Co si připravit pro investora, když jdete žádat o peníze na rozvoj podnikání

Řada podnikatelů v etapě růstu zvažuje formy získání kapitálu, rozvoj podnikání s sebou totiž zákonitě musí přinést i požadavky na finance popřípadě prostředky podporující dynamiku rozvoje vašeho podniku. Jednou z možností je oslovení potenciálního investora. V následujícím článku se dozvíte, jaké podklady si připravit pro jednání s investorem.

Jednání o investici na rozvoj podnikání

Investování vydělaných peněz do aktivit někoho jiného  je jednou z forem podnikání. Dobrou investicí pak investor zpravidla rozumí finanční výnos (zisk), který investorovi toto rozhodnutí přinese. Každý investor si mapuje trh a zvažuje, který obor, záměr nebo subjekt by byl vhodnou investicí s přijatelným rizikem a dobrým výnosem.

Investorem popřípadě strategickým partnerem se stává subjekt, který je ochoten poskytnout finanční prostředky popřípadě špičkové technologie, patenty nebo pracovní postupy (know how) s cílem získání obchodního, technického nebo finančního profitu.

Každý investor pak očekává přiměřený přínos, který z hlediska charakteru může představovat například podíl na zisku v časově stanoveném horizontu, majetkový podíl ve firmě nebo dodávku produkce za fixně stanovenou (výrazně zvýhodněnou) cenu, případně konkrétně stanovenou částku v Kč po uplynutí stanovené doby (po pěti letech investor za vklad 10 mil. Kč dostane 15 mil. Kč) atd.

Podklady pro investora

Pro jednání s investorem je třeba připravit dostatečně strukturovanou prezentaci, která by měla minimálně obsahovat 5 následujících oblastí. Zároveň platí, že veškeré materiály by měly být k dispozici dostatečně reprezentativní  v tištěné  a elektronické formě.

1. Stručné představení historie firmy, uvedení časových etap a jejich popis

Z popisu musí být patrný potenciál firmy a dynamika růstu. Zaměřte se na oblasti počtu zaměstnanců, jejich strukturu a kvalifikaci, majetkovou strukturu (nemovitosti a strojní vybavení), významné odběratele a podíl na trhu. Samostatnou část věnujte informaci o úspěšných projektech např. spolufinancovaných z Evropských fondů a  operačních programů. V neposlední řadě věnujte pozornost certifikacím, které jako firmy vlastníte.

2. Základní informace k  rozvojovému plánu firmy s podrobnější informací záměru, ve kterém leží příležitost pro investora

V materiálech se zaměřte na realizační tým, který již v minulosti prokázal schopnost realizovat rozvojový projekt. Popsat konkrétní kalkulaci ekonomické náročnosti realizace projektu a jeho ekonomické přínosy z hlediska návratnosti, předpokladu dynamiky růstu a tvorby zisku. Tuto informaci pak doložte stavem trhu a jeho očekávanými trendy či predikcí rozvoje a posilování vaší pozice na trhu. Doložení uzavřených nebo předběžně potvrzených požadavků odběratelů je trumfem vaší argumentace.

3. Ekonomické výsledky, které potvrzují dosavadní úspěšnost a schopnost realizace předkládaného záměru

V přehledu ekonomických ukazatelů kromě standardního popisu „skokových“ změn je důležité popsat a zdůvodnit předpoklady pokračujícího trendu a očekávané posílení dynamiky meziročních růstů. Předložené výsledky jsou zajímavou informací pro investora jako předpoklad pokračování růstu ziskovosti, tzn. dobré investice.

4. Pozice na trhu a očekávané trendy

Znalost trhu je předpokladem úspěšné realizace respektive minimálně návratnosti projektu. Zaměřte se na vysokou konkurenceschopnost vaší produkce a podpoření realizací projektu a perspektivu očekávaných trendů poptávky. Zdůrazněte vaše silné stránky a pozitivní odlišení od konkurence, které realizace projektu ještě posílí.

5. Nabídka pro investora představuje kvantifikovaný požadavek na jeho investici jak z hlediska výše tak i formy, včetně alternativy nabízeného přínosu

Z předložených materiálů by mělo být patrné, že se jedná o výhodný obchod pro zainteresované strany jak z hlediska výnosu tak dělení rizik. Z nabídky musí zároveň vyplynout, zda se bude jednat o jednorázovou spolupráci nebo dlouhodobější vztah s případným vstupem strategického partnera, který na počátku byl „pouhým“  investorem. Nepodbízejte se, nejste prosebník, ale obchodní partner. Pokud nemáte zkušenosti s podobnou situací, nastudujte si zásady obchodního jednání, pomohou vám zlepšit své komunikační a vyjednávací dovednosti.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce