Dohoda o srážkách ze mzdy (vzor)

Možná se jako podnikatelé dostanete do situace, kdy budte muset přikročit ke srážkám ze mzdy vašeho zaměstnance. Jak takovou situaci právně ošetřit prostřednictvím dohody o srážkých ze mzdy, popisují následující řádky.

Srážky ze mzdy

Dohodou o srážkách ze mzdy uzavřenou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je zajišťováno uspokojení zaměstnavatelova nároku vyjádřeného v penězích. Touto dohodou lze zajistit všechny nároky zaměstnavatele, které mají peněžitou povahu. Dohodu o srážkách ze mzdy lze uzavřít v době trvání pracovního poměru (před datem počátku splatnosti stanovené částky), ale i po jeho skončení, pokud existuje neuspokojený nárok zaměstnavatele vůči bývalému zaměstnanci.

Náležitosti dohody o srážkách ze mzdy

  • označení účastníků, 
  • označení plátce mzdy nebo jiných příjmů zaměstnance, 
  • výše dlužné částky a právní titul, na jehož základě povinnost zaměstnance vznikla, 
  • souhlas zaměstnance se způsobem provádění srážek, 
  • výše srážek, 
  • závazek zaměstnance informovat nového zaměstnavatele o uzavřené dohodě o srážkách ze mzdy, 
  • závazek zaměstnance sdělit dosavadnímu zaměstnavateli v případě změny zaměstnání údaje o zaměstnavateli novém 
  • datum a místo, razítko a podpis účastníků.

Sjednané částky srážek ze mzdy nesmějí činit více, než kolik by činily při provádění výkonu rozhodnutí (§ 278 zákona č. 99/1963 Sb., o občanském soudním řízení). Výši těchto částek stanoví nařízení vlády č. 63/1998 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).

Při určení jejich výše se vychází z částek životního minima.

Výše uvedené platí i pro jiné příjmy, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou, např. odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Zánikem nároku zaměstnavatele (uspokojením jeho peněžních požadavků) zaniká i dohoda o srážkách ze mzdy.

Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu) musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

Vzor dohody o srážkách ze mzdy

Dohoda o srážkách ze mzdy VZOR ke stažení pro členy klubu Můj iPodnikatel

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce