Právnická osoba – základní rysy obchodních společností

Přinášíme vám všechny podstatné informace týkající se obchodních společností. Dozvíte se například, jaké skutečnosti upravuje zakladatelská listina obchodní společnosti či jak lze nakládat se základním kapitálem právnické osoby.

Obchodní společnost

Problematiku obchodních společností upravuje od roku 2014 zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Níže uvedený text vám pomůže k základní orientaci a následnému porozumění textům zákona, případně ke kvalifikovanému rozhovoru s advokátem, který vám obchodní společnost pomůže zakládat.

Základní pojmy ve vztahu k obchodním společnostem

Zakladatelé obchodní společnosti

Zakladateli obchodní společnosti jsou osoby, které při založení obchodní společnosti podepisují společenskou smlouvu.

Pokud zřizuje společnost jediný zakladatel, vydává zakladatelskou listinu, která musí být vyhotovena ve formě notářského zápisu.

Společenská smlouva

Společenská smlouva je písemný dokument, kterým se zakládají obchodní společnosti a kde si zakladatelé upravují vnitřní poměry v dané společnosti. Podstatné náležitosti této smlouvy, popř. ujednání, která se doporučují upravit, obsahuje Obchodní zákoník a to vždy pro každý typ společnosti odlišně. Společenská smlouva však musí být vždy písemná a musí být opatřena úředně ověřenými podpisy zakladatelů společnosti. Společenská smlouva o založení s.r.o. a zakladatelská smlouva akciové společnosti musí mít formu notářského zápisu.

Pokud zakládá společnost jediný zakladatel, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina vyhotovená ve formě notářského zápisu. Zakladatelská listina obsahuje stejné podstatné části jako společenská smlouva. U akciové společnosti je oddělena zakladatelská a organizační funkce společenské smlouvy: zakladatelé vyjadřují svou vůli společnost zřídit v zakladatelské smlouvě, vnitřní poměry akciové společnosti jsou upraveny jejími stanovami.

Základní kapitál obchodní společnosti

Základní kapitál obchodní společnosti je peněžní vyjádření souhrnu vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti. Musí být vyjádřen v jednotkách české měny. Společník se účastní na základním kapitálu vkladem. Základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnosti, ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. Jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku, pokud to stanoví zákon.

Základní kapitál v kapitálových společnostech(společnost s ručením omezeným, akciová společnost) je tvořen souhrnem vkladů všech společníků do společnosti; zaručuje věřitelům, že společnost má k dispozici majetek alespoň ve výši základního kapitálu. Základní kapitál je vytvářen povinně, jeho minimální rozsah předepisuje zákon.

Základní kapitál v osobních společnostech (veřejná obchodní společnost) není vytvářen povinně a vzniká pouze tehdy, když se společníci zavážou ve společenské smlouvě vklady do společnosti vložit; součet těchto vkladů sice tvoří základní kapitál, ale nezapisuje se do obchodního rejstříku, neboť jeho zajišťovací funkce vzhledem k věřitelům společnosti není vzhledem k neomezenému ručení společníků tak významná, jako je tomu u společností kapitálových.

Vklady společníků

Vklady společníků mohou být peněžité a nepeněžité. Podstatou vkladu je jakási nevratná investicespolečníka do společnosti, vklad se stává majetkem společnosti, může jím být peněžní částka, pohledávka, věc či nemateriální hodnota (know-how). Zakázány jsou vklady, které spočívají v závazcích, ať již na provedení prací nebo na poskytnutí služeb.

Správa vkladů

Vzhledem k tomu, že obchodní společnost v období před zápisem ještě neexistuje, stanoví obchodní zákoník, že splacené části vkladů jednotlivých společníků je před vznikem obchodní společnosti pověřena ve společenské smlouvě spravovat určitá osoba, tj. správce vkladů. Správcem vkladů může být pouze jeden ze zakladatelů společnosti, u peněžitých vkladů i banka, i když není zakladatelem.

Vlastnické právo k vkladům, popř. jejich částem, které byly splaceny před zápisem společnosti do obchodního rejstříku, přechází na společnost dnem jejího vzniku.

Vznik obchodní společnosti

Dnem vzniku obchodní společnosti není den jejího založení, nýbrž den, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Teprve dnem vzniku společnosti může společnost začít podnikat, do té doby může činit jen úkony směřující k jejímu vzniku (např. uzavírat nájemní smlouvy na své sídlo). V případě zakoupení ready made společnosti je možné podnikat ode dne jejího zakoupení, protože všechny právní úkony již byly provedeny specializovanou firmou.

Rezervní fond obchodní společnosti

Finanční prostředky vyčleněné na krytí nepředvídaných ztrát. Tvoří se dobrovolně nebo ze zákona. Povinně vytvářet rezervní fond zákon vyžaduje pouze u kapitálových společností (společnost s ručením omezeným, akciová společnost). Jedná se o tedy zákonný rezervní fond.

Zákaz konkurence

Jedná se o ustanovení zákona, které vylučuje statutárním zástupcům obchodních společností (osobám oprávněným tyto společnosti řídit) podnikat ve stejném oboru či řídit jiné společnosti podnikající ve stejném oboru. Toto lze obejít zajištěním si souhlasu ostatních společníků s touto aktivitou statutárního zástupce. V případě porušení tohoto zákonného ustanovení vzniká ostatním společníkům nárok na poměrně složitou náhradu škody vůči tomuto statutárnímu zástupci.

Obchodní firma

Je název, pod kterým společnost podniká. Jedná se nejen o název, ale i povinný dodatek, z něhož lze zjistit, o jakou společnost se jedná (a.s., v.o.s., s.r.o., spol. s r.o., k.s., či akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným).

Zastupování společnosti

Obecně lze říci, že právní subjekt jedná především sám za sebe (za právnickou osobu její statutární orgány) či osoby, jež jsou k takovému jednání zplnomocněny (např. písemnou plnou mocí) či tato možnost jednat vyplývá z jejich pracovního zařazení u zastoupeného (např. obchodní ředitel může sjednávat podmínky smlouvy). Tato zplnomocnění mohou být pro určitou věc či určitý okruh věcí, statutární orgány samozřejmě zastupují společnost většinou neomezeně.

Prokura je zvláštní forma plné moci, kterou uděluje podnikatel fyzické osobě – prokuristovi. Je obsahově nejširším zmocněním, neboť opravňuje zmocněnce – prokuristu činit všechny právní úkony, k nimž dochází při provozu podniku. Prokura se zapisuje do obchodního rejstříku.

Změny u obchodních společností od roku 2014

Pozor, u všech typů obchodních společností nastanou od ledna 2014 významné změny z důvodů uvedení v platnost nového Zákona o obchodních korporacích. Přečtěte si jaké:

Zákon o obchodních korporacích

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce