Ochrana duševního vlastnictví (průmyslových práv) podnikatele

Pro podnikání využíváte hmotné prostředky, ale i nehmotný majetek, který tvoří především znalosti, zkušenosti, pracovní postupy či technická řešení. Právě tyto prostředky nehmotného charakteru mívají velký význam při vaší konkurenceschopnosti a často mohou být i rozhodující. Jaký je systém právní ochrany duševního vlastnictví v České republice?

Ochrana duševního vlastnictví

Systém právní ochrany duševního vlastnictví v ČR je v souladu s českým hospodářstvím a také již proběhlo sladění s legislativou EU. Ochranu předmětů, které spadají pod průmyslová práva, zajišťuje Úřad průmyslového vlastnictví. Plní především funkci patentového a známkového úřadu. K dalším státním orgánům, kteří se podílejí na správě a ochraně duševního vlastnictví, jsou Česká obchodní inspekce, Policie ČR, celní úřady, profesní komory aj.

Licence k užívání 

- Z našeho e-shopu -

Pokud jste přihlásili svůj užitný vzor, patent či ochrannou známku na Úřadě průmyslového vlastnictví, můžete ho legálně používat pouze vy. Pokud chce užívat vaše technické řešení či ochrannou známku třetí osoba, můžete jí udělit licenci za určitou úhradu. Licence je tedy povolení nebo oprávnění, kdy majitel průmyslových práv k duševnímu vlastnictví opravňuje třetí osobu k využití jeho patentu, ochranné známky apod.

Licence je ošetřena licenční smlouvou. Pokud o licenci uvažujete, určitě svěřte vypracování licenční smlouvy specializovanému právníkovi, aby nedošlo k nějaké újmě při nesprávném stanovení podmínek.

Druhy průmyslových práv

Rozlišujeme pět základních institutů průmyslových vzorů

 • Patenty
 • Užitné vzory
 • Průmyslové vzory
 • Ochranné známky
 • Označení původu a zeměpisná označení

Každý druh průmyslového vzoru je svým způsobem jedinečný a existuje rozdíl nejen v platnosti, ale také pro jakou formu průmyslového práva ho lze užít.

1. Patenty

Tato forma právní ochrany se vztahuje na vynálezy, které jsou průmyslově využitelné, nové a vznikly výsledkem vynálezecké činnosti. Patent platí 20 let, ale je potřeba platit každoroční udržovací poplatky. Důležitou roli hrají patentoví zástupci, kteří poskytují odbornou pomoc a jejich role je významná. V rámci Evropy existuje také evropský patent, který uděluje Evropský patentový úřad.

2. Užitné vzory

- Inzerce -

Užitným vzorem lze chránit nové technické řešení, které je průmyslově využitelné a přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Užitný vzor platí 4 roky, ale lze jej za poplatek dvakrát prodloužit vždy o tři roky (max. tedy 10 let). Zapsání užitného vzoru se nepřezkoumává, proto je jeho zápis rychlejší.

3. Průmyslové vzory

Při ochraně průmyslového vzoru nejde o technickou či funkční řešení produktu či služby, ale chceme právně chránit vizuální vlastnosti či složku výrobku. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let. Jde ale vždy prodloužit celkem 5 krát (max. doba 25 let).

4. Ochranné známky

Ochranná známka znamená označení, které umožňuje rozlišit shodné výrobky od různých výrobců či shodné služby od odlišných subjektů působících ve službách. Ochranná známka je spojena vždy s konkrétním zbožím nebo službami, které jsou pod touto známkou poskytovány.

Ochranná známka zapsána v ČR je platná pouze na jejím území, ale lze požádat také o mezinárodní zápis ochranné známky u Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) se sídlem v Ženevě.

5. Označení původu a zeměpisná označení

- Inzerce -

Tyto ochrany průmyslového vlastnictví se používají při ochraně zboží, které má určitou kvalitu, vlastnosti spojené s lidským faktorem nebo pověstí, vše v návaznosti na vymezenou zeměpisnou oblast.

Označení původu a zeměpisné označení představují právo na užívání takového označení každému, kdo dané výrobky ve vymezené oblasti produkuje. Slouží jako záruka pro spotřebitele.

Zákony upravující průmyslová práva

Průmyslová práva nejsou upraveny jen jednou právní normou. Existuje spousta zákonů a vyhlášek věnující se duševnímu vlastnictví.

Přehled základních právních předpisů

 • Zákon č.527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění.
 • Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění.
 • Vyhlášky č. 1/2002 Sb..
 • Zákon č. 474/2004 Sb., o ochraně průmyslových vzorů.
 • Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění.
 • Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, v platném znění.
 • Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.
 • Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.
 • Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení.
 • Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů.
 • Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ve znění.
 • Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, v platném znění.
 • Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, v platném znění.

Další zákony

 • Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.
 • Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Nejdůležitější normou, upravující ochranu práv k duševnímu vlastnictví v mezinárodním měřítku, je Dohoda o obchodních aspektech k duševnímu vlastnictví – TRIPS. Administrativně ji spravuje WTO.

- Z našeho e-shopu -
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce