BOZP u podnikatele se zaměstnanci – zaměstnavatel

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) bývá ve firmách často podceňována, přitom je její důležitost nesporná. V následujícím článku naleznete informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které potřebuje každý zaměstnavatel znát.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci u zaměstnavatele

Základními právními předpisy, které upravují oblast BOZP, je zákon 262/2006 Zákoník práce a zákon 309/2006 Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pojďme se podívat, jaké povinnosti tyto dva předpisy zaměstnavatelům ukládají.

Obecně, zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik (všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat jejich působení).

Za plnění úkolů BOZP zaměstnavatele odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a nedílnou součástí jejich pracovních povinností. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP.

Vliv velikosti podniku na kompetence v BOZP

 • Má-li podnik nejvýše 25 zaměstnanců a podnikatel má potřebné znalosti, může tyto úkoly zajišťovat sám.
 • Má-li podnik 26 až 500 zaměstnanců a je-li podnikatel odborně způsobilý, může tyto úkoly zajišťovat sám. Není-li, nebo má více než 500 zaměstnanců, musí mít zajištěnu odborně způsobilou osobu k prevenci rizik.

Odborná způsobilost k provádění BOZP

Odborná způsobilost je dána alespoň středním vzděláním s maturitou, odbornou praxí v délce alespoň 3 let (resp. 2 roků, pokud osoba dokončila vyšší odborné vzdělání či 1 roku pokud osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v oblasti BOZP) a úspěšným vykonáním zkoušky z odborné způsobilosti.

Základní povinnosti zaměstnavatele při zajišťování BOZP

 • Zajistit si v případě podniku nad 25 zaměstnanců pracovní poměrem nebo obchodním vztahem odborně způsobilou osobu k prevenci rizik (dále jen „OZO“).
 • Zajistit si lékaře, který bude poskytovat pracovnělékařskou péči (zdravotní prohlídky zaměstnanců, kontroly pracovišť z hlediska ochrany zdraví, poradenskou činnost pro zaměstnavatele – např. při budování pracovišť, zavádění technologií, opatření ke snížení rizik).
 • Sdělit zaměstnancům, které zařízení pracovnělékařské péče jim poskytuje pracovnělékařskou péči, jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • Vyhledávat a vyhodnocovat rizika práce a stanovovat opatření k jejich odstranění nebo alespoň k snížení jejich působení (provádí OZOv úzké spolupráci s jednotlivými vedoucími zaměstnanci a lékařem závodní preventivní péče). O výsledku informovat odborové orgány.
 • Provést kategorizaci prací (provádí OZO v úzké spolupráci s vedoucími zaměstnanci, lékařem závodní preventivní péče a orgánem ochrany veřejného zdraví). Informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena.
 • Provést, případně provádět, opatření, která vyplynula z vyhledání rizik, případně i kategorizace prací (zajišťují vedoucí zaměstnanci).
 • Zajistit provádění lékařských prohlídek a měření rizikových faktorů, která vyplynula z kategorizace prací, případně zavést evidenci rizikové práce (zajišťují vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče a akreditovanou firmou).
 • Zajistit, aby zaměstnanec nevykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze.
 • Nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní prohlídce, vyšetření nebo očkování případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku, popřípadě ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu podle § 192 zákoníku práce nebo nemocenským a průměrným výdělkem.
 • Zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí.
 • Zajistit zvláštní pracovní podmínky pro práci těhotných žen, zaměstnankyň, které kojí, a matek do konce devátého měsíce po porodu.
 • Zajistit podmínky pro poskytování první pomoci.
 • Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích.
 • Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají jejich práce a pracoviště. O školeních, informacích a pokynech vést dokumentaci. (Vstupní školení, periodická školení, speciální školení, školení při změně pracovních podmínek, při změně pracovního prostředí, při změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů.)
 • Vytvořit vhodnou organizaci zajištění BOZP včetně systému zajištění bezpečnosti technických zařízení (kontroly, zkoušky, revize) – například vydáním samostatného interního předpisu (zpracuje OZO a vydá vedení firmy).
 • Zavést knihu úrazů pro vedení evidence všech pracovních úrazů – povinnost daná zákoníkem práce. (Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu určuje nařízení vlády č. 494/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.)
 • Přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry, povodně), jiných nebezpečí a evakuace zaměstnanců.
 • Vydat interní předpisy řešící poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů; zákazy prací těhotným a kojícím ženám, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým; zdravotní prohlídky zaměstnanců a lhůty kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení (zpracuje OZO).
 • Zkompletovat, případně zpracovat provozní dokumentaci strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (zajistí vedoucí zaměstnanci).
 • Sestavit seznam legislativních předpisů, kterými jsou stanoveny požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro jím vykonávané činnosti včetně požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců v dané profesi. Zajistit dostupnost těchto předpisů pro vedoucí zaměstnance.

Kontroly dodržování zásad BOZP u zaměstnavatele

Výkon kontroly na úseku BOZP provádí Státní úřad inspekce práce prostřednictvím svých oblastních inspektorátů práce. Výkon inspekce se řídí zákonem o inspekci práce č. 251/2005 Sb., který také stanoví příslušné přestupky a správní delikty právnických osob a horní hranice udělovaných sankcí. Při závažném přestupku na úseku bezpečnosti práce může inspektor udělit sankci až 2 mil. Kč.

Pojištění v oblasti BOZP

Každý zaměstnavatel, vyjma orgánů státní správy, musí být ze zákona pojištěn proti odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zmíněný druh pojištění nabízí Česká pojišťovna a pojišťovna Kooperativa.

Činnosti vykonávané v rámci BOZP a účetnictví

Všechny úkony spojené se zajišťováním BOZP podle zákoníku práce a ostatních předpisů jsou pro zaměstnavatele povinné, a tudíž souvisejí s výkonem jeho činností. Z tohoto titulu se tedy jedná o položky uplatnitelné v nákladech firmy.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce