Často kladené dotazy

 
 
 • Živnost

  1. Dá se provozování živnosti dočasně přerušit? I zpětně?

  Ano, ale nikoliv zpětně, protože živnostenský zákon povoluje podnikateli oznámit svůj úmysl o přerušení provozování živnosti jen předem. Podnikatel není povinen oznámit svůj úmysl o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu, avšak výhodou dobrovolného oznámení je, že v době přerušení provozování živnosti je podnikatel zbaven některých povinností (např. v době přerušení živnosti není povinen splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti). Další pravidla pro přerušení živnosti
 • 2. Občas si přivydělávám bokem, porušuji zákon, když na to nemám živnostenské oprávnění?

  Záleží na tom, jestli se jde o příležitostné aktivity. V případě, že ano a vy si prostřednictvím těchto příležitostných výdělečných aktivit vyděláte méně než 30 tisíc korun za rok (je třeba si vše evidovat), jsou osvobozeny od daně a vy tak nemáte vůči úřadům žádné povinnosti (ani zakládat živnost), pokud tuto hranici přesáhnou, je vaší povinností podat daňové přiznání z příjmu fyzických osob. Více informací o příležitostném příjmu. Pokud ale vaše "přivýdělečné" aktivity naplňují definici podnikání – tzn. jedná se o soustavnou činnost vykonávanou za účelem dosažení příjmu, máte povinnost si pro ně zřídit živnostenské oprávnění, jinak může být vaše činnost označena za neoprávněné podnikání, za které hrozí vysoké sankce. Podrobněji o sankcích za neoprávněné podnikání
 • 3. Jak zjistím, do které živnosti spadá činnost, kterou chci jako podnikatel provozovat?

  Nejdříve je nutné, abyste si sami pro sebe přesně vymezili, v čem konkrétně bude vaše podnikání spočívat. Sepište si na papír všechny činnosti, které plánujete vykonávat – pro ty bude nutné získat živnostenské oprávnění. Živnostenský zákon rozlišuje 4 druhy živností podle toho, jaké podmínky musíte pro jejich provozování splnit. Jde o živnost volnou, živnosti vázané, živnosti řemeslné a živnosti koncesované. Máte-li ujasněno, co bude přesně předmět vašeho budoucího podnikání, je třeba jej přiřadit k jednomu z výše vyjmenovaného typu živností. S tím vám pomohou seznamy jednotlivých živností - živnost volná, živnosti vázané, živnosti řemeslné a živnosti koncesované
 • 4. Co vše musím udělat, abych dostal živnostenské oprávnění a mohl začít podnikat?

  Pokude máte zvolen obor budoucí podnikatelské činnosti dle druhu živnosti a splňujete jak všeobecné, tak zvláštní podmínky pro získání živnostenského oprávnění k provozování tohoto typu živnosti, je třeba, abyste se dostavil na živnostenský úřad a zde si živnostenské oprávnění vyřídil (ohlásil živnost nebo požádal o koncesi – podle typu živnosti). Podrobněji o postupu pro založení živnosti
 • 5. Jak se dá získat živnostenské oprávnění, pokud sám nesplňuji odbornou způsobilost vyžadovanou živnostenským zákonem pro můj obor podnikání?

  Pokud osobně nesplňujete požadavky na odbornou způsobilost k provozování živnosti – kvalifikaci, praxi, popřípadě zvláštní způsobilost, můžete provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který podmínky stanovené živnostenským zákonem pro danou živnost splňuje. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování zákonných předpisů. Je k podnikateli ve smluvním vztahu. Bližší informace o tom, co je třeba k získání odpovědného zástupce
 • 6. Jaký je poplatek za ohlášení živnosti?

  Za ohlášení živnosti při vstupu do podnikání vám živnostenský úřad naúčtuje správní poplatek 1 000 Kč. Při dalším ohlášení živnosti činí správní poplatek 500 Kč, a to i v případě, že bylo ohlášeno více živností současně – poplatek se vybírá jen jeden. Více v přehledné tabulce správních poplatků na živnostenském úřadu
 • 7. Kde a kdy musím začátek podnikání nahlásit?

  V případě že se podnikatel (OSVČ) kompletně nezaregistruje v rámci systému CRM, je nutno zajistit registraci samostatně, a to u následujících institucí: OSSZ (do 8. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste začali podnikat), zdravotní pojišťovna (nejpozději do 8 dnů ode dne zahájení podnikání), finanční úřad (do 30 dnů od ohlášení živnosti). Více o oznámení začátku podnikání
 • Sociální a zdravotní pojištění

  1. Jak se počítá výše měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění na další rok podnikání (pro rok 2014)?

  Zdravotní pojištění: vypočítejte si 13,5% z 50% vašeho příjmu za předchozí rok. Pokud je výsledek nižší než 1 752 Kč, pak se platí záloha v celé minimální výši, tj. 1 752 Kč měsíčně. Podobnější postup pro výpočet záloh na sociální pojištění. Sociální pojištění: vypočítejte si 29,2% z 50% vašeho příjmu za předchozí rok. Pokud je výsledek nižší než 1 894 Kč, pak se platí záloha v celé minimální výši, tj. 1 894 Kč měsíčně. Podobnější postup pro výpočet záloh na sociální pojištění    
 • 2. Jak je to s pojištěním, když začínám podnikat při práci / studiu / v důchodu?

  Osoby samostatně výdělečně činné vedlejší (studenti, důchodci apod.), neplatí v prvním roce podnikání žádné zálohy na sociální a ani zdravotní pojištění. V dalších letech podnikání pak platí měsíční zálohy podle skutečných příjmů v prvním roce podnikání (podle výše vypočtené v Přehledu o příjmech a výdajích) a doplatí pojištění za první rok podnikání, pakliže jejich příjem z podnikání za první rok přesáhl vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění. Více informací o sociálním a zdravotním pojištění u SVČ vedlejší
 • 3. Jakým způsobem se prokazuje vedlejší samostatná výdělečná činnost?

  SVČ vedlejší je třeba ohlásit a prokázat jak zdravotní pojišťovně, tak okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději na Přehledu o příjmech a výdajích. Není tedy nutné důvody pro vedlejší činnost prokazovat ihned po zahájení podnikání. Pokud se ale dobrovolně přihlásíte k platbě nemocenského pojištění, pak za vedlejší OSVČ považováni nebudete, ani když pro to budete mít legitimní důvody. Seznamte se se způsobem ohlášení a prokázání vedlejší činnosti
 • 4. Je nemocenské pojištění pro OSVČ povinné?

  Povinné není. K placení nemocenského pojištění se můžete dobrovolně přihlásit na OSSZ. Jsou situace, kdy je nanejvýš vhodné nemocenského pojištění platit. Neplacení nemocenského pojištění může mít negativní dopad pro ženu, která je OVSČ, protože ji kvůli tomu nebude v těhotenství a následně po porodu náležet peněžitá pomoc v mateřství. Pokud se dobrovolně přihlásíte k platbě nemocenského pojištění, pak budete automaticky považování za OSVČ hlavní, přestože budete mít legitimní důvody k vedlejší činnosti (studium, zaměstnání, důchod apod.). Blíže o nemocenském pojištění OSVČ
 • 5. K čemu slouží a kdy se odevzdává Přehled o příjmech a výdajích?

  Přehled o příjmech a výdajích je formulář zdravotní pojišťovny a české správy sociálního zabezpečení. Do Přehledu podnikatel uvede zaplacené zálohy na pojistné, svůj vyměřovací základ a výši pojistného pro další měsíce vypočtenou z tohoto vyměřovacího základu. OSVČ je povinna oba Přehledy podat nejpozději do jednoho měsíce, ve kterém měla podat daňové přiznání (tedy nejčastěji do 1. června, protože termín pro podání daňového přiznání je 30. dubna). Pokud jste byli během roku pojištěni u více zdravotních pojišťoven, pak podáváte Přehled pro každou z nich. Prostudujte detailněji Přehled o příjmech a výdajích pro účely sociálního pojištění a Přehled o příjmech a výdajích pro účely zdravotního pojištění
 • 6. Jsem OSVČ a čekám dítě. Budu mít nárok na mateřskou?

  Nárok na takzvanou peněžitou pomoc v mateřství (PPM) budete mít, pokud jste si v předchozích dvou letech alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou dovolenou platila nemocenské pojištění, z toho nejméně 180 dnů v posledním roce před nástupem na mateřskou dovolenou. Další podmínkou pro nárok na PPM je, že OSVČ nesmí po dobu pobírání PPM vykonávat SVČ osobně. Pokud jste si nemocenské pojištění neplatila celých 270 dní, z nichž 180 dnů v posledním roce před počátkem mateřské dovolené (první podmínky nároku na PPM), ale platila jste ho alespoň po tři předcházející měsíce, máte nárok na nemocenské po dobu 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu. Jedná se o dočasnou pracovní neschopnost. Pokud jste si nemocenské pojištění neplatila vůbec, a tudíž nemáte nárok ani na PPM, ani na dočasnou pracovní neschopnost, máte nárok na rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte. Zjistěte více a stáhněte si formuláře pro žádosti o PPM, nemocenskou nebo rodičovskou
 • Daně a účetnictví

  1. Začínám podnikat jako OSVČ, jaké budu potřebovat doklady od účetnictví?

  Záleží na tom, jak budete chtít prokazovat své příjmy (a případně i výdaje) pro potřeby daňového přiznání. Nejjednodušší možnost je uplatňovat výdaje takzvaným paušálem. V tomto případě bude stačit, když si budete uschovávat pouze příjmové doklady (např. faktury, které vystavíte; paragony apod.). Další možností je vedení daňové evidence. Ta už si vyžaduje vedle evidování příjmů (faktury, paragony, denní záznam tržeb apod.) také evidenci výdajů (doklady za nákup materiálu, zboží, pronájem a další náklady spojené s vaším podnikáním). V každém případě si uskladněte i doklady o zaplacených zálohách na zdravotní a sociální pojištění. Prostudujte si všechny možnosti prokazování příjmů a výdajů OSVČ
 • 2. Jak mám vystavit fakturu?

  Formální úprava faktury není nikde v zákoně stanovena (může být tištěná i elektronická, stačí ji vytvořit např. v textovém nebo tabulkovém editoru), musí ale obsahovat zákonem stanovené náležitosti (označení „Faktura“, evidenční číslo apod.), aby se z ní stal účetní doklad. Naučte se, jak vytvořit fakturu
 • 3. Jak se vyplňuje daňové přiznání?

  Daňové přiznání musí vyplnit a odevzdat každá OSVČ, která má příjmy z podnikání a to do 30. dubna za předchozí zdaňovací období (zpravidla předchozí kalendářní rok). Nepřehlédněte návod na vyplnění daňového přiznání
 • Klub Můj iPodnikatel

  1. Proč bych se měl přihlásit do klubu? Jaké jsou jeho výhody?

  Klub je místo plné unikátních informací, rad a pomůcek pro rozjezd a růst vašeho podnikání. Najdete v něm množství praktických materiálů, které vám usnadní především začátek podnikání. Podívejte se na aktuální seznam výhod klubu
 • 2. Jak se mám přihlásit do klubového prostředí?

  Přihlásit se dá kliknutím na oranžové tlačítko s textem „Můj iPodnikatel“ vpravo nahoře.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.