Jak získat dotaci pro své podnikání

Pro období 2007-2013 je z rozpočtu EU pro Českou republiku vyčleněno 26,7 miliard eur (tj. 773,9 miliard korun). Vláda ČR pro čerpání těchto prostředků z EU schválila 24 operačních programů. Jak správně postupovat a získat dotaci z tohoto balíku peněz?

Získání dotace na podnikání

1. Vypracovat projektový záměr.

Nejprve je nutno detailně precizovat projektový záměr. To znamená nápady, myšlenky a plány shrnout s jasným určením toho, co chcete svým projektem dosáhnout, jaké zdroje k tomu potřebujete a kolik času to bude vyžadovat.

Projektový záměr by neměl být postaven „na vodě“, ale měl by vycházet z aktuálních potřeb vašeho podniku, z analýz jeho vnitřního a vnějšího okolí a měl by jasně definovat cíle, orientující se na slabé stránky podniku. Dále je nutné zvážit technické, finanční, personální a časové požadavky a porovnat je s vašimi kapacitami, kterými aktuálně disponujete.

2. Najít vhodný dotační program.

Po jasném definování projektového záměru je třeba vybrat vhodný dotační titul.

Položte si otázky

  • Vztahuje se daný dotační program na projektový záměr, který chci realizovat?
  • Splňuji požadavky kladené na oprávněného žadatele?
  • Mohu projekt realizovat ve zvoleném místě?
  • Je rozpočet projektu a požadovaná dotace v mezích definovaných vyhlašovatelem?
  • Je dostatek času na zpracování žádosti?
  • Jsem schopen kvalitně zpracovat celou žádost?

Po zodpovězení výše uvedených otázek (zejména, pokud se objeví určité nejistoty) je možno vrátit se o krok zpět a svůj projektový záměr přehodnotit tak, aby lépe splňoval např. kritéria dotačního programu a současně byl realizovatelný.

Ne vždy při potřebě realizovat konkrétní projekt je vhodný dotační program „otevřený“ – tzn. můžete žádost předkládat. Je tedy dobré prostudovat i harmonogramy vyhlašování jednotlivých výzev dotačních programů a práce spojené s přípravou žádosti správně načasovat.

Jestliže se vám podařilo identifikovat vhodný dotační titul pro váš záměr, tzn. projekt koresponduje s podmínkami a specifickými cíli programového dokumentu (výzvy), jestliže máte jasnou představu na co budete finanční prostředky žádat, jestliže máte zpracovaný celkový rozpočet projektu a zabezpečeno jeho financování a současně máte správný a realistický přehled o termínech, můžete přistoupit k vyplnění samotné žádosti o podporu a k vypracování příloh.

3. Zpracovat žádost.

Žádost o dotaci je poměrně obsáhlá záležitost. Často obsahuje studii proveditelnosti, analýzu nákladů a výnosů, logický rámec projektu, finanční analýzu a celou řadu povinných příloh.

Je třeba se podrobně seznámit s požadavky, které musí žadatel o dotaci splnit pro její vyplnění, závěrečnou kompletaci a předání příslušné instituci. Veškeré přílohy musí být zpracovány v souladu s vyhlášenou metodikou. Je rovněž doporučeno zpracovávat žádost v souladu s hodnotícími kritérii. Ty bývají veřejně dostupné a podle nich se žádosti posuzují.

V neposlední řadě je nutno dbát i na grafickou úpravu, která usnadní hodnotiteli studování celé žádosti a orientaci v ní. Pokud nejsou dodrženy povinné náležitosti žádosti (vyhlašovatelem definovaná struktura žádosti, povinné přílohy apod.), může být tato žádost pro formální nedostatky vyřazena z dalšího hodnocení.

4. Předložit žádost.

Zpracovanou žádost je nutno předložit na příslušném místě a ve stanoveném termínu. Vyhlašovatel nejdříve zkontroluje, zda je projekt pro daný program přijatelný a rovněž formální náležitosti podané žádosti.

Poté jsou všechny přijatelné žádosti hodnoceny podle předem stanovených hodnotících a bodovacích kritérií. Nejlepší projekty jsou doporučeny ke schválení a s těmito žadateli je podepsána smlouva o financování projektu.

V této smlouvě jsou pak detailně popsána práva a povinnosti žadatele, ale i poskytovatele dotace. Žadatel má tímto jistotu, že dotaci dostane (pokud projekt správně zrealizuje).

5. Zrealizovat úspěšně projekt.

Podpisem smlouvy ale žadatel nemá vyhráno. Přislíbenou dotaci získá až v průběhu projektu (etapově) nebo až po skončení realizace projektu, a to jedině v tom případě, že při realizaci dodrží všechna stanovená kritéria. Aby dotaci nemusel později vrátit, je povinen ještě po stanovenou dobu (nejčastěji 3-5 let) zpracovávat monitoring projektu a dodržování podmínek stanovených dotační smlouvou. Pokud například z dotace pořídí žadatel nějaký majetek, často ho nesmí po určité období prodat.

6. Administrace projektu.

V průběhu realizace projektu i po jeho dokončení má úspěšný žadatel řadu povinností. Hlavní podmínkou je splnění závazných ukazatelů, které si většinou sám stanovil v žádosti o dotaci. Další podmínkou je pravidelné předkládání průběžných hlášení o vývoji projektu (tzv. monitorovacích zpráv) po dobu jeho řešení. Po ukončení projektu předkládá úspěšný žadatel tzv. závěrečnou zprávu a žádost o platbu. Zde hodnotí dosažení plánovaných výsledků. I po ukončení projektu však žadatel není bez povinností. Dle programu musí žadatel v pravidelných intervalech předkládat monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu a jeho výstupů.

Nesplnění výstupů projektu (závazných ukazatelů) může v krajním případě vyvolat i požadavek vyhlašovatele vrátit obdrženou dotaci nebo její část.

Zdroj: Ing. Roman Šibl, JVM-RPIC, spol. s r.o.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce