Podnikatel a poplatky – koncesionářské poplatky, autorské poplatky

Poplatky za držení televizních či rozhlasových přijímačů, tzv. koncesionářské poplatky, a poplatky autorské podnikatelům často komplikující život. Kdy, komu a v jaké výši platit autorské a koncesionářské poplatky?

Koncesionářské poplatky a autorské odměny při podnikání

Koncesionářské poplatky upravuje zákon č. 348/2005 Sb. o poplatcích za rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o poplatky za držení televizního a rozhlasového přijímače a jsou spolu s příjmy z reklamy jedním ze základních zdrojů pro financování veřejnoprávního Českého rozhlasu a České televize.

Naproti tomu autorské odměny náleží nositelům práv podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů), tj. autorům, výkonným umělcům a výrobcům zvukových či zvukově obrazových záznamů a vysílatelům.

Koncesionářské poplatky

Ze zákona č. 348/2005 Sb., o poplatcích za rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že poplatníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která je odběratelem elektrické energie a pokud je držitelem televizního či rozhlasového přijímače. Poplatníkem nejste, odpovíte-li na písemnou výzvu ČT do 30 dnů formou čestného prohlášení, že nejste poplatníky (tj. nevlastníte či neužíváte televizní přijímač, jste osvobozeni např. ze zdravotních důvodů, apod.) nebo jste evidováni jako poplatníci na jiné adrese. Přičemž rozhlasový nebo televizní poplatek platí fyzická osoba pouze za jeden rozhlasový či televizní přijímač bez ohledu na to, kolik jich vlastní.

1. Koncesionářské poplatky u podnikatele

Oproti tomu fyzická osoba, která je podnikatelem nebo právnická osoba, platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním (tedy i v automobilu).

2. Výše koncesionářských poplatků

Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 45 Kč, měsíční výše televizního poplatku činí 135 Kč.

3. Přihlášení ke koncesionářským poplatkům

Poplatník je povinen oznámit provozovateli vysílání ze zákona, že se stal poplatníkem, a to do 15 dnů ode dne, kdy se jím stal; tento den je poplatník povinen uvést v oznámení. Přihlásit se k placení poplatků můžete na každé poště, kde k tomu mají potřebné formuláře, pokud chcete platit prostřednictvím SIPO. Lze se přihlásit i přes internet na stránkách České televize nebo Českého rozhlasu, kde také najdete všechny vyžadované formuláře.

V oznámení je poplatník povinen uvést základní identifikační údaje o sobě – jméno, adresu, v případě podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby i identifikační číslo, sídlo firmy, právní formu a počet rozhlasových či televizních přijímačů, resp. provozoven – včetně všech jejich adres.

4. Osvobození od koncesionářských poplatků

Od koncesionářských poplatků jsou osvobozeni:

 • cizinci, kteří požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,
 • cizinci, kteří nemají na území ČR uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu,
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,
 • držitelé licence opravňující k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání,
 • osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti,
 • školy zapsané ve školském rejstříku,
 • fyzická osoba, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima,
 • fyzická osoba, žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

5. Postih za nepřihlášení ke koncesionářským poplatkům

Při nesplnění oznamovací povinnosti nebo uvedení nepravdivých údajů je poplatník povinen zaplatit Českému rozhlasu přirážku ve výši 5000 Kč v případě, že tak učinil v souvislosti s placením rozhlasového poplatku. Pokud tak učinil v souvislosti s placením televizního poplatku, je povinen zaplatit České televizi kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 10 000 Kč – v případě podnikatelů za každý nepřihlášený TV přijímač. Takže se určitě vyplatí koncesionářské poplatky platit, ušetříte si tisíce.

Autorské odměny (autorské poplatky)

Podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. hradí autorské poplatky každá fyzická nebo právnická osoba, která zpřístupňuje autorská díla, umělecké výkony a zvukové či zvukově obrazové záznamy veřejnosti prostřednictvím rozhlasového nebo televizního přijímače.

1. Autorské odměny a podnikatel

Důležité je tedy uvědomit si, že obchod, restaurace, služby i hotel je veřejné místo, kam může kdokoli přijít, a komu tento audiovizuální poslech umožníte. To můžete činit pouze se souhlasem nositelů práv (tj. autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových či zvukově obrazových záznamů) a po zaplacení autorské odměny. Souhlas získáte uzavřením smlouvy s příslušnými kolektivními správci autorských práv. Vybíráním autorské odměny jsou pověřeni Ministerstvem kultury kolektivní správci.

2. Komu se platí autorské odměny

Kolektivní správci zastupují nositele práv při uzavírání licenčních smluv právě s provozovateli restaurací, provozoven služeb, s pořadateli hudebních produkcí apod. Odměny pak rozdělují jednotlivým nositelům práv podle rozúčtovacího řádu.

V současné době působí v České republice na základě oprávnění udělených Ministerstvem kultury šest kolektivních správců, každý z nich zastupuje určitou skupinu nositelů práv pro určitá práva – proto se platí více kolektivním správcům, aktuálně třem – OSA, INTERGRAM a OAZA.

3. Kolektivní správci autorských poplatků

 • DILIA (divadelní a literární agentura) zastupuje autory děl literárních, dramatických, hudebně dramatických, choreografických a pantomimických, dále autory scénické hudby zvlášť vytvořené pro užití v díle dramatickém, choreografickém a pantomimickém a dále dabingové režiséry. Více o agentuře Dilia.
 • OSA (Ochranný svaz autorský) zastupuje autory hudebních děl s textem nebo bez textu, tj. hudební skladatele a textaře. Více informací o Ochraném svazu autorském.
 • INTERGRAM zastupuje výkonné umělce, tj. hudebníky, zpěváky, tanečníky atd., a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů. Více o společnosti Intergram.
 • OOA-S (Ochrana organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl) zastupuje tedy autory výtvarných děl, tj. děl malířských, grafických, sochařských, fotografických a děl vyjádřených postupem obdobným fotografii, děl architektonických, včetně děl urbanistických, a dále výtvarné autory obrazové složky audiovizuálních děl, tj. kameramany, architekty, scénografy a ostatní výtvarníky audiovizuálních děl. Více o sdružení.
 • GESTOR zastupuje autory výtvarných děl při výkonu jejich práva na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého. Více o ochranném svazu autorském Gestor.
 • OAZA (Ochranná asociace zvukařů – autorů) zastupuje mistry zvuku. Informace o ochrané asociaci zvukařů.

Kolektivní správci jsou oprávněni pověřit výkonem kolektivní správy jiného kolektivního správce, a proto vybírají v současné době tyto odměny tři kolektivní správci: INTERGRAM, OSA (byla pověřena kolektivním správcem DILIA a OOA-S) a OAZA.

4. Smlouva k autorským poplatkům

Návrhy na uzavření licenční slmlouvy.

Sazba je určená podle počtu obyvatel v obci, ve které se nachází daná provozovna a je uvedena bez DPH/měsíc.

Zaplacením autorských odměn se podnikatel vyhne přestupkové komisi, případně trestnímu stíhání a placení nepříjemných pokut ve výši dvojnásobku autorských odměn. Placení autorských odměn se lze vyhnout, pokud písemně informujete kolektivní správce o tom, že používáte rozhlasový či televizní vysílač pouze pro svou osobní potřebu. Zřejmě se nevyhnete namátkové kontrole. Podrobné informace, případně odpovědi na své další otázky lze získat na výše zmíněných internetových adresách kolektivních správců nebo na stránkách Ministerstva kultury.

5. Autorské odměny a provozovna

Pokud hodláte do své provozovny – obchodu, restaurace, salonu, umístit rozhlasový nebo televizní přijímač, je vaší povinností ze zákona oznámit svůj úmysl kolektivním správcům – tj. OSA, Intergram, OAZA, sepsat s nimi licenční smlouvu, a dle způsobu provozování, počtu vysílačů a počtu obyvatel v dané obci platit autorské odměny.

Časté otázky ohledně autorských odměn

1. Provozuji restauraci (hotel, kadeřnictví, obchod), ve kterém mám TV/rozhlasový přijímač/přehrávač zvukových záznamů. Musím platit autorské odměny?

Ano. Podle autorského zákona prostřednictvím takového zařízení zpřístupňujete autorská díla, umělecké výkony a zvukové či zvukově obrazové záznamy veřejnosti. To můžete činit pouze se souhlasem nositelů práv (tj. autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových či zvukově obrazových záznamů) a po zaplacení autorské odměny. Souhlas získáte tak, že uzavřete smlouvu s příslušnými kolektivními správci.

2. Proč musím platit dvěma (více) kolektivním správcům? Neplatím několikrát totéž?

Jednotliví kolektivní správci zastupují různé okruhy nositelů práv (např. spisovatele, skladatele, zpěváky, herce, výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů), kteří se společně podílejí na vzniku autorských děl, zvukových záznamů apod. Nedochází tedy k dvojím platbám za autorská práva, prostřednictvím každého jednotlivého kolektivního správce platíte jiným osobám.

3. Komu jsem povinen platit autorské odměny ?

V současné době působí v České republice na základě oprávnění udělených Ministerstvem kultury šest kolektivních správců, každý z nich zastupuje určitou skupinu nositelů práv pro určitá práva – proto se platí více kolektivním správcům.

Kolektivní správci jsou oprávněni pověřit výkonem kolektivní správy jiného kolektivního správce, a proto vybírají v současné době autorské odměny tři kolektivní správci – INTERGRAM, OSA (byla pověřena kolektivním správcem DILIA a OOA-S) a OAZA.

4. Kdo je kolektivní správce OAZA a proč musím této organizaci platit?

Ochranná asociace zvukařů – autorů (dále jen OAZA) je oprávněným kolektivním správcem na území České republiky. K výkonu kolektivní správy majetkových práv zvukařů – autorů je oprávněna na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 15. 11. 2006 (právní moci nabylo dne 20. 11. 2006). V souladu s výše uvedeným oprávněním OAZA vykonává také kolektivní správu práva na provozování rozhlasového a televizního vysílání (§ 23 autorského zákona) a na provozování děl ze záznamu (§ 20 autorského zákona).

Stejně jako ostatní kolektivní správci, je také OAZA povinna při uzavírání hromadných smlouv s uživateli děl, a tedy i při stanovení výše požadovaných odměn, přihlédnout ke všem skutečnostem, které jsou stanoveny v § 100 odst. 6 a 7, a uzavírat smlouvy za přiměřených a rovných podmínek.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce