Co musíte vědět o sociálním pojištění OSVČ

Sociální pojištění je bezesporu jednou za nejkomplikovanějších oblastí, kterou se OSVČ musí zaobírat. Především pak začínající podnikatelé se ztrácejí v množství pojmů a povinností, které na ně ČSSZ klade. Požádali jsme proto vedoucí oddělení metodiky sociálního pojištění OSVČ, Mgr. Zdenku Janeckou, aby odpověděla na několik otázek, které v těch všech zmatcích udělají pořádek. Prozradí vám, jak se to má se sociálním pojištěním u hlavní a vedlejší výdělečné činnosti, na praktickém příkladu ukáže princip výpočtu výše záloh na sociální pojištění a osvětlí problematiku nemocenského pojištění. Více už v samotném rozhovoru.

5 Jak vysoké sociální pojištění v tomto roce (2016) platí podnikatel, který má podnikání jako hlavní výdělečnou činnost? Uveďte prosím praktický příklad, jak si výši záloh může podnikatel sám vypočíst?

Pojistné na důchodové pojištění OSVČ činí v roce 2016 29,2 % z vyměřovacího základu (pojistné na nemocenské pojištění 2,3 %). Ročním vyměřovacím základem je částka, kterou si podnikatel sám určí, nesmí však být nižší než 50 % daňového základu dosaženého v předchozím kalendářním roce. Výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění vychází z měsíčního vyměřovacího základu.

Příklad: OSVČ vykonávala hlavní činnost po celý rok 2015 a její daňový základ byl 480 000 Kč. Měsíční vyměřovací základ vypočteme [480 000 x 50 %] : 12 měsíci. Měsíční vyměřovací základ tedy činí 20 000 Kč. Měsíční záloha na důchodové pojištění činí 29,2 % z této částky tj. 5 840 Kč a záloha na nemocenské pojištění 2,3 % z částky 20 000, tedy 460 Kč.

Zálohy lze spočítat přímo v tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ nebo na kalkulačce umístěné na webu ČSSZ. Platba zálohy na pojistné na důchodové pojištění se platí samostatně na jiný účet než platba pojistného na nemocenské pojištění.

Minimální vyměřovací základ pro osobu vykonávající jen hlavní činnost činí pro rok 2016 81 024 Kč, minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění při výkonu hlavní činnosti pak činí 1 972 Kč. Pro výši pojistného na nemocenské pojištění je stanoven v roce 2016 minimální vyměřovací základ 5 000 Kč, minimální platba na nemocenské pojištění pak činí 115 Kč.

Pro OSVČ platí také tzv. strop pojistného, maximální roční vyměřovací základ je pro rok 2016 stanoven na 1 296 288 Kč. Z vyměřovacího základu, který přesahuje toto maximum, se už pojistné neodvádí. Maximální výše měsíčního základu pro nemocenské pojištění nemůže být vyšší než měsíční vyměřovací základ uhrazené zálohy na pojistné na důchodové pojištění v daném kalendářním měsíci.

 

Bližší informace o výši sociálního pojištění pro OSVČ hlavní i vedlejší

6 Osvětlete našim čtenářům také, jak se to má s placením sociálního pojištění u vedlejší výdělečné činnosti (tj. například při podnikání při zaměstnání, na rodičovské, v důchodu).

Jak už bylo zmíněno, samostatná výdělečná činnost může být vykonávána jako hlavní nebo vedlejší. O hlavní SVČ se jedná vždy, pokud nejsou splněny podmínky pro vedlejší SVČ.

Přihlásí-li se OSVČ k nemocenskému pojištění, bude její činnost považována vždy za hlavní.

Samostatná výdělečná činnost se v roce 2014 považuje za vedlejší, pokud osoba není účastna nemocenského pojištění a

Důvody pro výkon vedlejší činnosti musí OSVČ oznámit na Přehledu a doložit do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl přehled podán. Má-li ČSSZ některý z těchto důvodů ve své evidenci, nebo má možnost si údaj o některém důvodu obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, není OSVČ takový důvod povinna dokládat. Bližší informace lze získat na webu ČSSZ v sekci Pojištění OSVČ. Oznámení důvodu pro výkon vedlejší SVČ je dobrovolný úkon OSVČ (chce-li být OSVČ považována za OSVČ vykonávající hlavní činnost, důvod pro výkon vedlejší činnosti neoznámí).

Skutečnost, že je SVČ vedlejší má vliv na platbu pojistného a záloh na pojistné. Pokud OSVČ vykonávala po celý rok vedlejší činnost a její daňový základ nedosáhl výše rozhodné ( v r. 2016 je to 64 813 Kč) pro povinnou účast na důchodovém pojištění, není povinna platit pojistné. Pokud se přesto k účasti na důchodovém pojištění přihlásí, musí to učinit nejpozději při podání Přehledu a v tomto případě bude platit pojistné z minimálního vyměřovacího základu – měsíční záloha na pojistné u OSVČ vedlejší činí v roce 2016 789 Kč.

7 Můžete shrnout, k jakým pochybením u podnikatelů ve spojitosti se sociálním pojištěním nejčastěji dochází?

Mezi časté prohřešky některých podnikatelů patří nepodání nebo opožděné podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, jeho chybné vyplnění (chybně uvedený počet měsíců výkonu hlavní nebo vedlejší SVČ, chybně uvedená výše uhrazených záloh a doplatků, nenahlášení nástupu do zaměstnání nebo ukončení zaměstnání aj.). K závažným proviněním patří neplacení záloh na pojistné a neuhrazení doplatků a dlužného pojistného vč. případného penále. Rovněž mezi časté prohřešky patří opožděné oznámení zahájení a oznámení ukončení SVČ.

8 Jakým způsobem a kdo provádí kontrolu nad tím, zda podnikatelé správně plní své povinnosti vůči ČSSZ – platí správnou výši záloh ve správných termínech apod.

Kontrolu plnění povinností OSVČ v oblasti sociálního zabezpečení (platby záloh, oznamování rozhodných skutečností) provádějí místně příslušné správy sociálního zabezpečení, u kterých jsou OSVČ evidovány, konkrétně pracovníci oddělení OSVČ. Hlavní kontrola, „inventura“ plateb, probíhá začátkem kalendářního roku, tedy počátkem období, ve kterém OSVČ podávají Přehledy o příjmech a výdajích. Na plnění daňových povinností dohlížejí finanční úřady.

Více aktuálních informací o sociálním pojištění naleznete v rubrice Sociální pojištění.

Diskuze k článku

Přidat komentář
BáraBas Ještě bych dodala, že pěkný a stručný článek zde - https://www.financni-navigator.cz/duchodove-pojisteni-pro-osvc/ pojednává právě o důchodovém pojištění. Určitě se hodí pro každého OSVČ.
8.12.2017 21:51 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.