíry, průmyslová práva pod.) dnem jejich zápisu do této evidence, kdy přechází vlastnické právo.

Problematické účetní případy při nákupu podniku

Z hlediska účetnictví a daní musí kupující čelit některým problémům souvisejícím s nákupem podniku.

Při řešení některých z nich postupuje kupující zrcadlovým způsobem jako prodávající. To se týká například účtování závazku z nákupu podniku, účtování dodatečných změn v kupní ceně či způsob vyúčtování vybraných peněžních toků, ke kterým dojde po dni účinnosti smlouvy o prodeji podniku.

Kupující však bude řešit také jiné specifické záležitosti související s nakoupeným podnikem, u kterých nemůže či nemusí postupovat zrcadlově od prodávajícího. Jedná se o způsob zaúčtování nakoupeného majetku, při kterém kupující musí jednak identifikovat jednotlivá aktiva, která pořídil, a jednotlivé závazky, které na něho v souvislosti s nákupem podniku přešly, a tyto rozvahové položky správným způsobem ocenit. Navazujícím problémem je vypořádání rozdílu mezi individuálním oceněním jednotlivých aktiv a závazků u kupujícího a kupní cenou podle smlouvy o prodeji podniku a následné odepisování tohoto rozdílu u kupujícího. Samostatným problémem se může stát následné nakládání s tímto rozdílem, tj. určení případů, kdy kupující může odepsat tento rozdíl jednorázově do nákladů či výnosů v závislosti na charakteru rozdílu.

Vyřešení všech nezbytných účetních případů v rámci prodeje (resp. nákupu) podniku, je složitým procesem, kterému by mělo předcházet podrobné seznámení se se všemi účetními aspekty této operace.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce